งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นายสุธี สมบูรณ์ เลขที่ 3 2. นายอัครพนธ์ อินทรพรหม เลขที่ 4 3. นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ เลขที่ 10 4. นายมารุต เมฆฉาย เลขที่ 11 5. นางสาวรสริน อิ่มพราหมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นายสุธี สมบูรณ์ เลขที่ 3 2. นายอัครพนธ์ อินทรพรหม เลขที่ 4 3. นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ เลขที่ 10 4. นายมารุต เมฆฉาย เลขที่ 11 5. นางสาวรสริน อิ่มพราหมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นายสุธี สมบูรณ์ เลขที่ 3 2. นายอัครพนธ์ อินทรพรหม เลขที่ 4 3. นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ เลขที่ 10 4. นายมารุต เมฆฉาย เลขที่ 11 5. นางสาวรสริน อิ่มพราหมณ์ เลขที่ 18

3 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาลุ่มน้ำยม แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากดอย ขุนยวม อ. ปง จ. พะเยาไหลผ่านจังหวัด แพร่ สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตร บรรจบ แม่น้ำน่านที่นครสวรรค์ รวม 735 กม. แม่น้ำยมไหลผ่านจังหวัดแพร่รวมความ ยาว 280 ก. ม. ปริมาณน้ำท่า ปริมาณ น้ำท่าแม่น้ำยมทั้งหมด 3,708.33 ล้าน ลบ. ม./ ปี ลุ่มน้ำสาขาหลัก 16 สาย 778.75 ล้าน ลบ. ม./ ปี ลุ่มน้ำสาขาย่อย 26 สาย 759.75 ล้าน ลบ. ม./ ปี แก่งเสือ เต้น 931.00 ล้าน ลบ. ม./ ปี ลุ่มน้ำงาว 354.928 ล้าน ลบ. ม./ ปี ปริมาณน้ำท่า แม่น้ำยมไหลออกจาก จ. แพร่ 2,690.47 ล้าน ลบ. ม./ ปี = 73 %

4

5 ภาพปัญหาอุทกภัย ของลุ่มน้ำยม ( ในเขต จังหวัดแพร่ ) การเกิดอุทกภัยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 การเกิดอุทกภัยใน พื้นที่ริมฝั่งน้ำและในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ลักษณะที่ 2 การเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหล หลาก และโคลนถล่มใกล้บริเวณที่ลาดชัน กับภูเขา การเฝ้าระวัง การเกิดอุทกภัย มี สถานีวัดน้ำฝน - น้ำท่า 2 แห่งในลำน้ำยม จังหวัดแพร่ คือ 1 สถานี Y.20 บ้านห้วยสัก อ. สอง 2. สถานี Y.1C บ้านน้ำโค้ง อ. เมือง

6

7 แนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบการเกิดอุทกภัย • พื้นที่ชุมชน / เขตเศรษฐกิจ - จัดเตรียม ถุงทราย - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัย 24 ชม. - ตั้งศูนย์ให้ความ ช่วยเหลือ ( ก่อน - ระหว่าง - หลังเกิดภัย ) - ขุดลอกลำน้ำยมและลำน้ำสาขา เพื่อ เร่งระบายน้ำ - แก้ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำ ของราษฎร - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำในเขต เทศบาล - ขุดคลองระบายน้ำเลี่ยงเมือง - เร่งรัดติดตั้งระบบเตือนภัย เพื่อลดความ เสียหายด้วยระบบโทรมาตร • พื้นที่เกษตรกรรม - บริหาร จัดการน้ำในแหล่งน้ำ ( เก็บกัก ระบาย ขุดลอก ปรับปรุง ) โดย ใช้งบ CEO - จัดเตรียมแผน ฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรหลัง น้ำลด

8 ด้านการป้องกัน - ได้มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมและจัดทำแผน ฯ และทำการซ้อมแผนฯ โดยให้ ประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัยมีส่วนในการจัดทำทุกขั้นตอน - จัดทำแผนที่เสี่ยงภัย โดยใช้ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ ( GIS ) - ดำเนินการจัดฝึกอบรมเครือข่ายด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รุ่น และทำการฝึกอบรม อปพร. 23 รุ่น - จัดตั้งชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนเมื่อได้รับการ ร้องขอจากอำเภอ หรือหน่วยงานอื่น ๆ และองค์กร บริหารส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดแพร่ - ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 97 เครื่อง - ติดตั้งเครื่องไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน จำนวน 29 เครื่อง

9 ปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ำฝนในจังหวัดแพร่ระหว่าง วันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2547 สถานี Y.20 ( บ้าน ห้วยสัก อำเภอสอง ) สถานี Y.1C ( บ้านน้ำโค้ง อำเภอเมือง ) สถานีอุตุนิยมวิทยา อำเภอเมือง แพร่, อำเภอสูงเม่น, และอำเภอเด่นชัย มี ปริมาณฝนรายวันสูงสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ปริมาณฝนตกหนักจำนวน 3 สถานี ที่ อำเภอเมืองแพร่วัดได้ 119.0 มม. อำเภอสูงเม่น วัดได้ 170.8 มม. และอำเภอเด่นชัยวัดได้ 175.0 มม. สถิติน้ำท่วมเขตตัวเมืองแพร่ ปี 2548 ระดับน้ำที่ สถานี Y.20 วัดได้ 13.08 เมตร ใช้ เวลาเดินทาง 16-17 ชั่วโมง ถึง สถานี Y.1c ระดับน้ำขึ้นสูงถึง 11.73 เมตร ( ระดับตลิ่ง 8.20 เมตร )

10 www.m-industry.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1. นายสุธี สมบูรณ์ เลขที่ 3 2. นายอัครพนธ์ อินทรพรหม เลขที่ 4 3. นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ เลขที่ 10 4. นายมารุต เมฆฉาย เลขที่ 11 5. นางสาวรสริน อิ่มพราหมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google