งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 การนับเวลาการปฏิบัติงาน (กรณีพิเศษ) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ 1 เริ่มนับวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ คือ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป ข้อ 2 หากระยะเวลาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเวลานั้น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วไม่สามารถนำ ระยะเวลาดังกล่าวไปสะสมได้

3 ข้อ 3 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน (6 ตุลาคม) ของทุกปี กรณีมิได้ปฏิบัติงาน ติดต่อกันให้นับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ แต่ละครั้ง มานับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ข้อ 4 การลดระยะเวลาลง 1 ปี จะต้องเป็นผู้มีผลงานในลักษณะปฏิบัติงาน จนก่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 5 การลดระยะเวลาลง 2 ปี จะต้องเป็นผู้มีผลงานในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

4 ทำการต่อสู้ สู้รบ หรือปราบปรามจนได้รับบาดเจ็บ
จากการต่อสู้ ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยหรือฝ่าอันตรายเพื่อช่วยเหลือ ผู้ถูกประทุษร้าย ถูกประทุษร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเนื่องจากการปฏิบัติ หน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส มีผลงานอันก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการปราบปราม การก่อความไม่สงบหรือก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการนำ นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5 ข้อ 6 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ให้พิจารณา
ชั้นสูงขึ้นจากที่ได้รับพระราชทานมาแล้วเป็นกรณีพิเศษได้ ไม่เกิน 2 ชั้น ข้อ 7 การดำเนินการขอพระราชทาน ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัด การขอลดระยะเวลาลง 1 ปี ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอพระราชทาน ฯ แล้วส่งเรื่องไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ก่อนจะส่งไป ก.บ.ต.จ. พิจารณาต่อไป

6 การขอลดระยะเวลาลง 2 ปี - กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ศอ.บต. กระทรวงจะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน โดยให้ ศอ.บต. พิจารณารับรองพฤติการณ์การปฏิบัติงาน ก่อนส่งให้ ก.บ.ต.จ. ต่อไป - กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ส่วนหน้า) โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ส่วนหน้า) พิจารณารับรองพฤติการณ์การปฏิบัติงาน

7 ข้อ 8 การเสนอขอพระราชทาน ฯ ให้ส่งเรื่องเสนอขอพระราชทาน ฯ
ตามข้อ 6 ให้ ก.บ.จ.ต. ตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 กรกฎาคม ของทุกปี ข้อ 9 การเสนอขอพระราชทาน ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตให้หน่วยงาน รีบรายงานไปยังกระทรวงเพื่อจะได้ส่งเรื่องเสนอขอพระราชทาน ฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และวิธีการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google