งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน บุคคลลูกจ้างชั่วคราวและสอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรให้ ดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้ การจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน บุคคลลูกจ้างชั่วคราวและสอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรให้ ดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้ การจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน บุคคลลูกจ้างชั่วคราวและสอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรให้ ดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้ การจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

3 1. ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ 1.1 ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการ กอง 1.2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสถานี หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ที่ขึ้น ตรงต่อสำนักและกอง ยกเว้น การจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำตัวผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างประเทศที่เบิกจ่ายค่าจ้างจากหมวดรายจ่าย อื่นที่เป็นเงินงบประมาณสมทบค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญ ของกรมวิเทศสหการเป็นอำนาจของกรมฯ

4 2. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ให้จ้างเท่าที่ จำเป็นตามวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงบประมาณ และตามกรอบอัตรากำลัง ลูกจ้างชั่วคราวที่กรมฯ อนุมัติ 3. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจาก เงินนอกงบประมาณ อาทิ ทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน กองทุนจัดรูปที่ดิน ให้จ้างตามประมาณการรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงบประมาณ และตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนที่กรมฯอนุมัติ

5 4. ให้สำนักและกอง ขอกำหนดกรอบ อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และรายเดือน โดยระบุวุฒิ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง และจำนวน ตำแหน่ง ให้กลุ่มพัฒนาระบบงานและ อัตรากำลัง สำนักพัฒนาโครงสร้างและ ระบบบริหารงานบุคคลภายในเดือนสิงหาคมของ ทุกปี 5. คุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้างชั่วคราว ให้ อนุโลมใช้ตามคุณสมบัติทั่วไปของ ลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ. ศ. 2537

6 6. ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 6.1 กรณีเป็นงานในหน้าที่ของ ตำแหน่งข้าราชการให้ใช้ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำของตำแหน่งข้าราชการตำแหน่งนั้น 6.1 กรณีเป็นงานในหน้าที่ของ ตำแหน่งลูกจ้างประจำให้ใช้ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำของตำแหน่งลูกจ้างประจำตำแหน่งนั้น

7 7. อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด 8. ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวส่ง สำเนาคำสั่งจ้างพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน ประกอบการจ้างให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนักและ กองเจ้าสังกัดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเพื่อ รวบรวมและจัดทำสถิติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ทั้งนี้ ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวแต่ละ อัตราจะต้องไม่ครบ 12 เดือน ต่อปีงบประมาณ และการออกคำสั่งจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานจะออก คำสั่งวันหยุดราชการมิได้

8 ลูกจ้างชั่วคราวถูกเลิกจ้าง ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

9 (1) ขาดคุณสมบัติ (2) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานได้โดย สม่ำเสมอ (3) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ ตน (4) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่ (5) บกพร่องในหน้าที่เป็นเหตุให้ราชการ เสียหาย (6) มีมลทินมัวหมองในกรณีถูกสอบสวนฐาน กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด สำหรับความผิดลหุโทษ (8) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งใด หรือ งานแล้วเสร็จ หรือตัดทอนงาน ให้ผู้ที่มีอำนาจตามข้อ 1 สั่งเลิกจ้างได้

10 การลาออก ให้ผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ยื่นหนังสือขอลาออก ต่อ ผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออก จากราชการไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้มี อำนาจอนุมัติการจ้างตามข้อ 1 เป็นผู้พิจารณา อนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ ใน กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ ผู้บังคับบัญชา จะอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่ง ประสงค์จะลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจาก ราชการล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันได้


ดาวน์โหลด ppt เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน บุคคลลูกจ้างชั่วคราวและสอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรให้ ดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้ การจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google