งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทอาสาสมัคร ผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หรือ หลังเกษียณอายุการทำงาน แล้ว การหาเวลาว่างได้ง่าย มีมากขึ้น การมีกิจกรรมยามว่าง ไม่ว่าเพื่อสันทนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทอาสาสมัคร ผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หรือ หลังเกษียณอายุการทำงาน แล้ว การหาเวลาว่างได้ง่าย มีมากขึ้น การมีกิจกรรมยามว่าง ไม่ว่าเพื่อสันทนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทอาสาสมัคร ผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หรือ หลังเกษียณอายุการทำงาน แล้ว การหาเวลาว่างได้ง่าย มีมากขึ้น การมีกิจกรรมยามว่าง ไม่ว่าเพื่อสันทนาการ หรือเรียนรู้ สิ่งใหม่ หรือ การให้บริการ ผู้อื่น จึงเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์ นำสู่ความสุขใจ มาชีวิตชีวา มีความหมายไม่เกิดภาวะเบื่อหน่าย หรือแยกตัวจากสังคม กิจกรรมในยามว่างต่างๆ จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละ บุคคล ดังนี้

2 ๑. กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นความจำเป็น เพื่อกระตุ้น จิตใจและเป็นการแลกเปลี่ยนความสนใจกับ ผู้อื่นได้ การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ มีหลายรูปแบบ เช่น การ เรียนรู้ผ่านระบบ การศึกษาผู้ใหญ่ การเรียนรู้ผ่านการศึกษานอก ระบบการเรียนรู้ โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการการเรียนรู้ระยะ สั้นต่างๆ

3 ๒. กิจกรรมบริการผู้อื่น เนื้อแท้ของชีวิตอย่างหนึ่ง คือการเสียสละและทำสิ่งที่เป็น ประโยชน์แก่สังคม นอกเหนือจากทำให้ตนเอง ครอบครัว การบริการผู้อื่น สามารถทำได้โดยผ่านงานในรูปแบบอาสาสมัคร สำหรับผู้สูงอายุ ก็สามารถดำเนินกิจกรรมบริการผู้อื่น ในรูปแบบอาสาสมัครได้ในหลายๆ ประการ ได้แก่ ๑. บริการด้านสุขภาพอนามัย เช่นเยี่ยมผู้ป่วย ช่วยผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวันตามความเหมาะสม ๒. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ / บำเพ็ญประโยชน์เช่น ออกช่วย ผู้ประสบทุกข์ภัย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น

4 ๓. องค์กรการกุศล หรือ องค์กรทาง ศาสนา เช่น งานหาทุน งานประสานงาน งานบริการที่ไม่ต้องอาศัยวิชาการชั้นสูง ๔. เข้าร่วมชมรมและสมาคมในฐานะ ต่างๆตามศักยภาพ เช่น เป็นผู้จัดการ ผู้สอนบริการ หรือสมาชิกในสมาคม องค์กร ชมรมนั้นๆ ๕. กลุ่มเฉพาะทาง เช่น กลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มลัทธิ มนุษยชน กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ๖. ตามบทบาทความเป็นวิชาชีพ เช่น เคยเป็นตำรวจ อาจเป็นหน่วยรักษาความ ปลอดภัย ชุมชน หมู่บ้าน เป็นครูผู้สอน ผู้บรรยายพิเศษ เป็นกรรมการในกลุ่ม องค์กรวิชาชีพสั้นๆ

5 ประโยชน์ที่ได้จากการ บริการผู้อื่น ๑. ได้เสียสละ เช่น ทำประโยชน์แก่ ผู้อื่น เป็นการแสดงว่าผู้อื่นต้องการ ผู้สูงอายุ ๒. ได้ช่วยผู้อื่นในการแก้ปัญหา จะ ทำให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนา แนวคิดใน การแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดกับตนเอง ได้ ๓. ได้ติดต่อมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นที่มี สภาพเลวร้าย เช่น สุขภาพอนามัยจะ ช่วยให้ท่านพึงพอใจ ตนเองมากขึ้น ๔. การเสียสละต่อสังคม จะทำให้ ภาพพจน์ของผู้สูงอายุน่าพึงพอใจ ๕. การเสียสละ หรือ บริการผู้อื่น จะ ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นและทำให้สุขภาพดี ตามไปด้วย

6 ๑. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อทุกชนิด ทุกรูปแบบ ตาม ความเหมาะสม ๒. ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และ ประชาชนทั่วไป เกี่ยว กับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๓. สื่อกลางประสานงานด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๔. ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ในสังคม ผู้สูงอายุที่ได้มีส่วนร่วม กิจกรรมมากเท่าใดความคง อยู่ของ คุณค่าของตนเองก็จะมีมากขึ้น ทำให้มีความพึงพอใจ ในตนเอง ในด้านบวกมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วง ปัจฉิมวัยได้ บทบาทอาสาสมัครในการ ส่งเสริมสุขภาพ

7 จ บ แ ล้ว ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทอาสาสมัคร ผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หรือ หลังเกษียณอายุการทำงาน แล้ว การหาเวลาว่างได้ง่าย มีมากขึ้น การมีกิจกรรมยามว่าง ไม่ว่าเพื่อสันทนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google