งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย้ายและให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย้ายและให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การย้ายและให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน

2 1. การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนกัน และ ชั้นเดียวกัน

3 ขั้นตอนการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอเรื่องไปกลุ่มอัตรากำลังฯ สพบ เพื่อตรวจสอบและสงวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และเสนอ ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กงบ. เพื่อตรวจสอบอัตราค่าจ้าง จัดทำคำสั่ง สำนัก / กอง ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 9 ชุด ให้ สพบ. ภายใน 7 วันนับจากวันออกคำสั่ง

4 2. การให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ ไปปฏิบัติงานต่างส่วน ศูนย์ โครงการ กลุ่มงาน ภายในสังกัดสำนัก / กอง เดียวกัน

5 ขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน
พิจารณาคุณสมบัติของลูกจ้างประจำว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานที่จะแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงาน จัดทำคำสั่ง สำนัก / กอง ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 5 ชุด ให้ สพบ. ภายใน 7 วันนับจากวันออกคำสั่ง

6 2. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย ที่ขึ้นตรงต่อสำนัก / กอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำในสังกัดปฏิบัติงานภายใน ส่วน ศูนย์ โครงการ กลุ่มงาน และฝ่ายเดียวกันได้ แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกองทราบ

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt การย้ายและให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google