งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

2 บริการให้คำปรึกษาแนะแนว
วิทยาลัยฯพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  จึงจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยให้คำปรึกษาแนะแนวในด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ  ตลอดจนปัญหาส่วนตัว   

3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจริยธรรมและ ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตในลักษณะที่กว้างไกลพัฒนาความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยมีพื้นฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ วิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1

4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับนักศึกษา ให้สามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถในการเป็นทีม และสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาจริยธรรมในตนเอง มีทักษะส่วนตัวที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในเรื่องการแบ่งเวลา การผ่อนคล้ายความเครียดและการคิดอย่างมีความสุขพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการ

6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมธรรมะ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมด้านจริยธรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตและสังคม มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเพื่อประยุคหลักการใช้ในชีวิตการปฏิบัติงานพยาบาลและชีวิตประจำวันเป็นการเตรียมตรวจเข้าปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

7 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆจัดขึ้นและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาโดย มีองค์การนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะของชมรม โดยมีอาจารย์ฝ่ายปกครองฯ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและดูแลกิจกรรม

8 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจึงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภาพนอกวิทยาลัยฯ โดยมีนโยบายเพื่อเสริมสร้าง และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย


ดาวน์โหลด ppt งานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google