งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ ๒. วัตถุประสงค์ โครงการ  ๑. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มี คุณธรรมพื้นฐาน เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ ๒. วัตถุประสงค์ โครงการ  ๑. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มี คุณธรรมพื้นฐาน เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ ๒

2 วัตถุประสงค์ โครงการ  ๑. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มี คุณธรรมพื้นฐาน เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม / เครือข่ายผู้นำ ต้นแบบด้านศีลธรรม และส่งเสริมสิทธิขั้น พื้นฐาน ของเด็กและเยาวชน (Child's rights)  ๒. สร้างทีมผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มี จิตอาสา และจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานศึกษาและชุมชน

3 วัตถุประสงค์ โครงการ  ๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา ในการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ  ๔. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่ สังคมไทย และเตรียมความพร้อมด้านศีลธรรม ในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  ๕. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

4 เยาวสตรีคือ ใคร ?  เยาวสตรี ผู้นำความดีสากล คือ นักเรียนหญิงระดับ มัธยมที่ผ่านการอบรมศีลธรรมตามหลักสูตรความดี สากล และเสริมทักษะผู้นำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

5 กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างอบรม  - ฝึกการทำงานเป็นทีม ดูแลเพื่อนใหม่ผ่านกิจกรรม ระบบหมู่

6  - ฝึกบุคลิกและการดูแลสุขภาพ จากวิทยากรที่มี ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างอบรม

7  - ฝึกรักษาศีล ๘ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยบท ฝึก ความดีสากล ผ่าน ๕ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ซึ่ง สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างอบรม

8  - ฝึกสมาธิเจริญภาวนาเติมความสุขและเพิ่ม ศักยภาพจากภายใน

9 กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างอบรม  - เสริมทักษะด้านวิชาการ ฟัง คิด พูด อ่าน เขียน ด้วยการประชุมระดมความคิดและนำเสนอผลงาน Project-Based Learning

10 กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างอบรม  - กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

11 ระยะเวลาใน การอบรม  ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๓ – วันอาทิตย์ที ๒๖ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๗  ๑๔ วัน

12 ทำไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้า อบรมเยาวสตรี ?  เพิ่มคุณค่าของการเป็นลูกผู้หญิง  ได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้กับตนเอง  ได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

13 ทำไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้า อบรมเยาวสตรี ?  ได้ฝึกสมาธิทำให้มีสมาธิ มีความจำที่ดีขึ้น  มีความสุขทั้งภายนอกและพบสุขภายใน

14 ทำไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้า อบรมเยาวสตรี ?  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้มิตรภาพพบเจอเพื่อนใหม่

15 ทำไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้า อบรมเยาวสตรี ?  เพิ่มคุณค่าของการเป็นลูกผู้หญิง  ได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้กับตนเอง  ได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  ได้ฝึกสมาธิทำให้มีสมาธิ มีความจำที่ดีขึ้น  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้มิตรภาพพบเจอเพื่อนใหม่  มีความสุขทั้งภายนอกและพบสุขภายใน  นักเรียนหญิงจะเป็นทั้งคนเก่งและดี เป็นเยาวสตรี ผู้นำความดีที่โลกต้องการ

16 คุณสมบัติ ผู้สมัคร  ๑. นักเรียนหญิงแท้ ( ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ )  ๒. ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ได้เกรดเฉลี่ย ๒. ๒ ขึ้นไป  ๓. สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับอนุญาตจากบิดามารดา เป็นลายลักษณ์อักษร  ๔. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ  ๕. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเอง และผู้อื่น

17 คุณสมบัติ ผู้สมัคร  ๖. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อโรคจิตประสาทหรือโรค ประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดบุหรี่ยาเสพติด  ๗. รักษาศีล ๘ ได้ตลอดการอบรม  ๘. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒. ๒

18 สิ่งของที่จะได้รับ ในช่วงอบรม  เสื้อเยาวสตรี  กระเป๋าเยาวสตรี  สมุดบันทึกประจำวัน

19 หมาย เหตุ  เขียนใบสมัครพร้อมมัดจำคนละ ๑๐๐ บาท ( ป้องกันการเปลี่ยนใจ )  รับจำนวนจำกัดรับเพียงจังหวัดละ ๖๐ คน เท่านั้น

20 spot ชวนอบรม เยาวสตรี  http://www.youtube.com/watch?v=N_JVb4cTQZA


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ ๒. วัตถุประสงค์ โครงการ  ๑. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มี คุณธรรมพื้นฐาน เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google