งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนร่วมสร้าง ต. บ้านเหล่า อ. เจริญ ศิลป์ จ. สกลนคร ข้อมูลที่ดิน พื้น ที่ ( ไร่ ) รา ย แป ลง พื้นที่ทั้งตำบล 82, 862 -- พื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน 44,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนร่วมสร้าง ต. บ้านเหล่า อ. เจริญ ศิลป์ จ. สกลนคร ข้อมูลที่ดิน พื้น ที่ ( ไร่ ) รา ย แป ลง พื้นที่ทั้งตำบล 82, 862 -- พื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน 44,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชุมชนร่วมสร้าง ต. บ้านเหล่า อ. เจริญ ศิลป์ จ. สกลนคร ข้อมูลที่ดิน พื้น ที่ ( ไร่ ) รา ย แป ลง พื้นที่ทั้งตำบล 82, 862 -- พื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน 44, 567 -- พื้นที่มอบ เอกสารสิทธิ 27, 684 1,4 77 1,6 09 สภาพทั่วไป ตำบลบ้านเหล่า ห่างจากอำเภอ เจริญศิลป์ ประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบ สูง มีลำห้วย หนอง คลอง บึง กระจายทั่ว พื้นที่ ถนน เป็นถนนลาดยาง 2 สาย และ ถนนลูกรัง 23 สาย สภาพดิน เป็นดินลูกรัง และดินร่วม ปนทราย ปริมาณน้ำฝน พบว่าในช่วงเดือน สิงหาคม มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด และ เดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด แหล่งน้ำ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ 10 แห่ง และแหล่งน้ำสาธารณะ 29 แห่ง สภาพทั่วไปตื้นเขิน ข้อมูลพื้นที่และการจัด ที่ดิน

3 ผลการติดตาม (X-Ray) การทำ ประโยชน์ในที่ดิน ชุมชนร่วมสร้าง ต. บ้านเหล่า อ. เจริญศิลป์ จ. สกลนคร

4 สภาพปัญหาของ ชุมชน 3 R สภาพปัญหา 1. ด้านกายภาพ (LR) ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง พื้นที่แปลงเกษตรกรรมอยู่หางไกล ต้องการถนน เข้าแปลงเกษตรกรรม ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร / สภาพแหล่ง น้ำตื้นเขิน 2. ด้านเกษตรกร (FR) ขาดองค์ความรู้ด้านการผลิต ผลผลิตข้าวตกต่ำ กลายพันธุ์ และต้นทุนการผลิต สูง ต้นยางพาราที่ปลูกในระยะแรกตาย ผลผลิตอ้อยตกต่ำ ขาดแคลนกล้ายูคาลิปตัสพันธุ์ดี ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ( โค ) 3. ด้านการจัดการ (MR) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

5 ชุมชนร่วมสร้าง ต. บ้านเหล่า อ. เจริญ ศิลป์ จ. สกลนคร ด้านกายภาพ (Land Reform) แผนพัฒนาชุมชน ร่วมสร้าง

6 ชุมชนร่วมสร้าง ต. บ้านเหล่า อ. เจริญ ศิลป์ จ. สกลนคร ด้านการเกษตร (Farmer Reform) ลำดั บที่ โครงการ / กิจกรรมวัตถุประสงค์ ปริมาณ งาน งบประม าณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ด้านเกษตรผสมผสาน เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ของชุมชน 3 แห่ง 30,000 ส. ป. ก. สกลนคร ดำเนินก าร 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน 17 แห่ง 30,000 มหาวิทย าลัยขอน แก่น ดำเนินก าร 2.1) โครงการเพิ่ม ผลผลิตข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิต ข้าว 2.2) โครงการเพิ่ม ผลผลิตอ้อยโรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต อ้อยโรงงาน 2.3) โครงการเพิ่ม ผลผลิตและรายได้จาก สวนยางพารา เพื่อเพิ่มผลผลิต และรายได้ จากสวนยางพารา 2.4) โครงการปลูกและ การจัดการพืชอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ เพิ่มผลผลิตโคเนื้อ แผนพัฒนาชุมชน ร่วมสร้าง

7 ชุมชนร่วมสร้าง ต. บ้านเหล่า อ. เจริญ ศิลป์ จ. สกลนคร ด้านการจัดการ (Management Reform) ลำ ดับ ที่ โครงการ / กิจกรรมวัตถุประสงค์ปริมาณงาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1 สินเชื่อวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค เนื้อและ ส่งเสริมการปลูกไม้ เศรษฐกิจ 25 ราย 500,000 2 ฝึกอบรมโครงการ เกษตรผสมผสาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและ รายได้จากการเกษตร ผสมผสาน 150 ราย 150,000 แผนพัฒนาชุมชน ร่วมสร้าง


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนร่วมสร้าง ต. บ้านเหล่า อ. เจริญ ศิลป์ จ. สกลนคร ข้อมูลที่ดิน พื้น ที่ ( ไร่ ) รา ย แป ลง พื้นที่ทั้งตำบล 82, 862 -- พื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน 44,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google