งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการศึกษาการสร้างจิตอาสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ด้วยโครงการจิตอาสานอกสถานที่ ปี การศึกษา 2555 นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการศึกษาการสร้างจิตอาสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ด้วยโครงการจิตอาสานอกสถานที่ ปี การศึกษา 2555 นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการศึกษาการสร้างจิตอาสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ด้วยโครงการจิตอาสานอกสถานที่ ปี การศึกษา 2555 นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันเป็นสังคมที่รีบเร่งและแข่งขันกัน ตลอดเวลา ทั้งในโลก ของการทำงาน การเรียน แม้กระทั่งภายใน ครอบครัว ทำให้การเอื้อเฟื้อและแบ่งปันลด น้อยลง เราไม่เห็นความสำคัญของ “ การให้ ” เพราะรู้สึกว่าเสียเวลาหรือเสียเปรียบคนอื่น โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ตามความสมัครใจ เพื่อฝึกให้รู้จัก ความรับผิดชอบ ความดีงาม และความรู้สึก เสียสละต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากความสุขทางใจ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จัก การฝึกฝนตนให้เป็น ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน การจัดกิจกรรมเพื่อ สังคมตามความสมัครใจ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. เรียงความบรรยายความรู้สึกและความ คิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ / กิจกรรมจิตอาสา จำนวน 130 ฉบับ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทุก สาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 2. คำให้สัมภาษณ์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 -2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ดำเนินโครงการปันความรู้ สู่ชุมชน รุ่นที่ 5

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ภาคเรียนที่ 1/2555 นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1-2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม คอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ ดินแดง กรุงเทพฯ 2. ภาคเรียนที่ 2/2555 นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เลือกกิจกรรมในการปฏิบัติจิตอาสา เพื่อสังคมห้องละ 1 แห่ง ตามความสมัครใจ เช่น บริจาคเลือด อวัยวะ เลี้ยง อาหารเด็ก คนชรา คนพิการ หรือเลี้ยงอาหารสุนัข แมวจรจัด โดยการ ถือกล่องรับบริจาค

6 สรุปผลการวิจัย เมื่อนักเรียนรู้จักการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันตาม โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว ได้ทำให้นักเรียนมี ความสุขจาก “ การให้ ” ซึ่งเป็นพลังทางบวกในการ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน เพราะ นักเรียนจะรู้สึกว่าตนเอง มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มากขึ้น เพราะได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม รู้สึกถึงใจเขาใจเรามากขึ้น และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักเรียนหลายคนคิดจะ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

7 ตัวอย่างโครงการ / กิจกรรมจิต อาสา 1. โครงการปันความรู้สู่ชุมชน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 2. การรับบริจาคห่วงอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม ขาที่ 113 3. การเล่านิทานให้เด็กเจ็บป่วยฟัง และมอบ สิ่งของให้กำลังใจทหารที่ ได้รับบาดเจ็บ 4. การเลี้ยงอาหารเด็ก คนชรา ที่ด้อยโอกาส พิการ หรือถูกทอดทิ้ง 5. การเลี้ยงอาหารสุนัขและแมวจรจัด พิการ และ วัว ควายที่ถูกไถ่ชีวิต

8 กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กและ คนชรา

9 โครงการปันความรู้สู่ชุมชน รุ่นที่ 7


ดาวน์โหลด ppt ผลการศึกษาการสร้างจิตอาสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ด้วยโครงการจิตอาสานอกสถานที่ ปี การศึกษา 2555 นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google