งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 1

2 คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับ ผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคม ต้องการครอบคลุมถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก ที่ต้องการ ปลูกฝังให้กับผู้เรียนให้ติดเป็นนิสัยจน เป็นวิถีชีวิตหรือบุคลิกภาพ สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ พลโลก ( หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 2

3 ธรรมชาติของการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการวัดทางอ้อม ไม่สามารถวัดได้ โดยตรงจากประสาทสัมผัสทั้ง 5  การประเมินมีความคลาดเคลื่อนได้ง่าย เนื่องจากอารมณ์หรือความรู้สึกอาจ เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์หรือ เงื่อนไข  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่มีถูก - ผิด  แหล่งข้อมูลในการประเมินสามารถวัด ได้จากหลายฝ่าย  การประเมินต้องใช้สถานการณ์จำลอง เป็นเงื่อนไขให้ผู้ถูกวัดตอบข้อคำถาม 3

4 ความสำคัญของการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความสำคัญต่อครู ช่วยให้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรม เบื้องต้นของนักเรียน ครูก็จะรู้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์อยู่ในระดับใด เพื่อจัด กิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่ต้องการ  ความสำคัญต่อการแนะแนว ช่วยให้แนะแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสม ตลอดจน ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาทางจิตวิทยา อารมณ์สังคมและบุคลิกภาพต่างๆของ นักเรียน 4

5 ความสำคัญของการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความสำคัญต่อการบริหาร ช่วยในการวางแผนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน กิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนการบริหารโรงเรียน ช่วยให้ ทราบว่าปีต่อไปจะวางแผนงานโรงเรียน อย่างไร เช่นการส่งเสริมเด็กที่ประพฤติ ดีการปรับปรุงกิจกรรมของโรงเรียนให้ ดีขึ้น  ความสำคัญต่อผู้ปกครอง ช่วยให้ทราบว่าเด็กในปกครองของตน นั้นมีความเจริญงอกงามเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมการส่งเสริมความประพฤติ ของนักเรียน ตลอดจนพฤติกรรมของ เด็ก 5

6 ความสำคัญของการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความสำคัญต่อการวิจัย ช่วยวินิจฉัยข้อบกพร่องในการ บริหารงานของโรงเรียนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครูและ ข้อบกพร่องของนักเรียน นอกจากนี้ยัง นำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัย เชิงทดลองต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษามาก 6

7 ขั้นตอนของการพัฒนาและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตร ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี หลักการที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อน การพัฒนา ขั้นตอนที่ 5 สร้างหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม / สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ กำหนดไว้และประเมิน เป็นระยะ ๆ ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการพัฒนาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 7


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google