งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการทางวินัย ลูกจ้างประจำ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ พ. ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๔ วินัยและการรักษา วินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการทางวินัย ลูกจ้างประจำ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ พ. ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๔ วินัยและการรักษา วินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการทางวินัย ลูกจ้างประจำ

2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ พ. ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๔ วินัยและการรักษา วินัย หมวด ๕ การดำเนินการทาง วินัย

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. ๒๕๓๙

4 การดำเนินการทางวินัย ข้อ ๕๐ คล้ายกับของ พรบ. ข้าราชการฯ ๒๕๓๕ หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการ สอบสวนพิจารณา / อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพล เรือนโดยอนุโลม

5 การดำเนินการทางวินัย ข้อ ๕๑ ว่าด้วยอำนาจในการลงโทษกระทำผิด วินัยอย่างไม่ร้ายแรง (+ หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง กค ๐๕๒๗ / ว. ๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๙ + หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง กค ๐๕๒๗ / ว. ๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ) ข้อ ๕๒ อำนาจในการลงโทษกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง การดำเนินการทางวินัย

6 ข้อ ๕๓ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๔ อำนาจในการดำเนินการวินัยอย่าง ร้ายแรงลูกจ้างประจำที่พึงเห็นได้ว่ากระทำผิด วินัยแต่ออกจากราชการไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการทางวินัย ลูกจ้างประจำ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ พ. ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๔ วินัยและการรักษา วินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google