งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานตามระบบ MRCF อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร ปี 2557 การพัฒนาตามนโยบายและ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานตามระบบ MRCF อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร ปี 2557 การพัฒนาตามนโยบายและ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานตามระบบ MRCF อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร ปี 2557 การพัฒนาตามนโยบายและ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง

2 การกำหนดพื้นที่ MRCF อำเภอบึงนาราง 1. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแก้ว ตำบล ห้วยแก้ว 2. หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง ตำบล แหลมรัง 3. หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบล บึงนาราง 4. หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพรหมทอง ตำบลบางลาย

3 แผนที่อำเภอบึงนาราง

4 สินค้า 1. ข้าว 1.1 Grain - ลดต้นทุนการผลิต เรื่อง ลดการใช้สารเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ แหลมรัง บางลาย 1.2 Seed - เพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธ์ข้าว การควบคุมคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว 2. พืชผัก 2.1 - เพิ่มคุณภาพพืชผัก กระบวนการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย

5 แผนที่แสดงความลาดชัน / ความสูง ของพื้นที่จังหวัดพิจิตร

6 พื้นที่เขต ชลประทาน จำนวน 5,400 ไร่ แผนที่แสดงพื้นที่ในเขต นอกเขต ชลประทาน แม่น้ำ น่าน พื้นที่นอกเขต ชลประทาน 155,240 ไร่

7 โครงการวังบัวมีพื้นที่ครอบคลุม ทั้ง 5 ตำบล โครงการวัง ยาง มีพื้นที่ ครอบคลุม ทั้ง 5 ตำบล ทั้ง 5 ตำบล โครงการส่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอบึงนาราง จำนวน 91,473 ไร่

8 แผนที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟ้ฟ้า จำนวน 5 สถานี พื้นที่ได้รับ ประโยชน์ 7,500 ไร่ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟ้ฟ้า จำนวน 5 สถานี พื้นที่ได้รับ ประโยชน์ 7,500 ไร่

9 กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี 2554 – 2556 จังหวัดพิจิตร ปี 2554 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 168.3 มิลลิเมตร ปี 2555 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 89.6 มิลลิเมตร ปี 2556 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 102 มิลลิเมตร ปี 2554 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 168.3 มิลลิเมตร ปี 2555 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 89.6 มิลลิเมตร ปี 2556 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 102 มิลลิเมตร

10 พื้นที่เสี่ยงภัย จากอุทกภัย พื้นที่ เศรษฐกิจและ พื้นที่ การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ ในพื้นที่ทาง ตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่ม รองรับน้ำ หลากจากลุ่ม น้ำยมและลุ่ม น้ำน่าน โดย ฝั่งตะวันออก น้ำจะไหลมา จากเทือกเขา เพชรบูรณ์และ วังทอง และ ฝั่งตะวันตกน้ำ จะไหลล้น คลองมาจาก จังหวัด กำแพงเพชร ซี่งเสี่ยงต่อ การเกิด อุทกภัย จังหวัด เพชรบูรณ์ จังหวัด กำแพงเพชร

11 แผนที่แสดงอุทกภัย ปี 2554 จังหวัดพิจิตร

12 แผนที่แสดงอุทกภัย ปี 2555 จังหวัดพิจิตร

13 แผนที่แสดงอุทกภัย ปี 2556 จังหวัดพิจิตร

14 แผนที่แสดงภัยแล้ง ปี 2554 จังหวัดพิจิตร

15 แผนที่แสดงภัยแล้ง ปี 2555 จังหวัดพิจิตร

16 แผนที่แสดงภัยแล้ง ปี 2556 จังหวัดพิจิตร

17 แผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน สำหรับการปลูกข้าว

18 แผนที่แสดงพื้นที่การปลูก ข้าวนาปี ปี 2555/56

19 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2555/56 จังหวัดพิจิตร

20 ระบบการปลูกข้าวอำเภอบึงนาราง ลักษณะพื้นที่ ปลูกข้าว ระบบ ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกระยะเวลาการปลูก พื้นที่ปลูกมค.มค. กพกพ มี ค. เม ย พคพค มิ ย. กค.กค. สค.สค. กย.กย. คตคต พย.พย. ธค.ธค. นาปี 104,373 นาปรัง 1 95,374 นาปรัง 2 16,718

21

22 จุดดำเนินการสงเสริม การเกษตรระบบ MRCF อำเภอบึงนาราง 1. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแก้ว ตำบล ห้วยแก้ว 2. หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง ตำบล แหลมรัง 3. หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบล บึงนาราง 4. หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพรหมทอง ตำบลบางลาย

23 สรุปการกำหนดพื้นที่ / เป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการส่งเสริม การเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานตามระบบ MRCF อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร ปี 2557 การพัฒนาตามนโยบายและ แนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ของสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google