งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา. บริการให้คำปรึกษาแนะแนว วิทยาลัยฯพัฒนา นักศึกษาให้มี คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ จึงจัดให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลนักศึกษาและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา. บริการให้คำปรึกษาแนะแนว วิทยาลัยฯพัฒนา นักศึกษาให้มี คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ จึงจัดให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลนักศึกษาและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

2 บริการให้คำปรึกษาแนะแนว วิทยาลัยฯพัฒนา นักศึกษาให้มี คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ จึงจัดให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลนักศึกษาและ เพื่อให้นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง ได้เต็มศักยภาพ โดย ให้คำปรึกษาแนะแนว ในด้านวิชาการ ด้าน สุขภาพ ตลอดจน ปัญหาส่วนตัว

3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการปฐมนิเทศ และพัฒนา จริยธรรม มี วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาจริยธรรม และ ส่งเสริม ประสบการณ์ชีวิต ในลักษณะที่ กว้างไกลพัฒนา ความเข้าใจใน ตนเองและผู้อื่น สามารถร่วม กิจกรรมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขโดย มีพื้นฐานทางด้าน คุณธรรมจริยธรรม เป็นการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ วิชาชีพพยาบาล สำหรับนักศึกษา พยาบาล ชั้นปีที่ 1

4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตนเอง สำหรับ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมใน การทำงานให้กับ นักศึกษา ให้สามารถ นำประสบการณ์ไปใช้ ในการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพของตนเอง สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริม ความสามารถในการ เป็นทีม และสามารถ ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3. โครงการอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา สามารถแสดงออกถึง พฤติกรรมทาง จริยธรรมได้อย่าง เหมาะสม มีทัศนคติที่ ดีต่อการพัฒนา จริยธรรมในตนเอง มี ทักษะส่วนตัวที่สำคัญ ในการดำเนินชีวิตใน เรื่องการแบ่งเวลา การผ่อนคล้าย ความเครียดและการ คิดอย่างมีความสุข พร้อมที่จะเป็นผู้ ให้บริการ

6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4. โครงการปัจฉิมนิเทศ และอบรมธรรมะ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความพร้อมด้าน จริยธรรมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เข้าใจชีวิต และสังคม มีเจตคติที่ดี ต่อการเป็นผู้ให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัย เพื่อประยุคหลักการใช้ ในชีวิตการปฏิบัติงาน พยาบาลและ ชีวิตประจำวันเป็นการ เตรียมตรวจเข้า ปฏิบัติงานในวิชาชีพ พยาบาลอย่างมี คุณภาพ

7 กิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วม กิจกรรมที่หน่วยงานหรือ องค์กรต่างๆจัดขึ้นและจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการ พัฒนาตนเองของ นักศึกษาโดย มีองค์การ นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นกิจกรรมกีฬาและ สันทนาการ กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในลักษณะของชมรม โดยมีอาจารย์ฝ่าย ปกครองฯ ร่วมกับอาจารย์ ที่ปรึกษาทำหน้าที่ ให้ คำปรึกษาและดูแล กิจกรรม

8 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ ได้ ตระหนักถึงความ จำเป็นของการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมจึง สนับสนุนให้มีการ จัดกิจกรรมทั้ง ภายในและภาพ นอกวิทยาลัยฯ โดยมีนโยบายเพื่อ เสริมสร้าง และ ดำรงไว้ซึ่ง เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงาม ของไทย


ดาวน์โหลด ppt งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา. บริการให้คำปรึกษาแนะแนว วิทยาลัยฯพัฒนา นักศึกษาให้มี คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ จึงจัดให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลนักศึกษาและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google