งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ ๒

2 วัตถุประสงค์โครงการ ๑. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน เป็น พุทธศาสนิกชนที่แท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำ ต้นแบบด้านศีลธรรม และส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน ของเด็กและเยาวชน (Child's rights) ๒. สร้างทีมผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีจิตอาสา และจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานศึกษาและชุมชน

3 วัตถุประสงค์โครงการ ๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาในการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ ๔. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย และเตรียมความ พร้อมด้านศีลธรรมในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ให้สม กับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ๕. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

4 เยาวสตรีคือใคร ? เยาวสตรี ผู้นำความดีสากล คือ นักเรียนหญิงระดับมัธยมที่ผ่านการอบรมศีลธรรม ตามหลักสูตรความดีสากล และเสริมทักษะผู้นำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

5 กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างอบรม
-ฝึกการทำงานเป็นทีม ดูแลเพื่อนใหม่ผ่านกิจกรรมระบบหมู่

6 กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างอบรม
-ฝึกบุคลิกและการดูแลสุขภาพ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์

7 กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างอบรม
-ฝึกรักษาศีล ๘ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยบทฝึก ความดีสากล ผ่าน ๕ห้อง ชีวิตเนรมิตนิสัย ซึ่งสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

8 กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างอบรม
-ฝึกสมาธิเจริญภาวนาเติมความสุขและเพิ่มศักยภาพจากภายใน

9 กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างอบรม
-เสริมทักษะด้านวิชาการ ฟัง คิด พูด อ่าน เขียน ด้วยการประชุมระดมความคิด และนำเสนอผลงาน Project-Based Learning

10 กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างอบรม
- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

11 ระยะเวลาในการอบรม ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๓ – วันอาทิตย์ที ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔ วัน

12 ทำไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้าอบรมเยาวสตรี?
เพิ่มคุณค่าของการเป็นลูกผู้หญิง ได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้กับตนเอง ได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

13 ทำไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้าอบรมเยาวสตรี?
ได้ฝึกสมาธิทำให้มีสมาธิ มีความจำที่ดีขึ้น มีความสุขทั้งภายนอกและพบสุขภายใน

14 ทำไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้าอบรมเยาวสตรี?
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มิตรภาพพบเจอเพื่อนใหม่

15 ทำไมถึงนักเรียนหญิงควรเข้าอบรมเยาวสตรี?
เพิ่มคุณค่าของการเป็นลูกผู้หญิง ได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้กับตนเอง ได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ฝึกสมาธิทำให้มีสมาธิ มีความจำที่ดีขึ้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มิตรภาพพบเจอเพื่อนใหม่ มีความสุขทั้งภายนอกและพบสุขภายใน นักเรียนหญิงจะเป็นทั้งคนเก่งและดี เป็นเยาวสตรี ผู้นำความดีที่โลกต้องการ

16 คุณสมบัติผู้สมัคร ๑. นักเรียนหญิงแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ )
๒. ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ได้เกรดเฉลี่ย ๒.๒ ขึ้นไป ๓. สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับอนุญาตจากบิดามารดา เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ ๕. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

17 คุณสมบัติผู้สมัคร ๖. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อโรคจิตประสาทหรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดบุหรี่ยาเสพติด ๗. รักษาศีล ๘ ได้ตลอดการอบรม ๘. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๒

18 สิ่งของที่จะได้รับในช่วงอบรม
เสื้อเยาวสตรี กระเป๋าเยาวสตรี สมุดบันทึกประจำวัน

19 หมายเหตุ เขียนใบสมัครพร้อมมัดจำคนละ ๑๐๐ บาท (ป้องกันการเปลี่ยนใจ)
รับจำนวนจำกัดรับเพียงจังหวัดละ ๖๐ คนเท่านั้น

20 spot ชวนอบรมเยาวสตรี


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google