งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี การค้าอาเซียน (AFTA) ประสานงานกับกรมการข้าว และ สำนักงานเกษตรจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี การค้าอาเซียน (AFTA) ประสานงานกับกรมการข้าว และ สำนักงานเกษตรจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี การค้าอาเซียน (AFTA) ประสานงานกับกรมการข้าว และ สำนักงานเกษตรจังหวัด  งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (AFTA) 5 ครั้ง 1. วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านทองครึม ต. มงคลธรรมนิมิต อ. สามโก้ จ. อ่างทอง 2. วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ต. ลือ อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ

2  งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (AFTA) 5 ครั้ง 3. วันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ข้าว ชุมชนบ้านหัวนาคำ ต. หัวนาคำ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี 4. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ข้าว ชุมชนบ้านดงมัน ต. จันเสน อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ 5. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ข้าว ชุมชนบ้านกันโจรง ต. กระหาด อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

3 กิจกรรมส่งเสริมการลด ต้นทุนการผลิตข้าว เน้น 3 ประเด็น  การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดย วิธีผสมผสาน

4

5 โครงการจัดระบบ การปลูกข้าว ประสานงานกับกรมชลประทาน และ กรมวิชาการเกษตร “ จัดอบรมการปลูกพืชที่มีข้าว เป็นพืชหลัก ” นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ จังหวัด อำเภอ จำนวน 550 คน 11 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี อยุธยา สุพรรรบุรี

6 โครงการจัดระบบ การปลูกข้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ (TOT) 4 รุ่น ที่ จ. นครสวรรค์ 1. วันที่ 15-17 ก. พ. 55 2. วันที่ 22-24 ก. พ. 55 3. วันที่ 1-3 มี. ค. 55 4. วันที่ 8-10 มี. ค. 55

7 โครงการส่งเสริมการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ( ศูนย์ข้าวชุมชน )  ประสานงานกรมการข้าวและ จังหวัด - ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และประธานศูนย์ข้าวชุมชนเข้าสัมมนา ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพดี เพื่อการส่งออกปี 55 จ. เชียงใหม่ - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติปี 55 (59 จังหวัด 6 เขต )

8 โครงการส่งเสริมการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ( ศูนย์ข้าวชุมชน )  โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทน กันให้จังหวัดอ่างทองดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา ยุคใหม่  ประสานงานจังหวัดส่งรายงานสรุปผล การดำเนินงานโครงการ 59 จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี การค้าอาเซียน (AFTA) ประสานงานกับกรมการข้าว และ สำนักงานเกษตรจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google