งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมู่ 6 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.  มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน  ฝั่งซ้ายมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ใช้ สำหรับปลูกลำไย และไม้ หอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมู่ 6 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.  มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน  ฝั่งซ้ายมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ใช้ สำหรับปลูกลำไย และไม้ หอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมู่ 6 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2  มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน  ฝั่งซ้ายมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ใช้ สำหรับปลูกลำไย และไม้ หอม  ฝั่งขวามีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ใช้ ปลูกข้าว กระท้อน มะขาม และ ลิ้นจี่  พื้นที่ของไร่อยู่ติดกับไหล่เขาจึงมี ลักษณะลาดเอียงเล็กน้อย

3

4

5 ลำไย (LONGAN)  วงศ์ Sapindaceae  Science name : Dimocarpus Longan Lour.  เป็นไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีก ชนิดหนึ่งซึ่งมี ผลิตภัณฑ์รวมมูลค่ามากกว่า 5000 ล้านบาท

6 การเตรียมพื้นที่ปลูก  ปรับสภาพดินโดยใส่ปุ๋ยคอก ( ขี้หมู ) แล้วไถพลิกดิน ระยะปลูก  7  7 เมตร จำนวนต้นต่อไร่  จำนวนต้นเฉลี่ย 32 ต้นต่อไร่

7 การดูแลรักษา 1. การตัดแต่งกิ่ง  อายุ 1-3 ปี จะตัดแต่งกิ่งให้เป็น พุ่ม  อายุ 4-5 ปี ( ปัจจุบัน ) จะตัดแต่ง กิ่งหลังเก็บเกี่ยว 2. การให้ปุ๋ย  หลังตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยที่ให้ N สูงๆ 46-0-0 และ 15-15-15 อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 2 กิโลกรัม

8  ก่อนฤดูหนาว ใส่ปุ๋ย 0-46-0 และ 0- 0-60 อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 2 กิโลกรัม เพื่อให้ลำไยสะสมอาหารและเตรียมออก ดอก  ช่วงติดผล ใส่ปุ๋ย 15-15-15 และ 46-0-0 อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 2 กิโลกรัม เพื่อบำรุงผล  ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ใส่ปุ๋ย 0-0-60 ต้นละ 2 กิโลกรัมเพื่อเพิ่มคุณภาพ

9 3. การให้น้ำ ใช้มินิสปริงเกอร์ โดยมีถังสูงไว้เก็บน้ำ ให้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงฤดูแล้ง ( หลังออกดอก )

10

11 4. การป้องกันกำจัดโรค และแมลง  มีปัญหาในเรื่องของหนอนชอนใบ - ใช้อบาเมกตินฉีดพ่น  ปัญหาในเรื่องของ ด้วง - ใช้ carbalyl ( เซฟวิน 85) ฉีดพ่น

12 5. การกำจัดวัชพืช ใช้รถตัดหญ้าตัดระหว่างแถวสลับกับ พ่นสารกำจัดวัชพืช

13 ระยะการออกดอก  ต้องการอุณหภูมิต่ำประมาณ 8 สัปดาห์เพื่อกระตุ้น การออกดอกในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ระยะการเก็บเกี่ยว  ตั้งแต่ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้ เวลา 6 เดือน ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

14

15 ปริมาณผลผลิต  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี การตลาด  มีคนมารับในสวน ราคากิโลกรัมละ 6-10 บาท

16 การขนส่ง  มีทางผ่านเข้าถึงในสวน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ออกดอกไม่สม่ำเสมอทุกปี

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt หมู่ 6 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.  มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน  ฝั่งซ้ายมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ใช้ สำหรับปลูกลำไย และไม้ หอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google