งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย (อุทกภัย/วาตภัย/แผ่นดินถล่ม) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

2 สถานการณ์น้ำท่วมและการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปี 2550 วัน/เดือน/ปี สถานที่ จำนวนผู้ประสบภัย (ราย) โรคสำคัญที่พบ บริการสุขศึกษา หมายเหตุ 10 – 17 ตุลาคม 50 อ.แก่งกระจาน ต.ป่าเด็ง อ.หนองหญ้าปล้อง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ ต.ยางน้ำกลัดใต้ ต.ท่าตะคร้อ อ.เมือง ต.บ้านกุ่ม อ.บ้านแหลม ต.บางครก 248 372 37 45 ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคจากน้ำท่วม และได้จ่ายยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมทั้งสิ้น 384 ชุด

3 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 10- 16 ตค 50

4 ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปี 2551 อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
ปริมาณความจุ (ล้าน ม.3) ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ม.3) ปริมาณการ ระบายน้ำ (ม.3 /วินาที) 710 314 3.03 ( % ) ระดับเตือนภัย 300 ม.3 /วินาที ที่มา : ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน 3 พฤษภาคม 2551

5 การดำเนินงาน 1.ทบทวนแผนและคำสั่ง สสจ.พบ.ที่ 178/2550 เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน 2.ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย (ดูพื้นที่เสี่ยงภัยได้ที่ ห้องงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ) และพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งด่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับ อปท.เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 2.1 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน 3.การสำรองยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ในพื้นที่ ในสถานบริการ 4.ให้ความรู้ประชาชน ก่อน ขณะ หลัง เกิดภัย เช่น การควบคุมโรค การสุขาภิบาล 5.รายงาน สสจ.ตามแบบรายงาน กอธ.01/1

6 แผนที่แสดงจำนวนตำบลเสี่ยงโคลนถล่มแยกรายอำเภอ

7 แผนที่แสดงจำนวนตำบลเสี่ยงน้ำท่วมขังแยกรายอำเภอ


ดาวน์โหลด ppt แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google