งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย  “ พลเมือง ” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน  “ วิถี ” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน  “ ประชาธิปไตย ” หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย  “ พลเมือง ” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน  “ วิถี ” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน  “ ประชาธิปไตย ” หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย

3  “ พลเมือง ” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน  “ วิถี ” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน  “ ประชาธิปไตย ” หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวง ชนเป็นใหญ่ หรือการถือเสียงข้าง มากเป็นใหญ่ ความหมาย

4

5

6 หลักการทางประชาธิปไตย ที่สำคัญ ได้แก่ 1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ สูงสุดในการปกครองรัฐ 1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ สูงสุดในการปกครองรัฐ 2. หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่า เทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือว่าทุก คนที่เกิดมาจะมีความเท่าเทียมกันในฐานะ ประชากรของรัฐ มีสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ เสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้น 2. หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่า เทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือว่าทุก คนที่เกิดมาจะมีความเท่าเทียมกันในฐานะ ประชากรของรัฐ มีสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ เสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้น 3. หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้หลัก กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อ ความสงบสุขของสังคม 3. หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้หลัก กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อ ความสงบสุขของสังคม  หลักการทางประชาธิปไตย

7 4. หลักเหตุผล หมายถึง การใช้ เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสิน หรือยุติปัญหาในสังคม 5. หลักการถือเสียงข้างมาก หมายถึง การลงมติโดยยอมรับ เสียงส่วนใหญ่ในสังคม ประชาธิปไตย 6. หลักประนีประนอม หมายถึง การลดความขัดแย้งโดยการผ่อน หนักผ่อนเบาให้กัน ร่วมมือกันเพื่อ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็น สำคัญ

8

9

10 แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง ดีตามวิถีประชาธิปไตย 1) ด้านสังคม ได้แก่ 1. การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 1. การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า 4. การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่า อารมณ์ 4. การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่า อารมณ์ 5. การเคารพระเบียบของสังคม 5. การเคารพระเบียบของสังคม 6. การมีจิตสาธารณะ คือ การบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม และรักษาสาธารณ สมบัติ 6. การมีจิตสาธารณะ คือ การบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม และรักษาสาธารณ สมบัติ

11 2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1. การประหยัดและอดออมใน ครอบครัว 2. การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำ 3. การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า 4. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคม 5. การสร้างงานและสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมไทยและสังคมโลก 6. การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มี ความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดี ต่อชาติเป็นสำคัญ

12 ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ 1. การเคารพกฎหมาย 2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของทุก คน 3. การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 4. การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน 5. การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อ ส่วนรวม กล้าเสนอตนในการทำหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก วุฒิสภา 6. การทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็ม ความสามารถ เต็มเวลา

13 จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดีงาม หรือกิริยาที่ควรประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ได้แก่ 1. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง การตระหนักใน ความสำคัญของความเป็นชาติไทย การ ยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และ การจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 2. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การ ยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบ วินัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน สังคม 3. ความกล้าหาญทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญในทางที่ถูกที่ควร

14 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติ หน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังสติปัญญา และกำลังความสามารถ 5. การเสียสละ หมายถึง การยอมเสีย ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือแก่ สังคมโดยรวม 6. การตรงต่อเวลา หมายถึง การทำงาน ตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย

15 การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็น พลเมืองดี เมื่อบุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถี ประชาธิปไตยแล้ว ก็ควรสนับสนุนให้บุคคลอื่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย โดยมีแนวทางการ ปฏิบัติ ดังนี้ เมื่อบุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถี ประชาธิปไตยแล้ว ก็ควรสนับสนุนให้บุคคลอื่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย โดยมีแนวทางการ ปฏิบัติ ดังนี้ 1. การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของ ศาสนา และหลักการของประชาธิปไตยมาใช้ใน วิถีการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่คนรอบข้าง 2. เผยแพร่ อบรม หรือสั่งสอนบุคคลใน ครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในสังคม ให้ใช้ หลักการทางประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตประจำวัน 3. สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบอก เล่าหรือเผยแพร่บทความผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ

16 4. ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมี ความสามารถให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ทางการเมืองหรือกิจกรรม สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 5. เป็นหูเป็นตาให้กับรัฐหรือหน่วยงาน ของรัฐในการสนับสนุนคนดีและกำจัดคน ที่เป็นภัยกับสังคม การสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็น พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยตามแนว ทางการปฏิบัติดังกล่าว ถือเป็นจิตสำนึกที่ บุคคลพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดประชาธิปไตย อย่างแท้จริง


ดาวน์โหลด ppt พลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย  “ พลเมือง ” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน  “ วิถี ” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน  “ ประชาธิปไตย ” หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google