งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง การ แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อจะทราบ รายละเอียดแห่ง ความผิด การสืบสวน สอบสวน การ สืบสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง การ แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อจะทราบ รายละเอียดแห่ง ความผิด การสืบสวน สอบสวน การ สืบสวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายถึง การ แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อจะทราบ รายละเอียดแห่ง ความผิด การสืบสวน สอบสวน การ สืบสวน

2 หมายถึง การรวบรวม พยานหลักฐานและการ ดำเนินการทั้งหลายอื่น ซึ่ง เจ้าหน้าที่ได้กระทำไป เกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อจะทราบข้อเท็จจริงหรือ พิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอา ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ การสืบสวน สอบสวน การ สอบส วน

3 กรณีกระทำผิดวินัยไม่ ร้ายแรง กรณีกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง กรณีที่จะต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หมวด ๖ วินัยและ การ รักษาวินัย มาตรา ๘๒ - ๙๕

4 ๑. ได้รับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๒. ละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน ๓. รับสารภาพเป็นหนังสือ กรณีที่อาจไม่ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ( ข้อยกเว้นตาม ม. ๙๘ วรรค เจ็ด ) ความผิดที่ ปรากฏชัด แจ้ง

5 ๑. ให้ลงลายมือชื่อและ วันที่รับทราบคำสั่ง ๒. มอบสำเนาคำสั่ง ๓. ส่งทางไปรษณีย์ตอบ รับ พ้น ๑๕ วัน ถือว่ารับทราบ การแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้ถูก กล่าวห า

6 - ทำเป็นหนังสือ - แสดงข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมาย - ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ภายใน ๗ วัน การคัดค้าน กรรมการสอบสวน

7 ๑. รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำความผิด ๒. มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน ๓. มีสาเหตุโกรธเคืองกับเรื่องที่สอบสวน ๔. เป็นผู้กล่าวหา คู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วม บิดา มารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา เป็นลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง สามชั้น เป็นญาติเกี่ยวพันทางการ แต่งงานนับได้เพียงสองชั้น ของผู้กล่าวหา ๕. เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ของผู้กล่าวหา ๖. มีเหตุอื่นทำให้การสอบสวนเสียความ เป็นธรรม เหตุคัดค้าน คณะกรรมการ

8 ๑. คัดค้านกรรมการสอบสวน ๒. มีสิทธิขอทราบข้อเท็จจริงอย่าง เพียงพอ ๓. นำพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อ กล่าวหา ๔. ขอตรวจเอกสารหรือพยานหลักฐาน ๕. มีสิทธิได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา ว่า กระทำผิดกรณีใด ตามมาตราใดและสรุป พยานหลักฐานเท่าที่มี ๖. ยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วัน สิทธิของผู้ถูก กล่าวหา

9 ๗. ก่อนคณะกรรมการจะเสนอสำนวน การสอบสวน หากมี เหตุอันสมควร ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ ยื่นคำชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ เพิ่มเติม ๘. ในการสอบสวนมีสิทธิที่จะไม่ถูกขู่ เข็ญ หลอกลวง ให้คำมั่น สัญญา จูงใจ หรือกระทำการมิชอบ ด้วยประการใด ๆ ๖. กรณีถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง มีสิทธินำทนายความ หรือที่ปรึกษาเข้าร่วมฟังการ สอบสวนได้ สิทธิของผู้ถูก กล่าวหา

10 ๑. ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณา ดำเนินการสอบสวน ๒. แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา ( แบบ สว. ๒ ) ๓. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่กล่าวหา ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ที่ ดำเนินการตามข้อ ๒ ๔. แจ้งข้อกล่าวหาและสรุป พยานหลักฐาน ( แบบ สว. ๓ ) ภายใน ๑๕ วันนับแต่ดำเนินการ ตามข้อ ๓ แล้วเสร็จ วิธีการ สอบสวน

11 ๕. รวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูก กล่าวหาอ้าง ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ดำเนินการ ตามข้อ ๔ แล้วเสร็จ ๖. ประชุมพิจารณาลงมติและทำ รายงานเสนอผู้สั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ ดำเนินการตามข้อ ๕ แล้วเสร็จ วิธีการ สอบสวน ( ต่อ )

12 กรณีที่คณะกรรมการ สอบสวนไม่สามารถดำเนินการ สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา ที่กำหนดในแต่ ละขั้นตอนและไม่อาจดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด ขอขยายเวลาการสอบสวนต่อผู้ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้ครั้งละ ไม่เกิน ๖๐ วัน การขอ ขยายเวลา

13 ขอขยายได้ครั้ง ละ ไม่เกิน ๓๐ วัน ขอขยายได้ครั้ง ละ ไม่เกิน ๖๐ วัน การขอ ขยายเวลา วินัยไม่ ร้ายแรง วินัย ร้ายแรง


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง การ แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อจะทราบ รายละเอียดแห่ง ความผิด การสืบสวน สอบสวน การ สืบสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google