งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย
กลยุทธ์ที่ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นที่ ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นที่ ร้อยละ 30 ของโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นที่ 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2 กระบวนการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน
  กระบวนการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ร่วมสร้างความตระหนัก ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการเข้าใจ และสร้างความตระหนักร่วมกัน - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ ขั้นตอนที่ 2 รู้รักคุณธรรมพร้อมนำสู่การปฏิบัติ - โรงเรียนดำเนินการตามแผนที่วางไว้ - นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ - ผู้บริหาร - ครูผู้สอน -ศึกษานิเทศก์ - กลุ่มโรงเรียน - บ้าน - วัด โรงเรียน - ชุมชน ขั้นตอนที่ 3 จัดสรรสิ่งที่ดีงาม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้คัดเลือก ผลงานดีเด่น มีสุขตามเป้าหมาย - มอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น - เผยแพร่ผลงานเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น เว็บไซต์ เอกสาร นิทรรศการ ขั้นตอนที่ 4 - โรงเรียน - สพป.ปข.2 - ศึกษานิเทศก์

3 ขั้นตอนที่ 2 1 ร่วมสร้างความตระหนัก

4 ขั้นตอนที่ 2 รู้รักคุณธรรมพร้อมนำสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 รู้รักคุณธรรมพร้อมนำสู่การปฏิบัติ

5 ขั้นตอนที่ 3 จัดสรรสิ่งที่ดีงาม
ขั้นตอนที่ 3 จัดสรรสิ่งที่ดีงาม

6 ขั้นตอนที่ 4 มีสุขตามเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 4 มีสุขตามเป้าหมาย

7 thank you Awareness คือหนทางสร้างตระหนัก
Attempt รักมุ่งมั่นอันหลากหลาย Achievement เห็นสัมฤทธิ์สถิตย์กลาย Accreditation นั้นหมายให้ยั่งยืน thank you


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google