งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 3. วิจัยและ พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 3. วิจัยและ พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 3. วิจัยและ พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับความรู้ คุณลักษณะและสมรรถนะของเยาวชน : เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติสังคมไทย

2

3 ไทยคณิตสังคมภาษาวิทย์การงานศิลปะพลานามัย ทักษะ สื่อสาร ทักษะ การคิด ทักษะ แก้ปัญหา รักชาติฯซื่อสัตย์ฯมีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ ทักษะ การใช้ชีวิต ทักษะ ICT

4

5

6

7 โรงเรียน ห้องเรียน

8

9  การดูแลสุขภาพ อนามัยตนเอง  การป้องกันโรคตามฤดูกาล หรือโรคสำคัญ ๆ  การดูแลผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาพจิตผู้สูงอายุ  ความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาบ้าน ชุมชน สังคม  ความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่มสาระหรือ สาขาวิชาต่าง ๆ  ฯลฯ

10

11  นวัตกรรมเพื่อการเสริมความรู้ เพื่อสร้างความเป็น เลิศทางวิชาการ สำหรับกลุ่มเก่ง หรือกลุ่มสนใจ พิเศษ  นวัตกรรมสำหรับเสริมสมรรถนะกลุ่มปานกลาง(ที่ ผ่านมามักจะทำกันในลักษณะนี้เป็นส่วนมาก)  นวัตกรรมเสริมสมรรถนะสำหรับกลุ่มอ่อน กลุ่มด้อย โอกาส เพื่อลดอัตรานักเรียนที่ถูกทอดทิ้งอยู่ เบื้องหลัง

12  เรื่อง....................  เรื่อง...................  เรื่อง......................  เรื่อง.................  เรื่อง...................  ฯลฯ

13

14  ทักษะการดูแลสุขภาพ  ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการดูแลผู้ป่วย ทักษะการช่วยชีวิต  ทักษะการวางแผน จัดการงานในความรับผิดชอบ  ทักษะการดูแลครอบครัว จัดการงานในบ้าน  ทักษะการทำอาหารเพื่อการบริโภคในครอบครัว  ทักษะการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ของใช้ในบ้าน  ทักษะเกษตร จัดทำ ดูแลสวนผัก ต้นไม้ในบ้าน  ฯลฯ

15  การเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนบทความ  การพูดในที่ชุมชน ในโอกาสสำคัญ ๆ  การพูดแสดงความเสียใจ ยินดี ให้กำลังใจ ใน โอกาสต่าง ๆ  การนำเสนอแนวคิด ผลงาน  ฯลฯ

16  การวิเคราะห์ปัญหา  การแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหา  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา  โครงงานแก้ปัญหาในชีวิต ในสถานการณ์จริง  ฯลฯ

17  ทักษะการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี  การใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มี วัฒนธรรม  การใช้ ICT เพื่อการดำเนินชีวิต  ฐานข้อมูลงานด้านการเรียน  ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  ฐานข้อมูลงานในครอบครัว  ปฏิทินงาน/นัดหมาย/แผนงานประจำปี  รายการ To Do List

18  เรื่อง....................  เรื่อง...................  เรื่อง......................  เรื่อง.................  เรื่อง...................  ฯลฯ

19

20 -วิชา การควบคุมอารมณ์ -วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ -วิชา การแก้ปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัว

21 - รักชาติ ฯ - ซื่อสัตย์ สุจริต - - จิตสาธารณะ - ความเป็นประชาธิปไตย - อัตลักษณ์ คือ.............

22 - คุณลักษณะทั่วไป (เทียบเคียงการศึกษาขั้นพื้นฐาน) - จิตสำนึกความปลอดภัย - ความภูมิใจในวิชาชีพที่สร้างชาติ - ทักษะชีวิต( ทักษะด้านเคหศาสตร์เป็นเลิศ )

23 มีภาวะผู้นำ สุภาพบุรุษ....ความยากอยู่ที่ กิจกรรมพัฒนา.... ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

24 “ประชาธิปไตย อดทนต่อ ความเห็นที่แตกต่าง กล้าต่อสู้ ในสิ่งที่ถูกต้อง”......ชุดกิจกรรมพัฒนาต้องชัดเจน..... (นวัตกรรม คือตรงนี้) ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

25 “รักเมืองนนท์ รักษ์สิ่งแวดล้อม”......ชุดกิจกรรมพัฒนาต้องชัดเจน..... (นวัตกรรม คือตรงนี้) ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

26  ชุดกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อพัฒนา.................... ของนักเรียนโรงเรียน.........  ชุดกิจกรรมสำหรับอาจารย์ประจำชั้น เพื่อพัฒนา.............. ของนักเรียนโรงเรียน......  ชุดกิจกรรมชุมนุม............................  ชุดกิจกรรมสำหรับชุมชน / องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น / ตำบล เพื่อการพัฒนา...... ของนักเรียนใน เขตพื้นที่..........  กิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้าน............ ของนักเรียนโรงเรียน............. จังหวัด..............  ชุดกิจกรรมพัฒนาตนเองด้าน................  ฯลฯ

27  ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้าน “การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่”  ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้าน “การเป็นศิษย์ที่ดีของครู”  ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้าน “การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม”  ฐานเรียนรู้ในชุมชน เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้าน....  ฐานเรียนรู้ในวัด เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้าน............ของเยาวชน ในชุมชน  ฯลฯ

28 1. อาหารปลอดภัย 2. สิ่งแวดล้อมปลอดภัย-ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ(สถานที่ อากาศ) 3. ปลอดภัยจากโรคตามฤดูกาล 4. สุขภาพจิตปลอดภัย(ปลอดจากการ ด่า ตี ขู่ เน้น “เชิงบวก”) 5. นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด สิ่งมอมเมา 6. นักเรียนมีจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการทดลองนำ ร่อง

29  เรื่อง....................  เรื่อง...................  เรื่อง......................  เรื่อง.................  เรื่อง...................  ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 3. วิจัยและ พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google