งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย ( อุทกภัย / วาตภัย / แผ่นดินถล่ม ) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย ( อุทกภัย / วาตภัย / แผ่นดินถล่ม ) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย ( อุทกภัย / วาตภัย / แผ่นดินถล่ม ) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี

2 สถานการณ์น้ำท่วมและการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปี 2550 วัน / เดือน / ปี สถานที่จำนวน ผู้ประส บภัย ( ราย ) โรคสำคัญที่ พบ บริการสุข ศึกษา ( ราย ) หมา ยเหตุ 10 – 17 ตุลาค ม 50 อ. แก่ง กระจาน ต. ป่าเด็ง อ. หนองหญ้า ปล้อง ต. ยางน้ำ กลัดเหนือ ต. ยางน้ำ กลัดใต้ ต. ท่า ตะคร้อ อ. เมือง ต. บ้านกุ่ม อ. บ้านแหลม ต. บางครก 248 372 37 45 ไม่พบผู้ป่วย ด้วยโรค จากน้ำท่วม และได้จ่าย ยาชุด ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย น้ำท่วม ทั้งสิ้น 384 ชุด 248 372 37 45

3 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย 10- 16 ตค 50

4 ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ปี 2551 อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ปริมาณ ความจุ ( ล้าน ม. 3 ) ปริมาณน้ำ ปัจจุบัน ( ล้าน ม. 3 ) ปริมาณการ ระบายน้ำ ( ม. 3 / วินาที ) 7103143.03 ( 44.22 % ) ระดับเตือนภัย 300 ระดับเตือนภัย 300 ม. 3 / วินาที ที่มา : ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรม ชลประทาน 3 พฤษภาคม 2551

5 การดำเนินงาน 1. ทบทวนแผนและคำสั่ง สสจ. พบ. ที่ 178/2550 เพื่อ ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน 2. ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย ( ดู พื้นที่เสี่ยงภัยได้ที่ http://www.pbro.moph.go.th/ ห้องงานควบคุม โรคไม่ติดต่อฯ ) http://www.pbro.moph.go.th/ และพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งด่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับ อปท. เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 2.1 ต. ยางน้ำกลัดใต้ อ. หนองหญ้าปล้อง 2.2 ต. ห้วยแม่เพรียง อ. แก่งกระจาน 3. การสำรองยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ในพื้นที่ ในสถาน บริการ 4. ให้ความรู้ประชาชน ก่อน ขณะ หลัง เกิดภัย เช่น การควบคุมโรค การสุขาภิบาล 5. รายงาน สสจ. ตามแบบรายงาน กอธ.01/1

6 แผนที่แสดงจำนวนตำบลเสี่ยงโคลนถล่มแยกรายอำเภอ

7 แผนที่แสดงจำนวนตำบลเสี่ยงน้ำท่วมขังแยกรายอำเภอ


ดาวน์โหลด ppt แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย ( อุทกภัย / วาตภัย / แผ่นดินถล่ม ) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google