งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสา ร การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสา ร การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสา ร การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

3 ตารางสรุปการกำหนด กรอบอัตรากำลังและ ตำแหน่งเพิ่มใหม่ กอง / สำนัก / สถาบัน กลุ่มงาน / งาน ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ที่พึงมี

4 โครงสร้างการแบ่งส่วน หน่วยงานในกอง * โครงสร้าง แบ่งส่วนงาน * โครงสร้าง อัตรากำลัง * การจัดหน้าที่ ความรับผิดชอบ

5 บัญชีการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน บัญชีการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

6 * ตำแหน่งเลขที่ใหม่ * ชื่อตำแหน่งในสายงาน * ชื่อตำแหน่งในการบริหาร * ระดับ * ประเภท รายละเอียดของบัญชี

7 มาตร า 20 - สภาสถาบันอุดมศึกษา กำหนด กรอบของตำแหน่งฯ - มหาวิทยาลัยต้องนำเสนอบัญชี กำหนดกรอบอัตราฯต่อสภา มหาวิทยาลัย

8 การวางแผนอัตรากำลัง

9 ตำแหน่ง ปีงบประมาณ ที่มีอยู่เดิม รว ม ข้ารา ชการ พนัก งา น ลูกจ้างป ระจำ ลูกจ้าง ชั่วคร าว นักวิชาการ ศึกษา 1124 นักบริหารงาน ทั่วไป 111 นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 12 ตัวอ ย่าง

10 ขั้นตอนการปรับ ตำแหน่ง ของกพ. เข้าสู่ตำแหน่ง ก. พ. อ. 1. ตำแหน่ง เหมือนกัน ปรับเข้าสู่ ตำแหน่งเดียวกัน 2. ตำแหน่ง ต่างกัน ปรับเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่ เช่ น เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป นัก บริหารงาน ทั่วไป

11 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข * มีกรอบ อัตรากำลัง วิธีกา ร * คัดเลื อก * องค์คณะ บุคคล * สภามหาวิทยาลัย พิจารณา เงื่อน ไข * ดำเนินการได้ทั้ง ตำแหน่งมีเงินและไม่มีเงิน หลักเก ณฑ์

12 การแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีปฏิบัติการระดับด้านที่มี ประสบการณ์ หลักเก ณฑ์ * ประเมินผล งาน - ขอบเขตของ ผลงาน - คุณภาพของ ผลงาน - ความยุ่งยาก ซับซ้อนของผลงาน - ประโยชน์ของ ผลงาน - ความรู้ความชำนาญงาน และประสบการณ์

13 * ประเมิน คุณลักษณะของ บุคคล - ความ อุตสาหะ - มนุษย สัมพันธ์ - ความสามารถในการ สื่อความหมาย - ความ รับผิดชอบ - ความ ประพฤติ

14 วิธี การ * สภามหาวิทยาลัย กำหนดแบบประเมิน * ประเมินโดยองค์ คณะบุคคล เงื่อน ไข * เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ระดับที่ประเมิน

15 หลักเกณฑ์และวิธี การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หลักเกณฑ์และวิธี การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

16 หลักเก ณฑ์ * มี คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง * ผ่านการ ประเมิน - ระดับ 7 ผ่านการประเมิน ทุกองค์ประกอบ - ระดับ 8 และ ระดับ 9 ประเมินทุกองค์ประกอบ และ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

17 หลักเกณ ฑ์ ( ต่อ ) * ผ่านการประเมิน สมรรถนะ - ความ เป็นผู้นำ - การคิด เชิงกลยุทธ์ - การตัดสินใจ แก้ปัญหาในงาน - วิสัยทั ศน์ - อื่นๆ ตามที่สภา เห็นสมควร

18 หลักเกณ ฑ์ ( ต่อ ) * ผ่านการอบรมสัมมนา หลักสูตรนักบริหาร

19 วิธีก าร * กรอกแบบ ประเมิน * สภาอุดมศึกษากำหนดแบบ ประเมินสมรรถนะ * ประเมินโดยองค์ คณะบุคคล

20 เงื่อน ไข * ประเมินได้แม้ได้รับเงินเดือนขั้น ต่ำของระดับตำแหน่ง * ยกเว้นการประเมินเข้าสู่ ตำแหน่งระดับ 8 ที่ กำหนด เป็นตำแหน่งระดับ ควบ 7- 8 ประเมินได้เมื่อ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ

21 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt เอกสา ร การจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google