งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
จังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2551 (โดยทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.2 อุดรธานี)

2 เปรียบเทียบร้อยละของค่าดัชนีลูกน้ำ(HI)ในหมู่บ้าน/ชุมชน เดือน มี. ค

3 เปรียบเทียบร้อยละของค่าดัชนีลูกน้ำ (CI)ในโรงเรียน/ศูนย์เด็ก เดือนมี. ค

4 เปรียบเทียบร้อยละของค่าดัชนีลูกน้ำ(CI)ในสถานบริการสาธารณสุข เดือนมี. ค

5 อำเภอท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประจำเดือนมิถุนายน 2551
**จาก 9 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ฯ 7 อำเภอ (ร้อยละ 77.8) - ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 1 อำเภอน้ำโสม (0) • อำเภอกู่แก้ว (6.78) อำเภอนายูง (0.54) • อำเภอหนองวัวซอ (7.78) อำเภออำเภอกุดจับ (1.08) อำเภอสร้างคอม (1.75) อำเภอทุ่งฝน (2.21) ที่มา: จากการสุ่มสำรวจวันที่ มิ.ย.51 โดยทีม ศตม.ที่ 6.2 อุดรธานี

6 ตำบลท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประจำเดือนมิถุนายน 2551
* จาก 31 ตำบล ผ่านเกณฑ์ฯ 17 ตำบล (ร้อยละ 54.8) ผ่านเกณฑ์ 3 ครั้ง จำนวน 5 ตำบล อำเภอบ้านผือ 3 ตำบล ; เมืองพาน, หนองหัวคู, เขือน้ำ อำเภอบ้านดุง 2 ตำบล ; ถ่อนนาลับ, นาคำ ที่มา: จากการสุ่มสำรวจวันที่ 9-20 มิ.ย.51 โดยทีม ศตม.ที่ 6.2 อุดรธานี

7 ตำบลท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประจำเดือนมิถุนายน 2551
ผ่านเกณฑ์ 2 ครั้ง จำนวน 4 ตำบล อำเภอบ้านผือ 3 ตำบล ; หายโศก, คำด้วง, จำปาโมง อำเภอกุมภวาปี 2 ตำบล ; เวียงคำ ที่มา: จากการสุ่มสำรวจวันที่ 6-21 พ.ค.51 โดยทีม ศตม.ที่ 6.2 อุดรธานี

8 ตำบลท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประจำเดือนมิถุนายน 2551
ผ่านเกณฑ์ 1 ครั้ง จำนวน 8 ตำบล อำเภอบ้านผือ 3 ตำบล ; กลางใหญ่, โนนทอง, บ้านค้อ อำเภอหนองหาน 2 ตำบล ; พังงู, ผักตบ อำเภอศรีธาตุ 1 ตำบล ; นายูง อำเภอบ้านดุง 1 ตำบล ; บ้านชัย อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 1 ตำบล ; ห้วยสามพาด

9 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (HI = 0) เดือนมิถุนายน 2551 (26 หมู่บ้าน)
อำเภอบ้านผือ หมู่บ้าน อำเภอน้ำโสม หมู่บ้าน อำเภอนายูง หมู่บ้าน อำเภอสร้างคอม หมู่บ้าน อำเภอบ้านดุง 3 หมู่บ้าน อำเภอกุดจับ 2 หมู่บ้าน อำเภอทุ่งฝน, หนองหาน, วังสามหมอ, ประจักษ์ศิลปาคม อำเภอละ 1 หมู่บ้าน

10 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google