งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างให้บุคลากรรักองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างให้บุคลากรรักองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างให้บุคลากรรักองค์กร
BWC 4

2 1.ความเป็นมา กรมวิชาการเกษตรได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจไปตามสถานการณ์ จึงทำให้บทบาทและหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เป็นองค์กรที่มีรูปแบบที่มุ่งงานมากกว่ามุ่งคน เพราะคิดว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไม่ต่างจากองค์กรชั้นนำอื่นๆ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรบางส่วน เริ่มขาดความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการองค์กร จนอาจมีผลทำให้จำนวนบุคลากรที่มีรู้สึกรักในองค์กรเพิ่มขึ้นอันจะทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมวิชาการเกษตรลดลง BWC 4

3 2.วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความรักและผูกพันต่อองค์กร BWC 4

4 3.จุดแข็ง-จุดอ่อน จุดแข็ง
ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพสูง มีพื้นฐาน ความรู้ที่หลากหลาย มีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ BWC 4

5 3. จุดแข็ง-จุดอ่อน จุดอ่อน บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรลดลง
เปลี่ยนผู้บริหารบ่อยเกินไปทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง บรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงานลดลง บุคลากรขาดทักษะในการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความขัดแย้ง มีความแตกแยก มีผลทำให้ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรลดลง BWC 4

6 4.ขั้นตอนของแผน BWC 4 ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ผู้ตรวจสอบแผน 1 2 3 4 5 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร โครงการสวัสดิการของบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง โครงการรณรงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โครงการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมเน้นเทคนิคการสร้างพลังร่วม อธิบดี กกจ. กองแผนงาน สำนักต้นสังกัด BWC 4

7 5. แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน 5.1 มอบหมายให้หน่วยงานระดับสำนักและสถาบัน
จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจกรมวิชาการ เกษตรในเชิงบวก มองแง่ดีและมีความสร้างสรรค์ 5.2 อนุญาตให้มีการจัดตั้งชมรมคนรักกรมวิชาการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่รักและมองเห็นคุณค่ากรมวิชา การเกษตรได้มีกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คน ในกรมวิชาการเกษตรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร BWC 4

8 6. บทสรุปต่อคณะผู้จัดการ
6.1 มีแนวโน้มว่าบุคลากรมีทัศนคติเชิงลบ ทำให้ความรัก ผูกพันต่อกรมวิชาการเกษตรลดลง 6.2 กรมฯควรสร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรต่อองค์กรอย่างเร่งด่วน 6.3 เร่งเสริมสร้างระบบจริยธรรม คุณธรรม ให้เกิดขึ้นใน ทุกระดับขององค์กร 6.4 ปรับปรุงสวัสดิภาพของบุคลากรให้มีความทัดเทียม กับองค์กรชั้นนำอื่นๆ BWC 4

9 สวัสดี BWC 4


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างให้บุคลากรรักองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google