งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 22 มีนาคม 2554. 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย....  แนะนำบุคลากรใหม่  ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระ งานบริหารของรองคณบดี  สื่อสาร...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 22 มีนาคม 2554. 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย....  แนะนำบุคลากรใหม่  ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระ งานบริหารของรองคณบดี  สื่อสาร..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 22 มีนาคม 2554

2 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย....  แนะนำบุคลากรใหม่  ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระ งานบริหารของรองคณบดี  สื่อสาร... ข่าวสาร จากที่ประชุม คบม.  การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ TOR และรูปแบบการประเมินผลของบุคลากร สายสนับสนุน  ข้อเสนอแนะจากบุคลากร

3 3 คณบดี ชวนคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่

4 4 คณบดี ชวนคุย.... การขอลาออกจากตำแหน่ง การ แต่งตั้งทีมบริหารใหม่และ การปรับเปลี่ยนภาระงานบริหารของ รองคณบดี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554

5 5 คณบดี ชวนคุย.... ข้าราชการ  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ. ศ....

6 6 คณบดี ชวนคุย.... •Salary evaluate

7 7 คณบดี ชวนคุย....

8 8

9 9 ลูกจ้างประ จำ

10 10 คณบดี ชวนคุย.... พนักงาน มหาวิทยาลัย • พนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วย งบประมาณแผ่นดิน : • ม. กำหนดกรอบ และ อัตราให้หน่วยงานต่างๆ • เปิดสอบ / คัดเลือกภายในหรือภายนอก • พนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงิน รายได้ • กรอบไม่เกิน 50% ของพนักงานเงินรายได้ของ คณะฯ / หน่วยงาน ณ. วันที่ คบม. เห็นชอบ • ไม่เกิน 50% ของงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ / หน่วยงาน • จำนวนการบรรจุในแต่ละปีและการบริหารบุคคล ขึ้นอยู่กับคณะ / หน่วยงาน

11 11 คณบดี ชวนคุย.... • การขึ้นเงินเดือนรอบ เมษายน 2554 พนักงานเงินรายได้

12 12 คณบดี ชวนคุย....  การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ TOR และแนวทางในการประเมินบุคลากรสาย สนับสนุน  รูปแบบ TOR  วิธีการประเมิน  อื่นๆ

13 13 อื่นๆ  กิจกรรมกีฬาภาควิชา / หน่วยงาน  กิจกรรมกีฬาประเพณีกับ มทร. ศริวิชัย  สงกรานต์  สัมมนา ของ สนล. และ สนล + ภาควิชา  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจและร่วม บริจาคช่วยประเทศญี่ปุ่น

14 14 THE END


ดาวน์โหลด ppt 1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 22 มีนาคม 2554. 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย....  แนะนำบุคลากรใหม่  ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระ งานบริหารของรองคณบดี  สื่อสาร...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google