งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ร. บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ. ศ.2542.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ร. บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ. ศ.2542."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. ร. บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ. ศ.2542

2 ทุจริตต่อหน้าที่ 1. ปฏิบัติ / ละเว้นการปฏิบัติอย่างใด - ในตำแหน่งหน้าที่ - โดยมีพฤติการณ์ที่อาจทำให้ ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่ง หน้าที่ ทั้งที่ไม่มีเลย หรือ 2. ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ 3. เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร ได้โดยชอบสำหรับตน / ผู้อื่น

3 การตรวจสอบ จนท. ของรัฐ. 1. กล่าวหา จนท. ของรัฐ เป็น หนังสือ - ยังดำรงตำแหน่งอยู่ - พ้นตำแหน่งแล้ว แต่ยังไม่เกิน 2 ปี 2. ทำการไต่สวน 3. ไต่สวนเสร็จแล้ว และมีมติว่า ฃ้ อกล่าวหานั้น (1) ไม่มีมูล - ข้อกล่าวหาตกไป (2) มีมูลผิดวินัย ส่งเรื่องให้ ผบ./ ผู้มีอำนาจ พิจารณาโทษทางวินัย ตาม ฐานความผิดที่มีมติ โดย

4 - ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยอีก - ให้พิจารณาลงโทษ ภายใน 30 วัน นับแต่ ได้รับเรื่อง และให้ส่งสำเนาคำสั่ง ไปให้คณะกรรมการ ป. ป. ช. ภายใน 15 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง ถ้า ผบ. ละเลย ให้ถือว่าผิดวินัย / ผิด กฎหมาย ว่าด้วยบริหารงานบุคคล - ผู้ถูกลงโทษ มีสิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจ ในการสั่งลงโทษได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง ลงโทษ - กรณี ผบ. ไม่ลงโทษ / ลงโทษไม่ ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ให้เสนอความเห็นต่อ นายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการ

5 (3) มีความผิดทางอาญา - ส่งเรื่องทั้งหมด ไปให้ อัยการ สูงสุด ดำเนินคดีอาญาในศาล - ให้ถือว่ารายงานของ คณะกรรมการ ป. ป. ช. เป็นสำนวนการ สอบสวน และให้ศาลประทับฟ้อง โดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง - เมื่อจะฟ้องคดีอาญา ให้มีหนังสือ แจ้งผู้ถูกกล่าวหาไป รายงานตัว ต่อ ป. ป. ช. ถ้าหาก ไม่ไป ก็ให้แจ้งต่อตำรวจ ให้จัดการนำตัวไปส่งต่อ อัยการ สูงสุด / คณะกรรมการ ป. ป. ช. - การควบคุมตัว / การปล่อยตัว ชั่วคราว ให้อัยการสูงสุด หรือ คณะกรรมการ ป. ป. ช. เป็นผู้ พิจารณา

6 พ. ร. บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจ เงินแผ่นดิน พ. ศ.2542

7 ความผิดวินัยทางงบประมาณ และการคลัง โทษปรับทาง ปกครอง ชั้นที่ 1 ปรับไม่เกินเงินเดือน 1 เดือน ชั้นที่ 2 ปรับเท่ากับเงินเดือน 2 - 4 เดือน ชั้นที่ 3 ปรับเท่ากับเงินเดือน 5 - 8 เดือน ชั้นที่ 4 ปรับเท่ากับเงินเดือน 9 - 12 เดือน

8 ความผิดวินัยทาง งบประมาณและการคลัง 2. อายุความ / การบังคับใช้ - อายุความ 5 ปี นับแต่ทำ ความผิด - บังคับใช้ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2544 3. คำวินิจฉัย โทษปรับทาง ปกครอง ของคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นที่สุด ( ม.23 วรรคสอง )

9 ฐานความผิดและโทษเกี่ยวกับ การเงิน 1. การเบิก / จ่ายเงิน - ปฎิบัติ / ละเว้นปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีหลักฐาน / ทำหลักฐาน เท็จ เบิก - จ่าย 1.1 ราชการเสียหาย ปรับ ชั้น 3 1.2 ผู้สั่งจ่าย / ผบ. ผิดร่วมด้วย ปรับชั้น 4 2. การเก็บเงิน รับเงิน ไม่ออกใบเสร็จ / ไม่นำ ฝาก ปรับชั้น 1

10 3. การยืมเงิน - อนุมัติหรือจ่ายเงินยืม ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ หรือกฎหมาย แล้วเกิด ความเสียหาย ปรับชั้น 3 - ไม่เร่งรัด ติดตาม ทวงเงินยืม แล้วเกิดความ เสียหาย ปรับชั้น 2

11 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ 1. จัดซื้อจัดจ้าง โดยปฏิบัติ / ละเว้น ปฏิบัติหน้าที่ ตาม ก. ม./ ระเบียบ แบ่งซื้อ แบ่งจ้าง ทำให้เสียหายแก่รัฐ ปรับ ชั้น 4 2. ควบคุมงาน / ตรวจการจ้าง โดยปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม ก. ม.- ระเบียบ ปรับชั้น 3 ถ้ากระทำโดยมิชอบ ทำให้ เสียหายแก่รัฐ ปรับชั้น 4

12 3. ตรวจรับพัสดุ โดยปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ทำให้เสียหายแก่รัฐ ปรับ ชั้น 4 4. เบิกจ่ายพัสดุ / ทำบัญชีหรือ ทะเบียน โดยปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม ก. ม.- ระเบียบ ทำให้เสียหายแก่รัฐ ปรับ ชั้น 2

13 5. ตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ทำให้เสียหาย แก่รัฐ ปรับชั้น 2 ถ้า ผบ. ไม่แต่งตั้ง จนท. ตรวจสอบประจำปี ทำให้เสียหายแก่รัฐ ปรับ ชั้น 3 6. มีหน้าที่เกี่ยวกับยานพาหนะ โดยปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม ก. ม.- ระเบียบ ทำให้เสียหายแก่รัฐ ปรับ ชั้น 2

14 7. ถ้า จนท. ผู้กระทำผิด หรือ มีส่วนร่วมในการทำ ความผิด นั้น เป็น ผบ. ต้อง รับโทษสูงกว่า 1 ชั้น เว้นแต่เป็นโทษที่กำหนดไว้ เป็น ชั้น 4 8. ใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดย ผิดวัตถุประสงค์ / โดยไม่มีอำนาจ ทำให้ เสียหายแก่รัฐ ปรับชั้น 3


ดาวน์โหลด ppt พ. ร. บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ. ศ.2542.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google