งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2535 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก. พ. คู่มือและ วิธีใช้ คู่มือและ วิธีใช้ คำ นำ คำ นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2535 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก. พ. คู่มือและ วิธีใช้ คู่มือและ วิธีใช้ คำ นำ คำ นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2535 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก. พ. คู่มือและ วิธีใช้ คู่มือและ วิธีใช้ คำ นำ คำ นำ สารบั ญ สารบั ญ

2 สารบัญ มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 98 มาตรา 97 มาตรา 96 มาตรา 95 มาตรา 94 มาตรา 93 มาตรา 92 มาตรา 91 มาตรา 90 มาตรา 89 มาตรา 88 มาตรา 87 การออกจากราชการที่ไม่ใช่การ ลงโทษทางวินัย มาตรา 99 กลับหน้าแรก

3 มาตรา 82 วรรค 1 ปฏิบัติ หน้าที่ ราชการโดย ไม่ ซื่อสัตย์สุจริต ฯ วรรค 2 อาศัย อำนาจหน้าที่ ตนหาประโยชน์ วรรค 3 ทุจริต ต่อหน้าที่ ราชการ

4 มาตรา 83 ไม่ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้ เกิดผลดีหรือความ ก้าวหน้าแก่ราชการ

5 มาตรา 84 วรรค 1 ไม่อุตสาหะ เอาใจใส่ รักษา ประโยชน์ของทาง ราชการ วรรค 1 ประมาท เลินเล่อในหน้าที่ ราชการ วรรค 2 ประมาท เลินเล่อเสียหาย อย่างร้ายแรง

6 มาตรา 85 วรรค 1 ไม่ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบของ ทางราชการ วรรค 2 จงใจไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเป็นเหตุให้ ราชการเสียหาย อย่างร้ายแรง

7 มาตรา 86 ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์ เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายและ ไม่ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดกับ ประเทศชาติ

8 มาตรา 87 เปิดเผยความลับของทาง ราชการ

9 มาตรา 88 วรรค 1 ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา วรรค 2 ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการ อย่างร้ายแรง

10 มาตรา 89 กระทำการข้าม ผู้บังคับบัญชา เหนือตน

11 มาตรา 90 รายงานเท็จต่อ ผู้บังคับบัญชา

12 มาตรา 91 ไม่ถือและปฏิบัติ ตามระเบียบและ แบบธรรมเนียมของ ทางราชการ

13 มาตรา 92 วรรค 1 ละทิ้งหน้าที่ ราชการ วรรค 2 ละทิ้งหน้าที่ ราชการเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง หรือ ละทิ้ง ติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน

14 มาตรา 93 ไม่รักษาความ สามัคคี ไม่ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน ไม่สุภาพ เรียบร้อย กลั่นแกล้งกัน

15 มาตรา 94 ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความ สะดวก ไม่ให้ความ เป็นธรรม ไม่ สงเคราะห์แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ ดูหมิ่น เหยียด หยาม ผู้มา ติดต่อราชการ

16 มาตรา 95 การทำการหรือยอมให้ผู้อื่น กระทำการหา ผลประโยชน์ อันอาจทำให้เสียความเป็นธรรม หรือ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ ราชการของตน

17 มาตรา 96 ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันใน ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท

18 มาตรา 97 ไม่วางตัวเป็นกลาง ทางการเมือง ในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

19 มาตรา 98 ประพฤติตนไม่ สมควร กระทำการไม่ เหมาะสม ชู้สาว ไม่รับผิดชอบต่อ ครอบครัว จดทะเบียนซ้อน ทำร้ายร่างกาย บุกรุก ทำลายทรัพย์ /98 ต่อ...

20 มาตรา 98 ( ต่อ ) ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ไม่ชำระหนี้ แจ้งความเท็จ เสพสุรา เล่นการ พนัน ปลอมลายมือ ชื่อ ปลอมแปลง เอกสาร การเงิน หลอกลวง /98 ต่อ... ลักทรัพย์ เบิกเงินสวัสดิการ เป็นเท็จ

21 มาตรา 98 ( ต่อ ) การสอบ ยาเสพติด พยายามข่มขืน ข่มขืน ได้รับโทษจำคุก อื่นๆ อนาจาร

22 มาตรา 99 ผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ ดำเนินการทางวินัยแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา

23 การออกจากราชการที่มิใช่การ ลงโทษทางวินัย มาตรา 114 ออกจาก ราชการ เนื่องจากเจ็บป่วย มาตรา 115 หย่อน ความสามารถ มาตรา 116 มีมลทิน หรือมัวหมองกรณีถูก สอบสวน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2535 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก. พ. คู่มือและ วิธีใช้ คู่มือและ วิธีใช้ คำ นำ คำ นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google