งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสา ร การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสา ร การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสา ร การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th

3 ตารางสรุปการกำหนด กรอบอัตรากำลังและ ตำแหน่งเพิ่มใหม่ กอง / สำนัก / สถาบัน กลุ่มงาน / งาน ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ที่พึงมี http://www.psru.ac.th

4 http://www.psru.ac.th โครงสร้างการแบ่งส่วน หน่วยงานในกอง * โครงสร้าง แบ่งส่วนงาน * โครงสร้าง อัตรากำลัง * การจัดหน้าที่ ความรับผิดชอบ

5 บัญชีการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน บัญชีการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน http://www.psru.ac.th

6 * ตำแหน่งเลขที่ใหม่ * ชื่อตำแหน่งในสายงาน * ชื่อตำแหน่งในการบริหาร * ระดับ * ประเภท รายละเอียดของบัญชี http://www.psru.ac.th

7 มาตร า 20 - สภาสถาบันอุดมศึกษา กำหนด กรอบของตำแหน่งฯ - มหาวิทยาลัยต้องนำเสนอบัญชี กำหนดกรอบอัตราฯต่อสภา มหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th

8 การวางแผนอัตรากำลัง http://www.psru.ac.th

9 ตำแหน่ง ปีงบประมาณ ที่มีอยู่เดิม 25 4 9 25 5 0 25 5 1 25 5 2 รว ม ข้ารา ชการ พนัก งา น ลูกจ้างป ระจำ ลูกจ้าง ชั่วคร าว นักวิชาการ ศึกษา 1124 นักบริหารงาน ทั่วไป 111 นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 12 ตัวอ ย่าง http://www.psru.ac.th

10 ขั้นตอนการปรับ ตำแหน่ง ของกพ. เข้าสู่ตำแหน่ง ก. พ. อ. 1. ตำแหน่ง เหมือนกัน ปรับเข้าสู่ ตำแหน่งเดียวกัน 2. ตำแหน่ง ต่างกัน ปรับเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่ เช่ น เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป นัก บริหารงาน ทั่วไป

11 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข * มีกรอบ อัตรากำลัง วิธีกา ร * คัดเลื อก * องค์คณะ บุคคล * สภามหาวิทยาลัย พิจารณา เงื่อน ไข * ดำเนินการได้ทั้ง ตำแหน่งมีเงินและไม่มีเงิน หลักเก ณฑ์

12 การแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีปฏิบัติการระดับด้านที่มี ประสบการณ์ หลักเก ณฑ์ * ประเมินผล งาน - ขอบเขตของ ผลงาน - คุณภาพของ ผลงาน - ความยุ่งยาก ซับซ้อนของผลงาน - ประโยชน์ของ ผลงาน - ความรู้ความชำนาญงาน และประสบการณ์

13 * ประเมิน คุณลักษณะของ บุคคล - ความ อุตสาหะ - มนุษย สัมพันธ์ - ความสามารถในการ สื่อความหมาย - ความ รับผิดชอบ - ความ ประพฤติ

14 วิธี การ * สภามหาวิทยาลัย กำหนดแบบประเมิน * ประเมินโดยองค์ คณะบุคคล เงื่อน ไข * เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ระดับที่ประเมิน http://www.psru.ac.th

15 หลักเกณฑ์และวิธี การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หลักเกณฑ์และวิธี การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร http://www.psru.ac.th

16 หลักเก ณฑ์ * มี คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง * ผ่านการ ประเมิน - ระดับ 7 ผ่านการประเมิน ทุกองค์ประกอบ - ระดับ 8 และ ระดับ 9 ประเมินทุกองค์ประกอบ และ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม http://www.psru.ac.th

17 หลักเกณ ฑ์ ( ต่อ ) * ผ่านการประเมิน สมรรถนะ - ความ เป็นผู้นำ - การคิด เชิงกลยุทธ์ - การตัดสินใจ แก้ปัญหาในงาน - วิสัยทั ศน์ - อื่นๆ ตามที่สภา เห็นสมควร

18 หลักเกณ ฑ์ ( ต่อ ) * ผ่านการอบรมสัมมนา หลักสูตรนักบริหาร http://www.psru.ac.th

19 วิธีก าร * กรอกแบบ ประเมิน * สภาอุดมศึกษากำหนดแบบ ประเมินสมรรถนะ * ประเมินโดยองค์ คณะบุคคล http://www.psru.ac.th

20 เงื่อน ไข * ประเมินได้แม้ได้รับเงินเดือนขั้น ต่ำของระดับตำแหน่ง * ยกเว้นการประเมินเข้าสู่ ตำแหน่งระดับ 8 ที่ กำหนด เป็นตำแหน่งระดับ ควบ 7- 8 ประเมินได้เมื่อ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ

21 สวัส ดี http://www.psru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt เอกสา ร การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google