งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เขตพื้นที่ แผนการเพาะปลูก ปี 56/57 พื้นที่ปลูกจริง ปี 56/57 นาปรังพืชไร่ - ผักรวมนาปรังพืชไร่ - ผักรวม ในเขต ชลประทาน 6.740.547.28 8.82 (130%) 0.44.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เขตพื้นที่ แผนการเพาะปลูก ปี 56/57 พื้นที่ปลูกจริง ปี 56/57 นาปรังพืชไร่ - ผักรวมนาปรังพืชไร่ - ผักรวม ในเขต ชลประทาน 6.740.547.28 8.82 (130%) 0.44."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เขตพื้นที่ แผนการเพาะปลูก ปี 56/57 พื้นที่ปลูกจริง ปี 56/57 นาปรังพืชไร่ - ผักรวมนาปรังพืชไร่ - ผักรวม ในเขต ชลประทาน 6.740.547.28 8.82 (130%) 0.44 (81%) 9.26 (127%) นอกเขต ชลประทาน 4.081.645.72 4.48 (109%) 1.19 (72%) 5.67 (99%) รวม 10.822.1813.00 13.30 (122%) 1.63 (74%) 14.93 (114%) หน่วย : ล้านไร่ ทั้งประเทศ ณ 13 กพ.57 2

3 เขตพื้นที่ แผนการเพาะปลูก ปี 56/57 พื้นที่ปลูกจริง ปี 56/57 นาปรังพืชไร่ - ผักรวมนาปรังพืชไร่ - ผักรวม ในเขต ชลประทาน 2.900.052.95 5.87 (202%) 0.05 (96%) 5.92 (200% ) นอกเขต ชลประทาน 1.840.302.14 2.83 (153%) 0.24 (79%) 3.07 (143% ) รวม 4.740.355.09 8.70 (183%) 0.29 (81%) 8.99 (176% ) หน่วย : ล้านไร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ 13 กพ. 57 3

4 4 การติดตามสถานการณ์ การเพาะปลูก 1. ประสานความร่วมมือกับ Gistda ขอ ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และจัดทำ web page ระบบติดตามผลฯ แสดงผลการ เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ปรับปรุงข้อมูล 2 สัปดาห์ / ครั้ง แสดงเป็นแผนที่ และข้อมูลตัวเลขพื้นที่ เพาะปลูก เพื่อติดตามสถานการณ์ 2. แจ้งจังหวัดศึกษา และใช้งานระบบ ติดตามผล ร่วมกับการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ เพาะปลูกของเกษตรกร

5 5

6 6

7 7 การป้องกัน ปัญหา 1. ตั้งแต่เดือน กพ. 57 กรมชลประทาน จะระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น เพื่อ เตรียมการป้องกัน ซึ่งได้แจ้งให้จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 1) ประชุมร่วมกับชลประทานในพื้นที่ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดความ เสียหายของพืช 2) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงด ปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 ที่จะเริ่มปลูกในเดือนกุมภาพันธ์เป็น ต้นไป 3) ติดตามสถานการณ์และรายงาน ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

8 8

9 9 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง ในเขตพื้นที่เพาะปลูกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2556/57 วันที่ 20 กพ.57 อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม : รองอธิบดีฯ ฝ่าย ส่งเสริมและฝึกอบรม รองอธิบดีฯ ฝ่ายวิชาการ ผอ. เขต 1,2,3 และ 9 เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฤดูแล้ง 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา และผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3,4,10,11,12,13

10 10 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรับทราบสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก และแนวทางการ ดำเนินงานส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งใน เขตพื้นที่เพาะปลูกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2556/57

11 11 การอภิปรายกลุ่ม : “ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ” โดยแบ่งผู้ร่วมประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม พื้นที่ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนบน กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่างฝั่งตะวันตก กลุ่มที่ 3 พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่างฝั่ง ตะวันออก

12 12 1. ผลการเพาะปลูกใน 3 เดือนที่ผ่านมา - ข้อเท็จจริงที่ส่งผลให้ปลูกข้าวนาปรัง เกินแผน - ประเด็นเรียนรู้กรณีที่ประสบความสำเร็จ ในการลดพื้นที่ เพาะปลูก 2. ความเป็นไปได้ที่จะไม่ให้มีการปลูกข้าว นาปรังเพิ่มขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า 2. มาตรการและแนวทางช่วยเหลือ เกษตรกร เช่น การปลูกพืชอายุสั้น การ ส่งเสริมอาชีพจาก กสก. และ กษ. ส่ง ผลสัมฤทธิ์หรือไม่ ตัวช่วยที่แท้จริงคือ อะไร

13 13 1. จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังเกิน จากแผนที่กำหนด ต้องมีเหตุผล หรือ สาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร 2. ตั้งแต่เดือน กพ. ถึง เมย. จังหวัดมี มาตรการอย่างไรในการลดผลกระทบที่ จะก่อให้เกิดความเสียหายในการ เพาะปลูกให้น้อยที่สุด เช่น ทำอย่างไร ไม่ให้เพาะปลูกเพิ่ม หรือ ปลูกแล้วทำ อย่างไรไม่ให้เสียหาย

14 จบการนำเสนอ 14


ดาวน์โหลด ppt 1. เขตพื้นที่ แผนการเพาะปลูก ปี 56/57 พื้นที่ปลูกจริง ปี 56/57 นาปรังพืชไร่ - ผักรวมนาปรังพืชไร่ - ผักรวม ในเขต ชลประทาน 6.740.547.28 8.82 (130%) 0.44.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google