งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทาง วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในปี พ.ศ. 2554 – 2557 (4ปี)กำหนดวันที่ 13 มกราคม 2554 มุมมองประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทาง วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในปี พ.ศ. 2554 – 2557 (4ปี)กำหนดวันที่ 13 มกราคม 2554 มุมมองประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทาง วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในปี พ.ศ. 2554 – 2557 (4ปี)กำหนดวันที่ 13 มกราคม 2554 มุมมองประชาชน - มีกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เวลาว่างสำหรับ วัยรุ่นในชุมชน - มีศูนย์เรียนรู้ศาสนาที่ถูกต้องในหมู่บ้าน - ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้าน อารมณ์และจิตใจของวัยรุ่น - มีโครงการจิตอาสาในชุมชน - มีการอบรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น มุมมองภาคี - มีหน่วยภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม - เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตในโลก ของการเปลี่ยนแปลง - มีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรัก กาฬสินธุ์ - สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบ ด้าน - มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ เด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มุมมองกระบวนการ - มีระบบประชาสัมพันธ์ - มีคลินิกวัยใส - มีระบบส่งต่อ - มีภาคีเครือข่ายและระบบประสานงาน - มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน มุมมองพื้นฐาน - มีผู้บริหารที่ให้การยอมรับและสนับสนุน - มีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญและทัศนคติที่ดีต่อการ ปฏิบัติงาน -มีระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ (คน การจัดเก็บ ความครบถ้วน) - มีการทำงานเป็นทีมและการทำงานอย่างมีความสุข - มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน

2 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน -พัฒนาทีมงานแบบบูรณา การโดยสหวิชาชีพ -ส่งเสริม/สนับสนุนทีมสห วิชาชีพ -สร้างระบบจูงใจที่เป็นธรรม ทีมงานมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน -พัฒนาทีมงานแบบบูรณา การโดยสหวิชาชีพ -ส่งเสริม/สนับสนุนทีมสห วิชาชีพ -สร้างระบบจูงใจที่เป็นธรรม ชุมชนมีกิจกรรมฝึกทักษะ การใช้เวลาว่างสำหรับ วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมทักษะการสร้างและ ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ ภายในบ้าน -ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วนร่วม ในวัฒนธรรมประเพณีใน ชุมชน -จัดตั้งชมรมกลุ่มวัยรุ่นใน ชุมชน ชุมชนมีกิจกรรมฝึกทักษะ การใช้เวลาว่างสำหรับ วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมทักษะการสร้างและ ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ ภายในบ้าน -ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วนร่วม ในวัฒนธรรมประเพณีใน ชุมชน -จัดตั้งชมรมกลุ่มวัยรุ่นใน ชุมชน คลินิกวัยใสในสถาน บริการมีมาตรฐาน -จัดตั้งคลินิกวัยใสตาม มาตรฐาน -พัฒนาระบบบริการใน คลินิก -สร้างระบบการ ประชาสัมพันธ์คลินิกวัยใส ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คลินิกวัยใสในสถาน บริการมีมาตรฐาน -จัดตั้งคลินิกวัยใสตาม มาตรฐาน -พัฒนาระบบบริการใน คลินิก -สร้างระบบการ ประชาสัมพันธ์คลินิกวัยใส ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนมีโครงการจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาโครงการจิตอาสาใน ท้องถิ่น -จัดอบรมให้วัยรุ่นตระหนักในการ มีจิตสาธารณะ -จัดตั้งชมรมจิตอาสาวัยรุ่น วัยใส ชุมชนมีโครงการจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาโครงการจิตอาสาใน ท้องถิ่น -จัดอบรมให้วัยรุ่นตระหนักในการ มีจิตสาธารณะ -จัดตั้งชมรมจิตอาสาวัยรุ่น วัยใส แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554-2557 (ณ วันที่ 13 มกราคม 2554) หมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ ศาสนาที่มีไว้ศึกษา อย่างถูกต้อง -ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้ทาง ศาสนาในหมู่บ้าน -ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีกิจกรรมใน ศูนย์เรียนรู้ -จัดเวทีเสวนาการเรียนรู้จาก ศาสนา หมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ ศาสนาที่มีไว้ศึกษา อย่างถูกต้อง -ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้ทาง ศาสนาในหมู่บ้าน -ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีกิจกรรมใน ศูนย์เรียนรู้ -จัดเวทีเสวนาการเรียนรู้จาก ศาสนา ครอบครัวและชุมชนมีความ ตระหนักในด้านอารมณ์และ จิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง -ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลวัยรุ่น -สนับสนุนให้ครอบครัวและ วัยรุ่นมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน -สนับสนุนการมีครอบครัว ตัวอย่างในชุมชน ครอบครัวและชุมชนมีความ ตระหนักในด้านอารมณ์และ จิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง -ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลวัยรุ่น -สนับสนุนให้ครอบครัวและ วัยรุ่นมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน -สนับสนุนการมีครอบครัว ตัวอย่างในชุมชน ชุมชนมีกระบวนการป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่าง ต่อเนื่อง -ส่งเสริมให้มีการอบรมป้องกัน การมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น −สนับสนุนการไปศึกษาดูงานใน ด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ของวัยรุ่น −สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ การให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพ ชุมชนมีกระบวนการป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่าง ต่อเนื่อง -ส่งเสริมให้มีการอบรมป้องกัน การมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น −สนับสนุนการไปศึกษาดูงานใน ด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ของวัยรุ่น −สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ การให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนในจังหวัด กาฬสินธุ์มีทักษะชีวิตที่ดี -ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน ทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชน อย่างถูกต้องเหมาะสม -สร้างแกนนำเด็กและเยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มี ทักษะชีวิตที่ดี -เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านทักษะ ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในจังหวัด กาฬสินธุ์มีทักษะชีวิตที่ดี -ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน ทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชน อย่างถูกต้องเหมาะสม -สร้างแกนนำเด็กและเยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มี ทักษะชีวิตที่ดี -เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านทักษะ ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็ก และเยาวชนให้มีจิตสำนึกรัก กาฬสินธุ์ -ส่งเสริมการมีจิตสำนึกรักบ้าน เกิด -บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวช้อง -สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสำนึก รักบ้านเกิด ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็ก และเยาวชนให้มีจิตสำนึกรัก กาฬสินธุ์ -ส่งเสริมการมีจิตสำนึกรักบ้าน เกิด -บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวช้อง -สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสำนึก รักบ้านเกิด สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่อง เพศศึกษารอบด้านอย่าง ครอบคลุมทุกแห่ง -เพิ่มสถานศึกษาให้มีการจัด หลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ -บูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง -ส่งเสริมสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม ด้านหลักสูตรเพศศึกษาดีเด่น สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่อง เพศศึกษารอบด้านอย่าง ครอบคลุมทุกแห่ง -เพิ่มสถานศึกษาให้มีการจัด หลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ -บูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง -ส่งเสริมสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม ด้านหลักสูตรเพศศึกษาดีเด่น ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการ ดำเนินเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม อย่างเข้มแข็ง - บูรณาการการดำเนินการร่วมกันระหว่าง ภาคีเครือข่ายเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม -พัฒนาระบบเฝ้าระวังการลดปัญหาเด็ก ติดเกมอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด -ส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการใน เด็กและเยาวชน -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ ดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการ ดำเนินเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม อย่างเข้มแข็ง - บูรณาการการดำเนินการร่วมกันระหว่าง ภาคีเครือข่ายเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม -พัฒนาระบบเฝ้าระวังการลดปัญหาเด็ก ติดเกมอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด -ส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการใน เด็กและเยาวชน -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ ดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้าน คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาศักยภาพแกนนำ/บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง -สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ โครงการด้านคุณธรรมและจริยธรรม -บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง -พัฒนามาตรการในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้าน คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาศักยภาพแกนนำ/บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง -สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ โครงการด้านคุณธรรมและจริยธรรม -บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง -พัฒนามาตรการในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ระบบติดตามประเมินผล ที่มีคุณภาพ −กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน −สร้างระบบควบคุมการ ติดตามประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ −ปรับปรุงส่วนขาด/ ข้อจำกัดที่ได้จากผลการ ประเมิน ระบบติดตามประเมินผล ที่มีคุณภาพ −กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน −สร้างระบบควบคุมการ ติดตามประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ −ปรับปรุงส่วนขาด/ ข้อจำกัดที่ได้จากผลการ ประเมิน การประสานงานกับภาคีเครือข่าย อย่างเข้มแข็ง -สร้างภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ -กำหนดโครงสร้างและบทบาท หน้าที่ร่วมกัน -สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย -บูรณาการงานตามแผนงาน โครงการ การประสานงานกับภาคีเครือข่าย อย่างเข้มแข็ง -สร้างภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ -กำหนดโครงสร้างและบทบาท หน้าที่ร่วมกัน -สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย -บูรณาการงานตามแผนงาน โครงการ ระบบประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ -สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ -พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย -ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ระบบประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ -สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ -พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย -ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาโครงสร้างระบบส่งต่อ/ บุคลากร -เสริมสร้างระบบส่งต่อให้ เข้มแข็งในพื้นที่ -สนับสนุนทรัพยากรในระบบ ส่งต่อ (4M) ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาโครงสร้างระบบส่งต่อ/ บุคลากร -เสริมสร้างระบบส่งต่อให้ เข้มแข็งในพื้นที่ -สนับสนุนทรัพยากรในระบบ ส่งต่อ (4M) เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดี และปฏิบัติงานอย่างมือ อาชีพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม/ประชุม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน) -พัฒนารูปแบบและแนว ทางการปฏิบัติงาน -สร้างนวัตกรรม เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดี และปฏิบัติงานอย่างมือ อาชีพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม/ประชุม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน) -พัฒนารูปแบบและแนว ทางการปฏิบัติงาน -สร้างนวัตกรรม ระบบข้อมูลมีคุณภาพ -พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ -สร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูล ระบบข้อมูลมีคุณภาพ -พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ -สร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูล บรรยากาศเหมาะสมต่อ การปฏิบัติงาน - สร้างบรรยากาศเอื้อต่อ การทำงาน -สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน -ปรับกระบวนทัศน์ให้ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน บรรยากาศเหมาะสมต่อ การปฏิบัติงาน - สร้างบรรยากาศเอื้อต่อ การทำงาน -สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน -ปรับกระบวนทัศน์ให้ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้การยอมรับและ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง -กำหนดนโยบาย/ถ่ายทอดสู่การ ปฏิบัติ -บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคี เครือข่าย -กำหนดแผนงาน/โครงการการ ดำเนินงานที่ชัดเจน ผู้บริหารให้การยอมรับและ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง -กำหนดนโยบาย/ถ่ายทอดสู่การ ปฏิบัติ -บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคี เครือข่าย -กำหนดแผนงาน/โครงการการ ดำเนินงานที่ชัดเจน       

3 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานมีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน คลินิกวัยใสในสถานบริการมี มาตรฐาน ชุมชนมีโครงการจิตอาสาอย่าง ต่อเนื่อง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554-2555 ( 2 ปี) (กำหนดเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2554) ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนัก ในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ ถูกต้อง ชุมชนมีกระบวนการป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่าง ต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็ก และเยาวชนให้มีจิตสำนึกรัก กาฬสินธุ์ สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่อง เพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุม ทุกแห่ง ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน การดำเนินงานเพื่อลดปัญหา เด็กติดเกมส์อย่างเข้มแข็ง การประสานงานภาคีเครือข่าย ที่เข้มแข็ง ระบบประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ระบบข้อมูลมีคุณภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัย การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

4 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน คลินิกวัยใสในสถานบริการมี มาตรฐาน ชุมชนมีโครงการจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554 (กำหนด ณ วันที่ 14 มกราคม 2554) (เส้นทางด่วน) ครอบครัวและชุมชนมีความ ตระหนักในด้านอารมณ์และ จิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง ชุมชนมีกระบวนการป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่าง ต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝัง เด็กและเยาวชนให้มี จิตสำนึกรักกาฬสินธุ์ สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่อง เพศศึกษารอบด้านอย่าง ครอบคลุมทุกแห่ง ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเด็กติด เกมส์อย่างเข้มแข็ง การประสานงานภาคีเครือข่ายที่ เข้มแข็ง ระบบประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ระบบข้อมูลมีคุณภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการ เจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

5 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน แผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554 (กำหนด ณ วันที่ 14 มกราคม 2554) ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้าน อารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและ เยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์ สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษา รอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วม ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลด ปัญหาเด็กติดเกมส์อย่างเข้มแข็ง เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่าง มืออาชีพ ระบบข้อมูลมีคุณภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทาง วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในปี พ.ศ. 2554 – 2557 (4ปี)กำหนดวันที่ 13 มกราคม 2554 มุมมองประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google