งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่และความรับผิดชอบงาน พนักงานราชการและ ลูกจ้างประจำ 1. หมวดธุรการทั่วไปของงานพนักงาน ราชการและลูกจ้าง 2. หมวดพนักงานราชการ 3. หมวดลูกจ้างประจำ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่และความรับผิดชอบงาน พนักงานราชการและ ลูกจ้างประจำ 1. หมวดธุรการทั่วไปของงานพนักงาน ราชการและลูกจ้าง 2. หมวดพนักงานราชการ 3. หมวดลูกจ้างประจำ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน้าที่และความรับผิดชอบงาน พนักงานราชการและ ลูกจ้างประจำ 1. หมวดธุรการทั่วไปของงานพนักงาน ราชการและลูกจ้าง 2. หมวดพนักงานราชการ 3. หมวดลูกจ้างประจำ 4. หมวดการจัดทำบัญชีของคืนอัตรา เกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ

3 งานสารบรรณรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน หนังสือทั่วไป ทั้งในหน่วยงานและ นอกหน่วยงาน งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 1. หมวดธุรการทั่วไปของงานพนักงาน ราชการและลูกจ้าง

4 2. หมวดพนักงาน ราชการ ความหมาย พนักงานราชการคือ บุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดย ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของ ส่วนราชการเพื่อเป็นพนักงานของรัฐใน การปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

5 ที่มา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ. ศ.2547 กำหนดให้มีการปรับปรุง กระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของลูกจ้าง ของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมในการใช้กำลังคนภาครัฐ และให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6 ประเภทของพนักงานราชการ แบ่งเป็น 1. พนักงานราชการทั่วไป 2. พนักงานราชการพิเศษ

7 เป็นการดำเนินการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการของ ตร. เสนอ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ( คพร.) อนุมัติในทุกๆ 4 ปี ซึ่งปัจจุบัน ตร. ได้รับอนุมัติกรอบพนักงานราชการจำนวน 413 อัตราและได้แจ้งหน่วยงานที่ได้รับ อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ทราบ เพื่อดำเนินการคัดสรรหรือเลือกสรร บุคคลในการจ้างเป็นพนักงานราชการ งานพนักงานราชการ

8 3. หมวด ลูกจ้างประจำ 3.1 การจัดทำบัญชีถือจ่ายประจำปีของ ลูกจ้างประจำ 3.2 การรายงานการกระทำผิดวินัยของ ลูกจ้างประจำในแต่ละปีงบประมาณ 3.3 การสำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำที่ เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 3.4 การตรวจสอบความถูกต้องในการ ปรับเปลี่ยนระดับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ กรณีพนักงานพิมพ์ดีด

9 3.5 การตรวจสอบความถูกต้องในการ ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ของ ลูกจ้างประจำตำแหน่งที่มีชื่อเรียก อย่างอื่น 3.6 การรับรองค่าจ้างเหลือจ่ายของ ลูกจ้างประจำในแต่ละปีงบประมาณ 3.7 การแก้ไข วันเดือน ปีเกิดของ ลูกจ้างประจำ

10 4. หมวดการจัดทำบัญชีของคืน อัตราเกษียณอายุของข้าราชการ ตำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน สุดท้าย ของข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณและจัดทำบัญชีตามแบบที่ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ ( คปร.) กำหนด ( แบบ คปร.1- 2) เสนอบัญชีขอคืนอัตราเกษียณอายุของ ข้าราชการตำรวจตามแบบ ครป.2 ต่อ ตร. พิจารณานำเสนอ ก. ตร. ให้ความเห็นชอบ

11 ส่งข้อมูลการขอคืนอัตราเกษียณอายุราชการ ตามแบบ ครป.1-5 พร้อมแผ่น ซีดี จำนวน 2 แผ่น ให้ ครป. หมายเหตุ ในส่วนของบัญชีลูกจ้างประจำ ที่ว่างจากการเกษียณอายุและบัญชีตำแหน่ง ลูกจ้างประจำที่ว่างระหว่างปี ( แบบ คปร.3-4) ต้องยุบเลิก

12 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ใน หน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีการรวบรวมข้อมูลการเกษียณอายุของ ข้าราชการตำรวจ ปัจจุบันได้อาศัยการประสานขอ ข้อมูลจาก ทพ. ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะจำนวน ตำแหน่ง และชื่อผู้ที่เกษียณเท่านั้น ยังต้องมีการสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง และอัตรา เงินเดือนสุดท้าย ซึ่งต้องประสานและตรวจสอบ จาก งานควบคุมอัตรากำลัง อีกครั้งหนึ่ง ทำให้เป็น การใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมาก จึงเห็นควร ให้หน่วยงานแจ้งข้อมูลการเกษียณอายุของ ข้าราชการให้กับ อต. สกพ. ด้วยอีกทางหนึ่ง

13 ในการสำรวจลูกจ้างเกษียณใน ปีงบประมาณนั้น บางหน่วยไม่ได้แจ้ง ข้อมูลกรณีลูกจ้างสูญเสียระหว่างปีให้ อต. สกพ. ทราบ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการ จัดทำบัญชีการยุบเลิกอัตราของ ลูกจ้างประจำคลาดเคลื่อน


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่และความรับผิดชอบงาน พนักงานราชการและ ลูกจ้างประจำ 1. หมวดธุรการทั่วไปของงานพนักงาน ราชการและลูกจ้าง 2. หมวดพนักงานราชการ 3. หมวดลูกจ้างประจำ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google