งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BWC 4 การเสริมสร้างให้ บุคลากรรักองค์กร. 1. ความเป็นมา กรมวิชาการเกษตรได้มีการ ปรับเปลี่ยนภารกิจไปตาม สถานการณ์ จึงทำให้บทบาทและ หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BWC 4 การเสริมสร้างให้ บุคลากรรักองค์กร. 1. ความเป็นมา กรมวิชาการเกษตรได้มีการ ปรับเปลี่ยนภารกิจไปตาม สถานการณ์ จึงทำให้บทบาทและ หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BWC 4 การเสริมสร้างให้ บุคลากรรักองค์กร

2 1. ความเป็นมา กรมวิชาการเกษตรได้มีการ ปรับเปลี่ยนภารกิจไปตาม สถานการณ์ จึงทำให้บทบาทและ หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เป็นองค์กรที่มีรูปแบบที่มุ่งงาน มากกว่ามุ่งคน เพราะคิดว่ามี ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไม่ต่าง จากองค์กรชั้นนำอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากร บางส่วน เริ่มขาดความเชื่อมั่นใน ระบบการบริหารจัดการองค์กร จน อาจมีผลทำให้จำนวนบุคลากรที่มี รู้สึกรักในองค์กรเพิ่มขึ้นอันจะทำให้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน ภาพรวมของกรมวิชาการเกษตร ลดลง BWC 4

3 2. วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มี ความรักและผูกพันต่อ องค์กร BWC 4

4 3. จุดแข็ง - จุดอ่อน จุด แข็ ง BWC 4 1. ทรัพยากรบุคคลมี คุณภาพสูง มีพื้นฐาน ความรู้ที่หลากหลาย 2. มีหน่วยงานในสังกัด กระจายอยู่ทั่วประเทศ

5 3. จุดแข็ง - จุดอ่อน จุดอ่ อน BWC 4 1. บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อ องค์กรลดลง 2. เปลี่ยนผู้บริหารบ่อยเกินไปทำให้ นโยบายไม่ต่อเนื่อง 3. บรรยากาศที่เหมาะสมในการ ทำงานลดลง 4. บุคลากรขาดทักษะในการทำงาน ร่วมกัน ทำให้เกิดความขัดแย้ง มี ความแตกแยก มีผลทำให้ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรลดลง 1. บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อ องค์กรลดลง 2. เปลี่ยนผู้บริหารบ่อยเกินไปทำให้ นโยบายไม่ต่อเนื่อง 3. บรรยากาศที่เหมาะสมในการ ทำงานลดลง 4. บุคลากรขาดทักษะในการทำงาน ร่วมกัน ทำให้เกิดความขัดแย้ง มี ความแตกแยก มีผลทำให้ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรลดลง

6 4. ขั้นตอนของแผน BWC 4 ลำดับที่โครงการผู้รับผิดชอบระยะเวลาผู้ตรวจสอบ แผน 1234512345 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร โครงการสวัสดิการของบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าว ทันกับการเปลี่ยนแปลง โครงการรณรงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อ องค์กร โครงการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันแบบ มีส่วนร่วมเน้นเทคนิคการสร้างพลังร่วม อธิบดี กกจ. กองแผนงาน กกจ. สำนักต้น สังกัด 2555-2558 อธิบดี กกจ. กองแผนงาน กกจ.

7 5. แผนสำรอง กรณีฉุกเฉิน BWC 4 5.1 มอบหมายให้หน่วยงานระดับสำนักและสถาบัน จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจกรมวิชาการ เกษตรในเชิงบวก มองแง่ดีและมีความสร้างสรรค์ 5.2 อนุญาตให้มีการจัดตั้งชมรมคนรักกรมวิชาการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่รักและมองเห็นคุณค่ากรมวิชา การเกษตรได้มีกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คน ในกรมวิชาการเกษตรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

8 6. บทสรุปต่อ คณะผู้จัดการ BWC 4 6.1 มีแนวโน้มว่าบุคลากรมีทัศนคติ เชิงลบ ทำให้ความรัก ผูกพันต่อกรมวิชาการเกษตร ลดลง 6.2 กรมฯควรสร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรต่อองค์กรอย่าง เร่งด่วน 6.3 เร่งเสริมสร้างระบบจริยธรรม คุณธรรม ให้เกิดขึ้นใน ทุกระดับขององค์กร 6.4 ปรับปรุงสวัสดิภาพของบุคลากร ให้มีความทัดเทียม กับองค์กรชั้นนำอื่นๆ 6.1 มีแนวโน้มว่าบุคลากรมีทัศนคติ เชิงลบ ทำให้ความรัก ผูกพันต่อกรมวิชาการเกษตร ลดลง 6.2 กรมฯควรสร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรต่อองค์กรอย่าง เร่งด่วน 6.3 เร่งเสริมสร้างระบบจริยธรรม คุณธรรม ให้เกิดขึ้นใน ทุกระดับขององค์กร 6.4 ปรับปรุงสวัสดิภาพของบุคลากร ให้มีความทัดเทียม กับองค์กรชั้นนำอื่นๆ

9 BWC 4 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt BWC 4 การเสริมสร้างให้ บุคลากรรักองค์กร. 1. ความเป็นมา กรมวิชาการเกษตรได้มีการ ปรับเปลี่ยนภารกิจไปตาม สถานการณ์ จึงทำให้บทบาทและ หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google