งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ สำนักงานเลขานุการกรม สมอ. มิถุนายน 2547

2 มาตรการที่ 3 วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือทักษะ และคุณภาพที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน

3 มาตรการที่ 3 หลักการ พัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังคน
มีกลไกป้องกันการกลั่นแกล้ง ใช้เฉพาะข้าราชการ ไม่รวมถึงลูกจ้างประจำ ไม่บรรจุกลับผู้ออกตามมาตรการนี้

4 มาตรการที่ 3 แนวทาง/ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพฯ
อ.ก.พ.สมอ.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จัดลำดับผลการประเมิน แจ้งผลการประเมินและแนวทางเลือก รายงานผลการดำเนินการให้ ก.พ.ทราบ

5 มาตรการที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
การประเมินครั้งที่ 1 : 1 เม.ย ก.ย.47 มอบหมายงาน ผบ.ประเมิน จัดลำดับผลการประเมินต่ำสุดร้อยละ 10 ส่งรายชื่อ/ผลให้ กจ.เสนอ อ.ก.พ.สมอ. อ.ก.พ.สมอ.พิจารณาจัดลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 กจ.แจ้งผลเฉพาะรายผ่าน ผบ.ภายใน 30 ก.ย.47

6 มาตรการที่ 3 การประเมินครั้งที่ 1
สมอ.แบ่งการประเมินครั้งที่ 1 เป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1 เม.ย ก.ค เพื่อแจ้งผลเบื้องต้น ให้ทราบ เปิดโอกาสให้ปรับปรุงตัว (ถ้ามี) 16 ก.ค ก.ย. 47

7 มาตรการที่ 3 หลังการแจ้งผลประเมินครั้งที่ 1 : 30 ก.ย.47
หลังการแจ้งผลประเมินครั้งที่ 1 : 30 ก.ย.47 ผู้อยู่ในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 สามารถเลือก 2 แนวทาง ลาออก ยื่นใบสมัครภายใน 15 ต.ค.47 ลมอ.อนุญาตให้ลาออก 1 พ.ย.47 รับเงินก้อน 8 เท่าของเงินเดือน (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง) และสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ปฏิบัติงานต่อ ทางหน่วยงานเดิม-ใหม่ ทำคำรับรองการปฏิบัติงาน สมอ.ทำแผนพัฒนาภายใน 20 ต.ค.47

8 มาตรการที่ 3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ
ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาทางวินัย/คดีอาญา ไม่อยู่ระหว่างชดใช้ทุน เว้นแต่ยินยอมชดใช้เงินตามสัญญา เป็นผู้อยู่ในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 มีเวลาราชการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป (1 เม.ย.47) เป็นข้าราชการ

9 มาตรการที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
การประเมินครั้งที่ 2 : 1 ต.ค มี.ค.48 ประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (ผู้ต้องพัฒนา) เสนอ อ.ก.พ.สมอ.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่อไป ผบ.ประเมิน / อ.ก.พ.สมอ.พิจารณาเห็นชอบผล แจ้งผลผ่าน ผบ.ภายใน 31 มี.ค.48 ไม่ผ่านระดับดีทุกรายการออกจากราชการ 1 พ.ค.48

10 มาตรการที่ 3 การร้องทุกข์และการรายงานผล
การร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องทุกข์ผลการประเมินต่อ อ.ก.พ.อก.โดย ต้องพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนวันออกจากราชการ การรายงานผลต่อ ก.พ. ครั้งที่ 1 ภายใน ต.ค.47 ครั้งที่ 2 ภายใน เม.ย.48

11 มาตรการที่ 3 กำหนดการดำเนินมาตรการ
15 ก.ค.47, 15 ก.ย.47 หน่วยงานแจ้งผลให้ข้าราชการทราบ 30 ก.ย.47 แจ้งผลครั้งที่ 1 ผ่าน ผบ.ให้ข้าราชการทราบ ภายใน 15 ต.ค.47 ยื่นใบสมัครตามมาตรการที่ 3 1 พ.ย.47 ออกจากราชการ รับเงินก้อน 8 เท่าของเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด 31 มี.ค.48 แจ้งผลครั้งที่ 2 ให้ข้าราชการกลุ่มพัฒนาทราบ 1 พ.ค.48 สั่งให้ออกตาม ม.114(6) สำหรับผู้ไม่ผ่านการประเมิน

12 มาตรการที่ 3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์
เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือระบุสิ่งที่ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็นของงานหรือความต้องการของข้าราชการ

13 มาตรการที่ 3 หลักการ จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เป็นธรรม
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ประเมินในระบบเปิด/แจ้งผล ร่วมกันกำหนดเป้าหมายผลงาน ทราบข้อตกลงล่วงหน้า ประกาศหลักเกณฑ์ทราบโดยทั่วกัน ตัดสินโดยองค์คณะ (อ.ก.พ.สมอ.) มีการบันทึกผลงาน มีหลักเกณฑ์แนวทางในการอ้างอิง

14 มาตรการที่ 3 หลักเกณฑ์สำคัญ มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
เครื่องมือการประเมิน : กำหนดองค์ประกอบ การประเมินอย่างน้อย 2 ด้าน คือ ผลงาน คุณลักษณะ/พฤติกรรม

15 มาตรการที่ 3 หลักการ การมอบหมายงาน
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันกำหนดเป้าหมาย มาตรฐาน ผลสำเร็จของงาน ผู้รับการประเมินบันทึกผลการปฏิบัติงานและสรุปผลงาน ผู้ประเมินต้องติดตามให้คำปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google