งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ขอบเขตการใช้ กฎหมาย. วันเริ่มต้นแห่งการใช้ กฎหมาย 1. ให้ใช้บังคับวันที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย 2. ในกรณีรีบด่วน ให้ใช้ กฎหมายตั้งแต่วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ขอบเขตการใช้ กฎหมาย. วันเริ่มต้นแห่งการใช้ กฎหมาย 1. ให้ใช้บังคับวันที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย 2. ในกรณีรีบด่วน ให้ใช้ กฎหมายตั้งแต่วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ขอบเขตการใช้ กฎหมาย

2 วันเริ่มต้นแห่งการใช้ กฎหมาย 1. ให้ใช้บังคับวันที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย 2. ในกรณีรีบด่วน ให้ใช้ กฎหมายตั้งแต่วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 3. ในกรณีปกติ กฎหมายให้เริ่ม ใช้บังคับถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 4. ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กำหนดเวลานับแต่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การประกาศใช้เป็น กฎหมาย ประกาศกฎหมาย ให้ประชาชนทราบโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันสิ้นสุดแห่งการใช้ กฎหมาย กฎหมายเมื่อ ประกาศใช้บังคับแล้ว ย่อมมี ผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะ มีการยกเลิก

4 การยกเลิกกฏหมาย การยกเลิกกฏหมาย มี 4 กรณี ดังนี้ 1. การยกเลิกโดยกฏหมาย โดยตรง 2. การยกเลิกโดยปริยาย 3. การยกเลิกโดยศาล รัฐธรรมนูญ 4. การยกเลิกโดยคำ พิพากษาของศาล

5 ผู้ใช้กฎหมาย 1. ตำรวจ 2. อัยการ 3. ผู้พิพากษา 4. ทนายความ

6 ตำรวจ บทบาทของตำรวจในการ บังคับใช้กฎหมาย 1. การจับกุม มี 2 กรณี คือ ตำรวจเป็นผู้จับกุมเอง และ ขอร้องให้ราษฎรช่วยจับกุม ตำรวจจะจับกุมผู้ใดโดยไม่มี หมายจับไม่ได้ 2. การสืบสวนสอบสวน

7 พนักงานอัยการ พนักงานอัยการ คือ เจ้า พนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหา ต่อศาล หน้าที่สำคัญของอัยการ คือ ตรวจตรากลั่นกรองการ รวบรวมพยานหลักฐาน และการ สอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจ พนักงานอัยการไว้

8 ผู้พิพากษา ข้าราชการตุลาการศาล ยุติธรรมที่มีอำนาจหน้าที่ใน การพิจารณาพิพากษาคดี โดยผู้พิพากษาย่อมมีอิสระ ในการพิจารณาพิพากษาคดี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ศาลยุติธรรมอยู่ภายใต้การ บริหารงานคณะ กรรมการบริหารศาล ยุติธรรม ซึ่งมี ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน

9 ทนายความ ทนายความ คือ บุคคลที่ คู่ความ ( โจทก์หรือจำเลย ) ตั้งขึ้นเพื่อให้ว่าความ หรือแก้ คดีแทนในศาล แต่หากว่า คู่ความสามารถจะว่าความ เองได้ ก็อาจดำเนินคดีของ ตนเองได้โดยไม่ต้องตั้ง ทนายความก็ได้ และใน คดีอาญาที่จำเลยไม่สามารถ จ้างทนายก็อาจขอศาลให้ตั้ง ทนายให้ก็ได

10 สถานที่ใช้กฎหมาย กฎหมายใช้บังคับใช้ใน ราชอาณาจักรไทย รวมถึง 1. กระทำผิดในเรือไทยหรือ อากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ ใด 2. กระทำผิดนอกราชอาณาจักร ไทย ต้องได้รับโทษใน ราชอาณาจักรไทย เช่น กระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคง การปลอมและแปลงเงินตรา ปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ขอบเขตการใช้ กฎหมาย. วันเริ่มต้นแห่งการใช้ กฎหมาย 1. ให้ใช้บังคับวันที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย 2. ในกรณีรีบด่วน ให้ใช้ กฎหมายตั้งแต่วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google