งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน : ผลการประเมินจากหน่วยฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิรา ลงกรณ การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน : ผลการประเมินจากหน่วยฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิรา ลงกรณ

2 ประเด็นนำเสนอ o วัตถุประสงค์ o ข้อมูลพื้นฐาน o ผลการประเมิน o การปรับบุคลิกภาพ o การนำไปใช้ในการ ประกอบวิชาชีพ ดร. ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

3 วัตถุประสงค์ o สรุปผลการประเมินจาก หน่วยฝึกฯ o นำเสนอข้อมูลและ สารสนเทศสำคัญ o กำหนดแนวทางปรับปรุงการ เตรียมฝึกฯ o แจ้งผลย้อนกลับแก่ นักศึกษา / สาขาวิชา o นำผลประเมินไปปรับ บุคลิกภาพก่อน ออกสู่ตลาดแรงงาน ดร. ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

4 ข้อมูลพื้นฐาน

5 หน่วยฝึกประสบการณ์

6 การประเมินผล : ด้านความรู้ ในการปฏิบัติงาน ดร. ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

7 การประเมินผล : ด้าน บุคลิกภาพ ดร. ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

8 การประเมินผล : ด้าน ลักษณะนิสัยการทำงาน ดร. ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

9 ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ควร ปรับปรุง ดร. ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ o ควรมีความรู้พื้นฐานทาง วิชาการที่แน่นกว่านี้ o ควรมีความรู้หรือศึกษาข้อมูล บริษัทที่นักศึกษาจะเข้าฝึกงาน ในระดับหนึ่ง o ควรปรับปรุงเรื่องทักษะการ สื่อสาร o ควรปรับปรุงและพัฒนาทักษะ การเขียน o ควรเน้นการพูดภาษาไทยให้ ชัดเจน

10 ข้อคิดเห็นอื่นๆ : ได้รับการชื่น ชม ดร. ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ o นักศึกษามีน้ำใจ ขยัน อดทนดีมาก o นักศึกษามีความพร้อมและปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ เป็นอย่างดี o มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน o มีน้ำใจช่วยเหลือหน่วยงาน o สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ o การฝึกงานโดยรวมดีมาก ควรนำ ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ในอนาคต

11 การปรับบุคลิกภาพเพื่อการ ประกอบอาชีพ o พัฒนาความรู้ความสามารถและ ทักษะเฉพาะทางขั้นพื้นฐานและขั้น สูงในสาขาวิชาชีพของตนเอง o ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ o สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจตนเอง และมีภาวะผู้นำ o ฝึกฝนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มลายูกลาง o ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ o มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ มี วินัย และตรงต่อเวลา ดร. ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

12 ข้อคิดในการทำงาน “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” A famous quote by Mahatma Gandhi A famous quote by Mahatma Gandhi จงใช้ชีวิตที่มีอยู่ ประหนึ่งว่า คุณจะตายในวันพรุ่งนี้ จงเรียนรู้ ประหนึ่งว่า คุณจะมี ชีวิตอยู่ตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google