งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นที่ 2.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นที่ 2.2 ร้อยละ 30 ของโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นที่ 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 2.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นที่ 2.2 ร้อยละ 30 ของโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นที่ 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2 จัดสรรสิ่งที่ดีงาม จัดสรรสิ่งที่ดีงาม - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้คัดเลือก ผลงานดีเด่น ผลงานดีเด่น จัดสรรสิ่งที่ดีงาม จัดสรรสิ่งที่ดีงาม - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้คัดเลือก ผลงานดีเด่น ผลงานดีเด่น มีสุขตามเป้าหมาย มีสุขตามเป้าหมาย - มอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น - มอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น - เผยแพร่ผลงานเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น - เผยแพร่ผลงานเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น เว็บไซต์ เอกสาร นิทรรศการ เว็บไซต์ เอกสาร นิทรรศการ มีสุขตามเป้าหมาย มีสุขตามเป้าหมาย - มอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น - มอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น - เผยแพร่ผลงานเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น - เผยแพร่ผลงานเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น เว็บไซต์ เอกสาร นิทรรศการ เว็บไซต์ เอกสาร นิทรรศการ - โรงเรียน - สพป.ปข.2 - ศึกษานิเทศก์ - โรงเรียน - สพป.ปข.2 - ศึกษานิเทศก์ - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ - กลุ่มโรงเรียน - บ้าน - วัด -โรงเรียน - ชุมชน - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ - กลุ่มโรงเรียน - บ้าน - วัด -โรงเรียน - ชุมชน - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

3 1 ร่วมสร้างความตระหนัก ขั้นตอนที่ 2 1 ร่วมสร้างความตระหนัก

4 ขั้นตอนที่ 2 รู้รักคุณธรรมพร้อมนำสู่การปฏิบัติ

5 ขั้นตอนที่ 3 จัดสรรสิ่งที่ดีงาม

6 ขั้นตอนที่ 4 มีสุขตามเป้าหมาย

7 thank you


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google