งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย้ายและให้ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน การย้ายและให้ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย้ายและให้ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน การย้ายและให้ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การย้ายและให้ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน การย้ายและให้ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน

2 1. การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ หลักเก ณฑ์ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีในการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีชื่อตำแหน่ง เหมือนกัน และ ชั้นเดียวกัน

3 ขั้นตอนการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอเรื่องไปกลุ่ม อัตรากำลังฯ สพบ. เพื่อ ตรวจสอบและสงวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และเสนอ ฝ่ายควบคุมเงินเดือน และค่าจ้าง กงบ. เพื่อตรวจสอบอัตราค่าจ้าง จัดทำคำสั่ง สำนัก / กอง ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 9 ชุด ให้ สพบ. ภายใน 7 วันนับจากวัน ออกคำสั่ง

4 2. การให้ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน หลักเก ณฑ์ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ ไปปฏิบัติงานต่างส่วน ศูนย์ โครงการ กลุ่มงาน ภายในสังกัดสำนัก / กอง เดียวกัน

5 ขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน พิจารณาคุณสมบัติของลูกจ้างประจำว่าเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานที่จะ แต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงาน จัดทำคำสั่ง สำนัก / กอง ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 5 ชุด ให้ สพบ. ภายใน 7 วันนับจากวัน ออกคำสั่ง

6 2. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง หัวหน้า โครงการ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย ที่ขึ้นตรงต่อสำนัก / กอง ปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดี ในการ แต่งตั้งลูกจ้างประจำในสังกัดปฏิบัติงาน ภายใน ส่วน ศูนย์ โครงการ กลุ่มงาน และฝ่ายเดียวกันได้ แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกองทราบ

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt การย้ายและให้ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน การย้ายและให้ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google