งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและ บริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบราชการ สำนักงาน เลขานุการกรม สมอ. มิถุนายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและ บริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบราชการ สำนักงาน เลขานุการกรม สมอ. มิถุนายน 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและ บริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบราชการ สำนักงาน เลขานุการกรม สมอ. มิถุนายน 2547

2 มาตรการที่ 3 วัตถุประสงค์ จเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ จเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือทักษะ และ คุณภาพที่เหมาะสม จเพิ่มประสิทธิภาพผลการ ปฏิบัติงาน

3 มาตรการที่ 3 หลักการ จพัฒนา / เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ กำลังคน จมีกลไกป้องกันการกลั่นแกล้ง จใช้เฉพาะข้าราชการ ไม่รวมถึง ลูกจ้างประจำ จไม่บรรจุกลับผู้ออกตาม มาตรการนี้

4 มาตรการที่ 3 แนวทาง / ขั้นตอนการประเมิน ประสิทธิภาพฯ จอ. ก. พ. สมอ. กำหนดหลักเกณฑ์ การประเมิน จประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จจัดลำดับผลการประเมิน จแจ้งผลการประเมินและแนว ทางเลือก จรายงานผลการดำเนินการให้ ก. พ. ทราบ

5 มาตรการที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การประเมินครั้งที่ 1 : 1 เม. ย. - 30 ก. ย.47 จมอบหมายงาน จผบ. ประเมิน จจัดลำดับผลการประเมินต่ำสุดร้อย ละ 10 จส่งรายชื่อ / ผลให้ กจ. เสนอ อ. ก. พ. สมอ. จอ. ก. พ. สมอ. พิจารณาจัดลำดับต่ำสุด ร้อยละ 5 จกจ. แจ้งผลเฉพาะรายผ่าน ผบ. ภายใน 30 ก. ย.47

6 มาตรการที่ 3 การประเมินครั้งที่ 1 สมอ. แบ่งการประเมินครั้งที่ 1 เป็น 2 ช่วง ดังนี้  1 เม. ย. - 15 ก. ค. 47 เพื่อแจ้งผล เบื้องต้น ให้ทราบ เปิดโอกาสให้ปรับปรุง ตัว ( ถ้ามี )  16 ก. ค. - 15 ก. ย. 47

7 มาตรการที่ 3 หลังการแจ้งผลประเมินครั้งที่ 1 : 30 ก. ย.47 ผู้อยู่ในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 สามารถเลือก 2 แนวทาง  ลาออก  ยื่นใบสมัครภายใน 15 ต. ค.47  ลมอ. อนุญาตให้ ลาออก 1 พ. ย.47  รับเงินก้อน 8 เท่าของ เงินเดือน ( ไม่รวมเงินประจำ ตำแหน่ง ) และสิทธิ ประโยชน์ตามที่ กำหนด  ปฏิบัติงานต่อ  ทางหน่วยงาน เดิม - ใหม่  ทำคำรับรองการ ปฏิบัติงาน  สมอ. ทำ แผนพัฒนา ภายใน 20 ต. ค.47

8 มาตรการที่ 3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ จไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาทาง วินัย / คดีอาญา จไม่อยู่ระหว่างชดใช้ทุน เว้นแต่ ยินยอมชดใช้เงินตามสัญญา จเป็นผู้อยู่ในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 จมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้น ไป (1 เม. ย.47) จเป็นข้าราชการ

9 มาตรการที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การประเมินครั้งที่ 2 : 1 ต. ค.47 - 31 มี. ค.48 จประเมินตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน ( ผู้ต้องพัฒนา ) จเสนอ อ. ก. พ. สมอ. ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ต่อไป จผบ. ประเมิน / อ. ก. พ. สมอ. พิจารณาเห็นชอบผล จแจ้งผลผ่าน ผบ. ภายใน 31 มี. ค.48 จไม่ผ่านระดับดีทุกรายการออกจาก ราชการ 1 พ. ค.48

10 มาตรการที่ 3 การร้องทุกข์และการรายงาน ผล จการร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความ เป็นธรรม สามารถร้องทุกข์ผลการประเมิน ต่อ อ. ก. พ. อก. โดย ต้องพิจารณา ให้ได้ข้อยุติก่อนวันออกจาก ราชการ จการรายงานผลต่อ ก. พ. ครั้งที่ 1 ภายใน ต. ค.47 ครั้งที่ 2 ภายใน เม. ย.48

11 มาตรการที่ 3 กำหนดการดำเนินมาตรการ ไ 15 ก. ค.47, 15 ก. ย.47 หน่วยงานแจ้งผล ให้ข้าราชการทราบ ไ 30 ก. ย.47 แจ้งผลครั้งที่ 1 ผ่าน ผบ. ให้ ข้าราชการทราบ ไ ภายใน 15 ต. ค.47 ยื่นใบสมัครตาม มาตรการที่ 3 ไ 1 พ. ย.47 ออกจากราชการ รับเงินก้อน 8 เท่าของเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ ตามที่กำหนด ไ 31 มี. ค.48 แจ้งผลครั้งที่ 2 ให้ข้าราชการ กลุ่มพัฒนาทราบ ไ 1 พ. ค.48 สั่งให้ออกตาม ม.114(6) สำหรับผู้ไม่ผ่านการประเมิน

12 มาตรการที่ 3 ระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ จเป็นเครื่องมือในการจัดลำดับผล การปฏิบัติงาน จเป็นเครื่องมือระบุสิ่งที่ข้าราชการ ต้องได้รับการพัฒนาให้ สอดคล้องกับความจำเป็นของ งานหรือความต้องการของ ข้าราชการ

13 มาตรการที่ 3 หลักการ จัดทำหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน  โปร่งใส  เป็น ธรรม  ตรวจสอ บได้  ประเมินในระบบเปิด / แจ้งผล  ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ผลงาน  ทราบข้อตกลงล่วงหน้า  ประกาศหลักเกณฑ์ ทราบโดยทั่วกัน  ตัดสินโดยองค์คณะ ( อ. ก. พ. สมอ.)  มีการบันทึกผลงาน  มีหลักเกณฑ์แนวทางใน การอ้างอิง

14 มาตรการที่ 3 หลักเกณฑ์สำคัญ จ มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์ อักษร จ เครื่องมือการประเมิน : กำหนด องค์ประกอบ การประเมินอย่างน้อย 2 ด้าน คือ ผลงาน คุณลักษณะ / พฤติกรรม

15 มาตรการที่ 3 หลักการ การมอบหมายงาน จมอบหมายงานให้เหมาะสมกับระดับ ตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ จผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย มาตรฐาน ผลสำเร็จของงาน จผู้รับการประเมินบันทึกผลการ ปฏิบัติงานและสรุปผลงาน จผู้ประเมินต้องติดตามให้คำปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและ บริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบราชการ สำนักงาน เลขานุการกรม สมอ. มิถุนายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google