งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.4.2 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด วาระที่ 3.4.3 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.4.2 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด วาระที่ 3.4.3 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.4.2 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด วาระที่ 3.4.3 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงราย

2 รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นอำเภอต้นแบบ (Role Model) ในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

3

4

5

6

7

8 บริบทที่เกี่ยวข้อง ( บุคลากร, องค์กร, ประชาชน สิ่งแวดล้อม ) ปัญหาความ ช้ำซ้อน ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ปัญหาการบริหาร จัดการน้ำ ปัญหาการมี ส่วนร่วม เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ ( แผนแม่บท, งบประมาณ, การมีส่วนร่วม ) การประยุกต์แนวคิดของ นายกรัฐมนตรี กับบริบทของอำเภอ ( ด้าน พัฒนาแหล่งน้ำ ) โครงการจัดทำหลักแผนการ พัฒนาแหล่งน้ำ อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ จัดทำแผนหลักการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อบรรเทา อุทกภัยและภัยแล้งแบบบูรณา การในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอบเขตการศึกษา 1. ศึกษาศักยภาพและแนว ทางเลือกต่างๆ 2. ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น 3. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น 4. ศึกษาการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 5. สำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการนำร่อง 1 โครงการ

9

10 ร่างแผนงานโครงการใน การแก้ไข ปัญหาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ปัญหา ความช้ำ ซ้อน ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ปัญหาการ บริหารจัดการน้ำ ปัญหาการมี ส่วนร่วม จัดทำแผน แม่บทการ พัฒนาและ บริหารจัดการ อย่างเป็น ระบบ กำหนด เจ้าภาพให้ ชัดเจน มี แผนงาน แผน คนและแผน งบประมาณที่ ชัดเจน มีหน่วยงาน กลางในการ กลั่นกลอง งบประมาณ ปรับปรุง อ่าง ฝาย ระบบส่ง ก่อสร้างระบบท่อ / คลอง เชื่อมโยง แหล่งน้ำ ก่อสร้างระบบท่อ / คลอง เพื่อการ กระจายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และก่อสร้าง อาคารบังคับน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำ สำหรับใช้ฤดูแล้ง ขุดสระเก็บน้ำฝน กระจายในบริเวณ ที่มีปัญหา เสริมความสูง ของคันนา ขุดแหล่งเก็บน้ำ สำรองขนาดเล็ก ในแปลงนาเพื่อ ใช้เวลาฝน ทิ้ง ช่วง กำหนดเป็นเขต พื้นที่เกษตรน้ำฝน สนับสนุนทำนาปรัง ส่งเสริมการปลูกพืช เศรษฐกิจที่ใช้น้ำ น้อย ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง และปลา หลังฤดูน้ำ หลาก มีระบบการแจ้ง เตือนข้อมูลน้ำท่วม เพื่อการวางแผน การ เก็บเกี่ยวผลผลิต และการอพยพ ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จากทุกภาคส่วน ให้ความรู้ ในทุก ภาคส่วนในการ บริหารจัดการน้ำ และทรัพยากร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11 ระยะเริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน เริ่มต้น (15 ก. ย. 2549 - 15 ก. พ. 2550) งบประมาณและวิธีการดำเนินการ โดยวิธีจ้างที่ปรึกษา งบประมาณ 3,500,000.- บาท จากงบประมาณประจำปี พ. ศ. 2549 หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าสำรวจ ออกแบบ ( สพน.+ สอน.) โครงการจัดทำแผนหลักการ พัฒนาแหล่งน้ำ อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด

12 ข้อมูลโครงการเบื้องต้น

13

14

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.4.2 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด วาระที่ 3.4.3 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google