งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ต่อคุณลักษณะและความสามารถ ในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 จากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ต่อคุณลักษณะและความสามารถ ในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 จากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ต่อคุณลักษณะและความสามารถ ในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 จากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2540

2 การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ภาพรวมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความสามารถในการทำงานเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 4.61) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 2 1. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ ความขยันหมั่นเพียร การมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน4.83

3 3 การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ในด้านการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม มีความสามารถในด้านการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 4.75) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ การมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น การรู้จักกาลเทศะ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน4.72

4 4 การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ในด้านทักษะในการสื่อความหมาย มีความสามารถในด้านทักษะในการสื่อความหมาย เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( = 4.36) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. การฟังภาษาไทย การใช้ภาษาไทย การเขียนภาษาไทย การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร4.47

5 5 การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ในด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสามารถในด้านทักษะทางวิชาชีพเฉลี่ยอยู่ใน ระดับสูง ( = 4.40) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. การปฏิบัติตามคำสั่งหรือการมอบหมาย การรู้จักคิดรู้จักทำอย่างมีเหตุผล การรู้ในหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับ หน้าที่การงาน ความสามารถในการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 4.39

6 6 การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ในด้านทักษะการจัดการ มีความสามารถในด้านทักษะการจัดการเฉลี่ยอยู่ใน ระดับสูง ( = 4.54) ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงสุด 4 อันดับแรกคือ 1. ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การเคารพกฎระเบียบ กฏเกณฑ์ ของหน่วยงาน การมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคม4.47


ดาวน์โหลด ppt การประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ต่อคุณลักษณะและความสามารถ ในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 จากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google