งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการทางวินัย ลูกจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการทางวินัย ลูกจ้างประจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการทางวินัย ลูกจ้างประจำ

2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๔ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๕ การดำเนินการทางวินัย

3 ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

4 การดำเนินการทางวินัย
ข้อ ๕๐ คล้ายกับของ พรบ.ข้าราชการฯ ๒๕๓๕ หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา/อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

5 การดำเนินการทางวินัย
ข้อ ๕๑ ว่าด้วยอำนาจในการลงโทษกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (+ หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง กค ๐๕๒๗/ว.๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๙ + หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง กค ๐๕๒๗/ว.๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓) ข้อ ๕๒ อำนาจในการลงโทษกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

6 การดำเนินการทางวินัย
ข้อ ๕๓ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๔ อำนาจในการดำเนินการวินัยอย่างร้ายแรงลูกจ้างประจำที่พึงเห็นได้ว่ากระทำผิดวินัยแต่ออกจากราชการไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการทางวินัย ลูกจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google