งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่านทราบหรือไม่ว่า ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ คืออะไร และเก็บรักษาอยู่ที่ไหน ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่านทราบหรือไม่ว่า ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ คืออะไร และเก็บรักษาอยู่ที่ไหน ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่านทราบหรือไม่ว่า ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ คืออะไร และเก็บรักษาอยู่ที่ไหน ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ขุนนางหรือ ข้าราชการ ในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง โดยใช้ เงินแผ่นดินในการจัดสร้างและเก็บรักษาไว้ใน ‘ กรมพระคลังมหาสมบัติ ’ ซึ่งต่อมาได้มีการ ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบดูแล ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยปัจจุบันทรัพย์สินมี ค่าของแผ่นดิน อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของ ‘ กรมธนารักษ์ ’ ชวนไปทัศนา “ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน”

2 กรมธนารักษ์ได้คัดเลือกทรัพย์สินที่เป็นเงินตรา โบราณออกจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม โดยได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารสำนักงาน พระคลังข้างที่ เป็นสถานที่จัดแสดงและใช้ชื่อว่า ‘ ศาลา เหรียญกษาปณ์ไทย ’ และต่อมาได้คัดเลือกทรัพย์สินที่ ทรงคุณค่าและมีความสวยงามออก จัดแสดง โดย ขยายการจัดแสดงเพิ่มเติมและเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ ศาลา เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ กษาปณ์ไทย ’ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ในการเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ทรงทำพิธีเปิดศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย เมื่อ วันที่ 14 เมษายน 2519 และทรงทำพิธีเปิดศาลาเครื่อง ราชอิสริยยศ ครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2521

3 ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ ประกอบด้วย ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ ประกอบด้วย เครื่องอิสริยยศ หรือ เครื่องยศ ต้นเค้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไทย เงินตราไทยในยุคต่างๆ ตั้งแต่สมัยฟูนัน จนถึง ปัจจุบัน เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์ เหรียญ ที่ระลึก เครื่องประดับ เช่น พระ ธำมรงค์ สร้อย เป็นต้น เบ็ดเตล็ด เช่น ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ซึ่งเป็นเครื่อง ราชบรรณาการที่ประเทศ ราชถวายแก่ บูรพมหา กษัตริย์ไทยในอดีต เป็นต้น

4

5

6 ท่านที่สนใจชม ‘ ทรัพย์สินมีค่าของ แผ่นดิน ’ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน เว้นวันที่มีงานพระ ราชพิธี โดยชำระค่าเข้าชมท่านละ 10 บาท พระภิกษุ สามเณร เด็ก และผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี และไม่เก็บค่า เข้าชมสำหรับผู้ที่ทำหนังสือขอเข้าชมเป็น หมู่คณะ โดยทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของ แผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ใน พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0- 2226-0251-9 ต่อ 2209, 2210 โทรสาร 0-2225-9158


ดาวน์โหลด ppt ท่านทราบหรือไม่ว่า ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ คืออะไร และเก็บรักษาอยู่ที่ไหน ‘ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ’ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google