งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.4.2 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ
ใน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด วาระที่ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงราย

2 ในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นอำเภอต้นแบบ (Role Model) ในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

3

4

5

6

7

8 การประยุกต์แนวคิดของนายกรัฐมนตรี กับบริบทของอำเภอ(ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ)
บริบทที่เกี่ยวข้อง (บุคลากร,องค์กร,ประชาชน สิ่งแวดล้อม) โครงการจัดทำหลักแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ปัญหาความช้ำซ้อน วัตถุประสงค์ จัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งแบบบูรณาการในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ขอบเขตการศึกษา ศึกษาศักยภาพและแนวทางเลือกต่างๆ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน สำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง 1 โครงการ ปัญหาการมีส่วนร่วม เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ (แผนแม่บท, งบประมาณ, การมีส่วนร่วม)

9

10 ร่างแผนงานโครงการในการแก้ไข ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ปัญหาความช้ำซ้อน ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาการมีส่วนร่วม จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจน มีแผนงาน แผนคนและแผนงบประมาณที่ชัดเจน มีหน่วยงานกลางในการกลั่นกลองงบประมาณ ปรับปรุง อ่างฝาย ระบบส่ง ก่อสร้างระบบท่อ / คลอง เชื่อมโยงแหล่งน้ำ ก่อสร้างระบบท่อ / คลอง เพื่อการกระจายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ สำหรับใช้ฤดูแล้ง ขุดสระเก็บน้ำฝน กระจายในบริเวณที่มีปัญหา เสริมความสูงของคันนา ขุดแหล่งเก็บน้ำสำรองขนาดเล็กในแปลงนาเพื่อใช้เวลาฝน ทิ้งช่วง กำหนดเป็นเขตพื้นที่เกษตรน้ำฝน สนับสนุนทำนาปรัง ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง และปลา หลังฤดูน้ำหลาก มีระบบการแจ้งเตือนข้อมูลน้ำท่วม เพื่อการวางแผน การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการอพยพ ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจากทุกภาคส่วน ให้ความรู้ ในทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ระยะเริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน เริ่มต้น (15 ก.ย ก.พ. 2550) งบประมาณและวิธีการดำเนินการ โดยวิธีจ้างที่ปรึกษา งบประมาณ 3,500,000.- บาท จากงบประมาณประจำปี พ.ศ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าสำรวจออกแบบ (สพน.+สอน.)

12 ข้อมูลโครงการเบื้องต้น

13 ข้อมูลโครงการเบื้องต้น

14 ข้อมูลโครงการเบื้องต้น

15 ข้อมูลโครงการเบื้องต้น
จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google