งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ได้ต้องมี คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ได้ต้องมี คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ได้ต้องมี คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็น ประโยชน์ ต่อสาธารณชน ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อ หน้าที่อย่างดียิ่ง และ 3. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราช อิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ 4. ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้ง กรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่าง สอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดำเนิน คดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว

3 5. หากผู้สมควรเสนอขอพระราชทางเครื่องราชฯ ถูกลงโทษ ทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานฯ อีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ 6. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ ชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (ไม่เกินวันที่ 3 ตุลาคม) 7. การขอ ต้องขอปีเว้นปี ขอติดกันไม่ได้ 8. ต้องเป็นลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้าง โดยตรง หมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะเหมือน ข้าราชการ หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ

4 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ลำ ดับ ตำแหน่ง เครื่องราชฯ ที่ขอ พระราชทาน เงื่อนไขระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา เริ่มต้น ขอ เลื่อน ได้ถึง 1ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินค่าจ้าง ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของ ข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 แต่ ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือน ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 บ.ม.จ.ม.1.เริ่มขอ บ.ม. 2.ได้ บ.ม. มาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 2ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้าง ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของ ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 ขึ้นไป บ.ช.จ.ช.1.เริ่มขอ บ.ช. 2.2. ได้ บ.ช. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 3.ได้ จ.ม. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช.


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกจ้างประจำ ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ได้ต้องมี คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google