งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จาก พี่ให้น้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 8 โรงเรียนหล่มสัก วิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จาก พี่ให้น้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 8 โรงเรียนหล่มสัก วิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จาก พี่ให้น้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 8 โรงเรียนหล่มสัก วิทยาคม

2 โรงเรียนบ้านโป่ง ช้าง สถานที่ดำเนินงาน..

3 หลักการและ เหตุผล การศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาสร้างสรรค์ กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการต่างๆ ที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม โรงเรียน ชุมชน การเริ่มต้นโครงการ การเลือก และวิเคราะห์หัวข้อ การเขียนเค้าโครงโครงการ และแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนและ ตรวจสอบความก้าวหน้า แนวทางการเขียน โครงการและการนำเสนอ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ มุ่งหวังให้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากความริเริ่ม สร้างสรรค์ของตนเอง การบริการจิตอาสาที่ไม่มี ค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้มีความ ตระหนักรู้ มีความสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

4 วัตถุประสงค์ นักเรียนตระหนักรู้ในความสามารถของตน นักเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ นักเรียนเกิดจิตสาธารณะที่ยั่งยืนจากการ ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ สังคม นักเรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมร่วมกันใน การช่วยเหลือสังคม

5 กิจกรรมดำเนินการ กิจกรร มที่ ชื่อกิจกรรมระยะเวลาสถานที่ ๑.๑. พัฒนาบริเวณรอบๆ โรงเรียน ๒๙ – ๓๐ มกราคม โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ๒.๒. จัดตกแต่งห้องสมุด ภายในโรงเรียน ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๓.๓. สร้างเสริมความรู้ ด้านการรักการอ่าน ให้แก่น้องๆ นักเรียน ๒๙ – ๓๐ มกราคม

6 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

7

8 สำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มโครงงาน

9

10

11 ลงมือปฏิบัติงาน

12

13

14

15

16

17 ขอจบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จาก พี่ให้น้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 8 โรงเรียนหล่มสัก วิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google