งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณี พิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณี พิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณี พิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 2 การนับเวลาการปฏิบัติงาน ( กรณีพิเศษ ) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 1 เริ่มนับวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ คือ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป ข้อ 2 หากระยะเวลาปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ช่วงเวลานั้น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แล้วไม่สามารถนำ ระยะเวลาดังกล่าวไปสะสมได้

3 3 ข้อ 3 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน (6 ตุลาคม ) ของทุกปี กรณีมิได้ปฏิบัติงาน ติดต่อกันให้นับรวมระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ แต่ละครั้ง มานับรวมกันแล้วไม่น้อย กว่า 1 ปี ข้อ 4 การลดระยะเวลาลง 1 ปี จะต้องเป็นผู้มี ผลงานในลักษณะปฏิบัติงาน จนก่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 5 การลดระยะเวลาลง 2 ปี จะต้องเป็นผู้ มีผลงานในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

4 4  ทำการต่อสู้ สู้รบ หรือปราบปรามจน ได้รับบาดเจ็บ จากการต่อสู้  ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยหรือฝ่าอันตราย เพื่อช่วยเหลือ ผู้ถูกประทุษร้าย  ถูกประทุษร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่หรือ เนื่องจากการปฏิบัติ หน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส  มีผลงานอันก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่ง ต่อการปราบปราม การก่อความไม่สงบหรือก่อให้เกิด ผลดีอย่างยิ่งต่อการนำ นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5 5 ข้อ 6 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้พิจารณา ชั้นสูงขึ้นจากที่ได้รับพระราชทานมาแล้ว เป็นกรณีพิเศษได้ ไม่เกิน 2 ชั้น ข้อ 7 การดำเนินการขอพระราชทาน ฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัด  การขอลดระยะเวลาลง 1 ปี ให้ หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของ ผู้ขอพระราชทาน ฯ แล้วส่งเรื่องไปยังสำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ก่อนจะส่งไป ก. บ. ต. จ. พิจารณา ต่อไป

6 6  การขอลดระยะเวลาลง 2 ปี - กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของ ศอ. บต. กระทรวงจะพิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติและผลงาน โดยให้ ศอ. บต. พิจารณารับรอง พฤติการณ์การปฏิบัติงาน ก่อนส่งให้ ก. บ. ต. จ. ต่อไป - กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ( ส่วนหน้า ) กระทรวงจะพิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติและผลงาน โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ( ส่วนหน้า ) พิจารณารับรองพฤติการณ์ การปฏิบัติงาน ก่อนส่งให้ ก. บ. ต. จ. ต่อไป

7 7 ข้อ 8 การเสนอขอพระราชทาน ฯ ให้ส่ง เรื่องเสนอขอพระราชทาน ฯ ตามข้อ 6 ให้ ก. บ. จ. ต. ตั้งแต่เดือน มกราคม – 31 กรกฎาคมของทุกปี ข้อ 9 การเสนอขอพระราชทาน ฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตให้หน่วยงาน รีบรายงานไปยังกระทรวงเพื่อจะได้ส่ง เรื่องเสนอขอพระราชทาน ฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณา


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณี พิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google