งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแผนแม่บทพัฒนาลุ่ม น้ำในเขตอำเภอแม่จัน 31 มีนาคม 2553 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแผนแม่บทพัฒนาลุ่ม น้ำในเขตอำเภอแม่จัน 31 มีนาคม 2553 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแผนแม่บทพัฒนาลุ่ม น้ำในเขตอำเภอแม่จัน 31 มีนาคม 2553 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

2 สภาพทั่วไป • มีจำนวนประชากรประมาณ 155,00 คน และมีพื้นทางการเกษตรประมาณ 170,442 ไร่ • มีข้าวเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มี คุณภาพ • มีสายน้ำหลักที่มีประโยชน์ต่อการ พัฒนาด้านการเกษตร • มีแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

3 สภาพพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีแม่น้ำ จัน - แม่น้ำคำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

4 สภาพพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีแม่น้ำ จัน - แม่น้ำคำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

5 สภาพพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีแม่น้ำ จัน - แม่น้ำคำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

6 สภาพพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีแม่น้ำ จัน - แม่น้ำคำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

7 สภาพปัญหา ปัญหาน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดู แล้งไม่เพียงพอ ปัญหาต้นน้ำถูกทำลาย ปัญหาไม่มีการบริหารจัดการระบบ น้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

8 สภาพความแห้งแล้ง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

9 ความต้องการ 1. ต้องการรักษาความสมบูรณ์ ของระบบนิเวศน้ำ ให้มี ความเพียงพอต่อความต้องการ ในการเกษตร 2. ต้องการมีระบบกักเก็บรักษา น้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอด ทั้งปี แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

10 ภาพแหล่งน้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

11

12 โครงการที่ต้องการดำเนินการโครงการที่ต้องการดำเนินการ 1. โครงการทำแก้มลิงในพื้นที่รับน้ำ ตอนล่าง เพื่อให้มีน้ำใช้ ตลอดทั้งปี 2. โครงการทำฝายแม้วตาม โครงการพระราชดำริ 3. โครงการทำฝายชะลอน้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

13 4. โครงการขุดสระเก็บน้ำในพื้น ที่ดินสาธารณะ บริเวณ พื้นที่เพาะปลูกและอื่นๆ 5. โครงการป้องกันเขื่อนตลิ่งพัง 6. โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และรายได้ให้แก่ เกษตรกร เช่น เลี้ยงปลาใน กระชัง ปลูกพืชผัก 7. อื่นๆ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

14 ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอ น้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

15 ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอ น้ำ

16 แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอ น้ำ

17 การดำเนินการ จะต้องมีแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำ เพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

18 ให้มีแผนงานในการขอ งบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรทุกภาคส่วนได้มีแผนงานใน การดำเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ใช้แผนพัฒนาลุ่มน้ำเป็น เครื่องมือประสานงานติดตาม ความก้าวหน้าและการดำเนินการตาม โครงการที่ใช้แผนฯ เป็นเครื่องมือ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

19 ขั้นตอนการดำเนินการ

20 1. การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 2. แบ่งกลุ่มอภิปรายเป็นรายตำบล 3. ถ่ายภาพพื้นที่ประกอบ สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหา และพื้นที่ที่จะทำการพัฒนา 4. พิจารณาผลที่จะได้รับในแต่ละตำบล หมู่บ้าน 5. รวบรวมปัญหาความต้องการจัดทำเป็นรูปเล่ม 6. จัดทำรายชื่อผู้ร่วมประชุมสัมมนาและมติ เห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบ 7. ติดตามประเมินผล และประชุมพิจารณา โครงการเพิ่มเติม 8. ส่งแผนที่จัดทำเสร็จแล้ว ให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการ ขออนุมัติ งบประมาณในการ ดำเนินการตามแผนฯ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน

21 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้า ร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บท พัฒนาลุ่มน้ำฯ ในครั้งนี้ นายอภิรักษ์ ศักดิ์ สนิท นายอำเภอแม่จัน แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแผนแม่บทพัฒนาลุ่ม น้ำในเขตอำเภอแม่จัน 31 มีนาคม 2553 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่ จัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google