งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ฝายทดน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ฝายทดน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 เขื่อนเก็บกักน้ำ

8 เขื่อนทดน้ำ

9 ฝายทดน้ำ

10

11 ระบบชลประทาน : คลองส่งน้ำ ระบบคลองเปิด

12 อาคารบังคับน้ำ

13 ระบบคูส่งน้ำ

14 มีส่วนประกอบที่สำคัญ อันได้แก่ เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารทางระบาย น้ำล้น อาคารทางระบาย น้ำล้น อาคารทางระบาย น้ำล้นฉุกเฉิน อาคารทางระบาย น้ำล้นฉุกเฉิน อาคารท่อส่งน้ำ อาคารท่อส่งน้ำ ถนนบำรุงรักษา ท้ายเขื่อน ถนนบำรุงรักษา ท้ายเขื่อน ถนนเข้าหัวงาน ถนนเข้าหัวงาน ถนนทดแทนน้ำ ท่วม ถนนทดแทนน้ำ ท่วม ถนนขึ้นสันเขื่อน ถนนขึ้นสันเขื่อน ทำนบดินปิดช่อง เขาขาด ทำนบดินปิดช่อง เขาขาด

15 แบ่งได้เป็น 5 ประเภท พิจารณาจากวัสดุที่ใช้ทำตัวเขื่อนฯ ได้แก่ เขื่อนดินถม (Earthfill Dam) เขื่อนดินถม (Earthfill Dam) เขื่อนหินถม (Rockfill Dam) เขื่อนหินถม (Rockfill Dam) เขื่อนคอนกรีตล้วน (Concrete Gravity Dam) หรือ เขื่อนคอนกรีตล้วน (Concrete Gravity Dam) หรือ เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Dam) เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Dam) เขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete Dam) เขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete Dam) เขื่อนรูปแบบผสม (Combined Dam) เขื่อนรูปแบบผสม (Combined Dam)

16 มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ เขื่อนทดน้ำ เขื่อนทดน้ำ ปตร. หรือ ประตูระบายน้ำ ปตร. หรือ ประตูระบายน้ำ ห้องเครื่องกว้านสำหรับปิดยกบาน ระบาย ห้องเครื่องกว้านสำหรับปิดยกบาน ระบาย ประตูเรือสัญจร ประตูเรือสัญจร สะพานข้ามทางน้ำ สะพานข้ามทางน้ำ

17 มีส่วนที่สำคัญ ดังนี้ คลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คลองระบายน้ำ อาคารประกอบในระบบส่งน้ำและ ระบายน้ำ อาคารประกอบในระบบส่งน้ำและ ระบายน้ำ ได้แก่ ท่อลอด รางเท สะพานน้ำ ฯลฯ สะพานข้ามทางน้ำ สะพานข้ามทางน้ำ

18

19 ต้องพิจารณาถึงข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ ความเป็นมาของ โครงการ วัตถุประสงค์ของ โครงการ สภาพพื้นที่ โครงการ ที่ตั้ง อาณาเขต และการคมนาคม สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ น้ำฝน น้ำท่า น้ำ หลาก สภาพลำน้ำ ร่อง น้ำ สภาพการ ตกตะกอน และ การกัดเซาะ ปัญหาอุทกภัย

20 ต้องพิจารณาถึงข้อมูลที่สำคัญ ( ต่อ ) ดังนี้ สภาพธรณีวิทยา และแหล่งวัสดุ สภาพเศรษฐกิจ และสังคม องค์กรการเกษตร สภาพการเกษตร และการประมง ทรัพยากรดินและ การใช้ดิน ความต้องการใช้น้ำ ระบบชลประทาน การท่องเที่ยวและ การพักผ่อนหย่อน ใจ

21 -- มีการร้องขอราษฎรในท้องถิ่น ต้องการแหล่งน้ำใน การทำไร่ทำนา -- ต้องการเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ -- เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก -- เกิดปัญหาฝนแล้งซ้ำซาก

22 ที่ตั้ง อาณาเขต และการ คมนาคม เช่น ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง... องศา เหนือ เส้นแวง...... องศาตะวันออก อยู่ในเขตหมู่ ที่.... ตำบล...... อำเภอ...... จังหวัด.......... อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับ... ทิศใต้.. ทิศตะวันออก... ทิศตะวันตก.... ติดต่อกับ........ การคมนาคม จาก กทม. ได้โดยทาง...... ระยะทาง..... กม.

23 นอกจาก.... เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ในการ เพาะปลูก อุปโภค บริโภค บรรเทาภัยแล้ง อุทกภัย เป็นแหล่งเพาะเลี้ยง พันธ์ปลา เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะต้อง...... อาคารทุกประเภทตั้งอยู่ ในตำแหน่งที่เหมาะสม และดีที่สุด เกิดผลกระทบด้านต่างๆ น้อยที่สุด การคำนวณออกแบบ เรียบง่ายเป็นไปตาม ข้อกำหนด และ กฎหมาย มั่นคง ปลอดภัย และ ประหยัด ก่อสร้าง และบำรุงรักษา สะดวกเรียบง่าย ใช้งานได้ตรงตาม วัตถุประสงค์

24 1. จัดหาข้อมูล ความเป็นมา 2. ข้อมูลวางโครงการ 3. ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้และ สิ่งแวดล้อม 4. ข้อมูลสำรวจภูมิ ประเทศ 5. ข้อมูลลักษณะทาง อุทกวิทยา 6. ข้อมูลสำรวจธรณีฟิ สิกข์

25 7. ข้อมูลสำรวจธรณีวิทยาฐานราก 8. ข้อมูลธรณีวิทยาบริเวณอ่าง เก็บน้ำ 9. ข้อมูลสำรวจ แหล่งยืมดิน 10. ข้อมูลสำรวจแหล่ง วัสดุก่อสร้าง 11. ข้อมูลวิเคราะห์และทดสอบดิน และวัสดุก่อสร้าง

26 - ศึกษาทบทวนรายละเอียด โครงการ - วางแนวความคิดในการ ออกแบบ - จัดทำเกณฑ์กำหนดใน การออกแบบ - จัดทำแบบร่าง - จัดทำแผนขอผลสำรวจ เพิ่มเติม - ออกแบบเบื้องต้น

27 1. จัดทำแผนงานและงบประมาณค่า ดำเนินการออกแบบ 2. รวบรวม จัดหา ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทุกด้าน 3. จัดทำแนวคิดการออกแบบ 4. คำนวณและออกแบบด้านชลศาสตร์ และด้านวิศวกรรมโครงสร้างของ อาคารต่างๆ 5. จัดทำแบบแปลนและขอบเขต โครงการ 6. จัดทำรายงานสรุปโครงการขั้น ออกแบบรายละเอียด

28 สำนักแผนงานโครงการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหาร น้ำ สำนักโครงการขนาดใหญ่ สำนักชลประทาน และ โครงการชลประทาน ศูนย์ตรวจสอบความปลอดภัย เขื่อน สำนักงานกิจกรรมพิเศษ

29

30

31 ลักษณะทั่วไป – อ่างเก็บน้ำ – เขื่อน – อาคารระบายน้ำล้น – อาคารผันน้ำ – อาคารระบายลงลำน้ำเดิม – พื้นที่รับประโยชน์

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 เขื่อนเก็บกักน้ำ

42 ชลประทานงานเพื่อ แผ่นดินไทย


ดาวน์โหลด ppt เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ฝายทดน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google