งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย จังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2551 ( โดยทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย แมลงที่ 6.2 อุดรธานี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย จังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2551 ( โดยทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย แมลงที่ 6.2 อุดรธานี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย จังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2551 ( โดยทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย แมลงที่ 6.2 อุดรธานี )

2 เปรียบเทียบร้อยละของค่าดัชนี ลูกน้ำ (HI) ในหมู่บ้าน / ชุมชน เดือน มี. ค. – มิ. ย.51

3 เปรียบเทียบร้อยละของค่าดัชนีลูกน้ำ (CI) ในโรงเรียน / ศูนย์เด็ก เดือนมี. ค. – มิ. ย.51

4 เปรียบเทียบร้อยละของค่าดัชนีลูกน้ำ (CI) ในสถานบริการสาธารณสุข เดือนมี. ค. – มิ. ย.51

5 อำเภอท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประจำเดือน มิถุนายน 2551 ** จาก 9 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ฯ 7 อำเภอ ( ร้อยละ 77.8) - ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 2 - ผ่าน เกณฑ์ ครั้งที่ 1 อำเภอน้ำโสม (0) อำเภอ กู่แก้ว (6.78) อำเภอนายูง (0.54) อำเภอ หนองวัวซอ (7.78) อำเภออำเภอกุดจับ (1.08) อำเภอสร้างคอม (1.75) อำเภอทุ่งฝน (2.21) ที่มา : จากการสุ่มสำรวจวันที่ 9-20 มิ. ย.51 โดย ทีม ศตม. ที่ 6.2 อุดรธานี

6 * จาก 31 ตำบล ผ่านเกณฑ์ฯ 17 ตำบล ( ร้อยละ 54.8) ผ่านเกณฑ์ 3 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ 3 ครั้ง จำนวน 5 ตำบล อำเภอบ้านผือ 3 ตำบล ; เมือง พาน, หนองหัวคู, เขือน้ำ อำเภอบ้านดุง 2 ตำบล ; ถ่อนนาลับ, นาคำ ที่มา : จากการสุ่มสำรวจวันที่ 9-20 มิ. ย.51 โดย ทีม ศตม. ที่ 6.2 อุดรธานี ตำบลท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประจำเดือน มิถุนายน 2551

7 ผ่านเกณฑ์ 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ 2 ครั้ง จำนวน 4 ตำบล อำเภอบ้านผือ 3 ตำบล ; หายโศก, คำด้วง, จำปาโมง อำเภอกุมภวาปี 2 ตำบล ; เวียงคำ ที่มา : จากการสุ่มสำรวจวันที่ 6-21 พ. ค.51 โดย ทีม ศตม. ที่ 6.2 อุดรธานี ตำบลท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประจำเดือน มิถุนายน 2551

8 ผ่านเกณฑ์ 1 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ 1 ครั้ง จำนวน 8 ตำบล อำเภอบ้านผือ 3 ตำบล ; กลาง ใหญ่, โนนทอง, บ้านค้อ อำเภอหนองหาน 2 ตำบล ; พังงู, ผักตบ อำเภอศรีธาตุ 1 ตำบล ; นายูง อำเภอบ้านดุง 1 ตำบล ; บ้านชัย อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 1 ตำบล ; ห้วยสามพาด ตำบลท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประจำเดือน มิถุนายน 2551

9 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (HI = 0) เดือนมิถุนายน 2551 (26 หมู่บ้าน ) อำเภอบ้านผือ 7 หมู่บ้าน อำเภอน้ำโสม 4 หมู่บ้าน อำเภอนายูง 3 หมู่บ้าน อำเภอสร้างคอม 3 หมู่บ้าน อำเภอบ้านดุง 3 หมู่บ้าน อำเภอกุดจับ 2 หมู่บ้าน อำเภอทุ่งฝน, หนองหาน, วังสามหมอ, ประจักษ์ศิลปาคม อำเภอละ 1 หมู่บ้าน

10


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย จังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2551 ( โดยทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย แมลงที่ 6.2 อุดรธานี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google