งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม จังหวัดสุราษฏร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

2 ความเสี่ยง ภัย และลักษณะ ภัยที่เกิด 1. ดินถล่ม และ น้ำป่าไหลหลาก ใน พื้นที่ 14 อำเภอ 35 ตำบล 107 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเกาะสมุย, บ้านนาสาร, พนม, กาญจนดิษฐ์ คีรีรัฐนิคม, เวียงสระ, ท่าชนะ, ดอนสัก, ไชยา, วิภาวดี, ชัยบุรีพระ แสง, บ้านตาขุน และอำเภอท่าฉาง

3 2. น้ำล้นตลิ่ง ริมฝั่งแม่น้ำตาปี และพุมดวงใน พื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชัย บุรี, พระแสง, เคียนซา, พุนพิน, คีรีรัฐ นิคม, และอำเภอ บ้านตาขุน

4 3. น้ำท่วมขังใน ที่ลุ่ม ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่เคียนซา, พุนพิน, และเมืองสุ ราษฎร์ธานี

5 จำนวน หมู่บ้าน แผนภูมิแสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยและดินโคลน ถล่ม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มา : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google