งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีการอบรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีการอบรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีการอบรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
ผังจุดหมายปลายทาง วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในปี พ.ศ – (4ปี)กำหนดวันที่ 13 มกราคม มุมมองประชาชน มีกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เวลาว่างสำหรับ วัยรุ่นในชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ศาสนาที่ถูกต้องในหมู่บ้าน ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้าน อารมณ์และจิตใจของวัยรุ่น มีโครงการจิตอาสาในชุมชน มีการอบรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น มุมมองภาคี - มีหน่วยภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม - เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตในโลกของการเปลี่ยนแปลง - มีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์ - สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้าน - มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มุมมองกระบวนการ - มีระบบประชาสัมพันธ์ - มีคลินิกวัยใส - มีระบบส่งต่อ - มีภาคีเครือข่ายและระบบประสานงาน - มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน มุมมองพื้นฐาน - มีผู้บริหารที่ให้การยอมรับและสนับสนุน - มีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญและทัศนคติที่ดีต่อการ ปฏิบัติงาน มีระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ (คน การจัดเก็บ ความครบถ้วน) - มีการทำงานเป็นทีมและการทำงานอย่างมีความสุข - มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน

2          (Evaluation)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ (ณ วันที่ 13 มกราคม 2554) ชุมชนมีกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เวลาว่างสำหรับวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทักษะการสร้างและซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน จัดตั้งชมรมกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน หมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ศาสนาที่มีไว้ศึกษาอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้ทางศาสนาในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ จัดเวทีเสวนาการเรียนรู้จากศาสนา ชุมชนมีโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาโครงการจิตอาสาในท้องถิ่น จัดอบรมให้วัยรุ่นตระหนักในการมีจิตสาธารณะ จัดตั้งชมรมจิตอาสาวัยรุ่น วัยใส ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลวัยรุ่น สนับสนุนให้ครอบครัวและวัยรุ่นมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน สนับสนุนการมีครอบครัวตัวอย่างในชุมชน ชุมชนมีกระบวนการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมให้มีการอบรมป้องกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น สนับสนุนการไปศึกษาดูงานในด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพ มุมมองประชาชน (Evaluation) ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพแกนนำ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการด้านคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนามาตรการในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เด็กและเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีทักษะชีวิตที่ดี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีทักษะชีวิตที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสำนึกรักบ้านเกิด ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมอย่างเข้มแข็ง บูรณาการการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม พัฒนาระบบเฝ้าระวังการลดปัญหาเด็กติดเกมอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการในเด็กและเยาวชน พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง เพิ่มสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านหลักสูตรเพศศึกษาดีเด่น มุมมองภาคี (Stakeholder) คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน จัดตั้งคลินิกวัยใสตามมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการในคลินิก สร้างระบบการประชาสัมพันธ์คลินิกวัยใสที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ระบบติดตามประเมินผลที่มีคุณภาพ กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน สร้างระบบควบคุมการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงส่วนขาด/ข้อจำกัดที่ได้จากผลการประเมิน ระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาโครงสร้างระบบส่งต่อ/บุคลากร เสริมสร้างระบบส่งต่อให้เข้มแข็งในพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรในระบบส่งต่อ (4M) การประสานงานกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง สร้างภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บูรณาการงานตามแผนงานโครงการ มุมมองกระบวนการ (Management) ทีมงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาทีมงานแบบบูรณาการโดยสหวิชาชีพ ส่งเสริม/สนับสนุนทีมสหวิชาชีพ สร้างระบบจูงใจที่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) พัฒนารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงาน สร้างนวัตกรรม ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล พัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูล บรรยากาศเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการทำงาน สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ปรับกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้การยอมรับและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง กำหนดนโยบาย/ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดแผนงาน/โครงการการดำเนินงานที่ชัดเจน มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development)

3 (Evaluation) มุมมองประชาชน มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ ( 2 ปี) (กำหนดเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2554) วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม ชุมชนมีกระบวนการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง มุมมองประชาชน (Evaluation) ชุมชนมีโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมส์อย่างเข้มแข็ง ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์ มุมมองภาคี (Stakeholder) สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง ระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มุมมองกระบวนการ (Management) คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน ทีมงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development) เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

4 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ (กำหนด ณ วันที่ 14 มกราคม 2554) (เส้นทางด่วน) วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม มุมมองประชาชน (Evaluation) ชุมชนมีกระบวนการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง ชุมชนมีโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมส์อย่างเข้มแข็ง ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์ มุมมองภาคี (Stakeholder) สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง ระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มุมมองกระบวนการ (Management) คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน ทีมงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development) เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

5 แผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ (กำหนด ณ วันที่ 14 มกราคม 2554) วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม มุมมองประชาชน (Evaluation) ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมส์อย่างเข้มแข็ง ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์ มุมมองภาคี (Stakeholder) สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง มุมมองกระบวนการ (Management) คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development) เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ


ดาวน์โหลด ppt มีการอบรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google