งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรณีตัวอย่าง : การดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณ คุณสว่าง แก้วกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรณีตัวอย่าง : การดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณ คุณสว่าง แก้วกันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรณีตัวอย่าง : การดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณ คุณสว่าง แก้วกันทา

2 2 โครงการอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หลักการ – ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสใน ชุมชนควรได้รับการดูแล เหตุผล – ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน ( ทั้งชุมชนแออัดและชุมชน ดั้งเดิม ) อยู่คนเดียว เหงา ว้าเหว่ ขาดการช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสม

3 3 โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน ( ต่อ ) เป้าหมาย – ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนคร เชียงใหม่ได้รับการดูแลในชุมชนโดย ชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม วัตถุประสงค์ – มีกระบวนการอาสาสมัครช่วยเหลือดูแล ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชน – คนในชุมชนทำงานด้วยจิตอาสาและไม่ หวังผลตอบแทนที่เป็นสินจ้างรางวัลใดๆ – เกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกันในชุมชน – มีรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชนโดยชุมชน

4 4 โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน ( ต่อ ) หลักเกณฑ์ในการทำงาน ( ตามลำดับ ) 1. หาผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย 2. หาปัญหาและความจำเป็นของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย 3. นำปัญหาและความจำเป็นมาพัฒนาเป็น หลักสูตรในการจัดฝึกอบรมผู้ดูแล 4. หาผู้ดูแล 5. อบรมผู้ดูแล ( อาสาสมัคร ) 6. มอบหมายผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลและภารกิจ หน้าที่ 7. ติดตามให้การสนับสนุนงานอาสาสมัคร

5 5 โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน ( ต่อ ) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย – ยากจน เหงา อยู่คนเดียว ขาดคนดูแล – มีระดับภาวะพึ่งพาตนเองต่ำ ( Low ADL & Low IADL) – มีภาวะซึมเศร้า

6 6 โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน ( ต่อ ) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก อาสาสมัคร – อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้สูงอายุ – อาศัยอยู่นอกชุมชน แต่ไม่มีปัญหาด้าน การเดินทาง – มีจิตใจเอื้ออารี เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น – มีเวลาว่าง มีความพร้อม และสามารถ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ – ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน สินจ้าง รางวัล – ผ่านการอบรม ( ทั้งเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ) จากมูลนิธิฯ – ปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกับมูลนิธิฯ

7 7 จำนวนผู้สูงอายุและ อาสาสมัครในปัจจุบัน จำนวนผู้สูงอายุในโครงการมีทั้งสิ้น 164 คน จำนวนอาสาสมัครในโครงการฯมี ทั้งสิ้น 82 คน จำนวนอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัวตนเองด้วย 19 คน

8 8 โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน ( ต่อ ) บทบาทและภารกิจของ อาสาสมัคร – อยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ – ช่วยเหลืองานบ้าน ทำหรือพา ผู้สูงอายุทำธุระกิจนอกบ้าน – เฝ้าระวังภาวะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ – ส่งต่อ หรือประสานแหล่งทรัพยากร เพื่อการสนับสนุนงาน – ทำบันทึกการทำงานให้กับมูลนิธิฯ ( เดือนละครั้ง ) – ประชุมร่วมกับมูลนิธิฯ เพื่อเสนอ แนวคิดในการแก้ปัญหาในการ ทำงานร่วมกัน

9 9 เยี่ยมบ้าน - กายภาพบำบัดเบื้องต้น

10 10 อาสาพิเศษ

11 11 ทำแผล

12 12 แบ่งปัน

13 13 Exchange Visit เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์

14 14 โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน ( ต่อ ) การสนับสนุนงานอาสาสมัคร – ประชุมประจำเดือนเพื่อทราบถึง ปัญหาและอุปสรรคในการ ทำงานและแนวทางแก้ไข – อบรมเพิ่มเติมความรู้ ตาม ข้อเสนอของอาสาสมัคร ( ทุกไตรมาส หรือตามความ จำเป็น )

15 15 อบรมเพิ่มเติมความรู้ - การเฝ้าระวังภาวะ ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ - งานหัตถกรรม ( ทำตุง โคมกระดาษ ) - การดูแลผู้สูงอายุที่มี โรคเรื้อรังที่บ้าน

16 16 กิจกรรมนันทนาการ สำหรับอาสาสมัคร กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน การทำงานระหว่างกลุ่ม 2. เพื่อให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับ อาสาสมัครในชุมชนอื่นๆ 3. เพื่อให้อาสาสมัครได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วย บรรยากาศของความสุข หาอ่านเพิ่มเติมได้จาก www.chiangmainews.com/ecmn/viewfa.php?id=1937

17 17 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 กรณีตัวอย่าง : การดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณ คุณสว่าง แก้วกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google