งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาลุ่มน้ำปิง ตอนล่างแบบบูรณาการ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาลุ่มน้ำปิง ตอนล่างแบบบูรณาการ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาลุ่มน้ำปิง ตอนล่างแบบบูรณาการ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

3 พื้นที่การบริหาร จัดการน้ำลุ่มน้ำปิง เขื่อนภูมิ พล

4 ลุ่มน้ำ ปิง ครอบคลุมพื้นที่รับ น้ำฝน 34,856 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง มีพื้นที่ รับน้ำฝน 9,511 ตาราง กิโลเมตร หรือ 27 % ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทั้งหมด ประกอบด้วย ลุ่มน้ำสาขา 6 ลุ่มน้ำ

5 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ปริมาณน้ำจาก ลุ่มน้ำวัง (1,509.05 ล้าน ลบ. ม./ ปี ) สัดส่วนปริมาณน้ำผิวดินในลุ่ม น้ำปิงตอนล่าง 3,737.67 ล้าน ลบ. ม./ ปี ( ไม่รวมปริมาณน้ำ จากเขื่อนภูมิพล ) ลุ่มน้ำสาขาที่มี ปริมาณน้ำมาก ได้แก่ แม่น้ำวัง, แม่น้ำปิงตอนล่าง มีปริมาณน้ำรวม 22.7 % ของ ปริมาณน้ำในลุ่ม น้ำปิง ( ปริมาณน้ำ ในลุ่มน้ำปิง ทั้งหมด 10,552.8 ล้าน ลบ. ม./ ปี

6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ พื้นที่ชลประทานปัจจุบันใน ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ปิง ตอนล่า ง ลุ่มน้ำพื้นที่ เกษตร กรรม ( ไร่ ) พื้นที่ ชลประ ทาน ( ไร่ ) พื้นที่ปลูกพืชแต่ละชนิด ( ไร่ ) การใช้ พื้นที่ ในฤดู แล้ง ร้อยละ ข้าวพืชไร่พืชผั ก ไม้ผล ไม้ยืน ต้น อื่น ๆ ปิง ตอนล่ าง 2,785, 242 1,083, 799 516, 776 342, 449 053,5 20 171, 054 20.60

7 ปริมาณการใช้น้ำใน ลุ่มน้ำ 2,662.63 ล้าน ลบ. ม./ ปี ลุ่มน้ำปิง ตอนล่าง INFLOW 3,737.67 ล้าน ลบ. ม./ ปี เก็บกักได้ 25.41 ล้าน ลบ. ม. ไหลลง แม่น้ำน่าน 3,712.26 ล้าน ลบ. ม./ ปี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ความจุเก็บกักเขื่อนภูมิพล 13,462 ล้าน ลบ. ม.

8 อ. แม่แจ่ม สภาพปัญหาในลุ่มน้ำปิง ตอนล่าง 2. อุทกภัย ในลุ่มน้ำสาขา และบริเวณจุด บรรจบแม่น้ำวัง และแม่น้ำน่าน 3. ความเสียหายทางสังคมสืบเนื่องจากความ ยากจน เช่น การย้ายถิ่นฐาน ยาเสพติด อาชญากรรม ฯลฯ ยาเสพติด อาชญากรรม ฯลฯ 1. ความยากจน : มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์เฉลี่ย ต่อหัว 38,317-46,527 บาท / คน / ปี ( ต่ำกว่ามูลค่ารวมผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวของประชากรของ ประเทศ ปี 2543 : 78,591 บาท / คน / ปี )

9 ลุ่มน้ำวิกฤต

10 ที่รายละเอียด จำน วน ราคาความ จุ พื้นที่ ชลประ ทาน รับ ประโยช น์ ป้องกัน อุทกภัย แห่งล้าน บาท ล้าน ลบ. ม. ไร่ 1. ก่อสร้างอ่าง / ฝาย เปิดพื้นที่ชลประทานใหม่ 59 2,219.69350.00232,800.00- - 2. ปรับปรุงอ่าง / ฝาย พัฒนาพื้นที่รับประโยชน์เดิม 45 352.27- 16,400.00 -- 3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนแก้มลิง 220.00- - 1,400.00 - 4. สระเก็บน้ำชุมชน ( บ่อละ 200,000 ลบ. ม.) -- -- - - 5. สูบน้ำด้วยไฟฟ้า 770.00-9,500.00 -- 7. อื่นๆ ------ 6. โครงการผันน้ำ ---- - - กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ปี 2549-2552 2,661.96 258,700.00 รวม 113 350.00 1,400.00-

11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ปิงตอนล่าง

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ 258,700 ไร่ รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากรในลุ่ม น้ำยมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 6,000 บาท / ไร่ / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,552.2 ล้านบาทต่อปี เป็นการช่วยขจัดปัญหาความยากจนตาม นโยบายของรัฐบาล 2. ลดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยมูลค่า ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาทต่อปี 3. ลดผลกระทบทางด้านสังคมเนื่องจาก ปัญหาความยากจน เช่น การย้ายถิ่นฐาน ของประชากร ครอบครัวแตกแยก ปัญหา ยาเสพติด อาชญากรรม ฯลฯ ซึ่งไม่อาจ สามารถประเมินเป็นมูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์ได้

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาลุ่มน้ำปิง ตอนล่างแบบบูรณาการ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google