งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสับปะรด 1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง. กษจ. ลำปาง ( ประธาน ) 2. นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ สนง. กษจ. ประจวบฯ ( เลขานุการฯ ) 3. นายทองพูน แซงภูเขียว สนง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสับปะรด 1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง. กษจ. ลำปาง ( ประธาน ) 2. นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ สนง. กษจ. ประจวบฯ ( เลขานุการฯ ) 3. นายทองพูน แซงภูเขียว สนง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสับปะรด 1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง. กษจ. ลำปาง ( ประธาน ) 2. นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ สนง. กษจ. ประจวบฯ ( เลขานุการฯ ) 3. นายทองพูน แซงภูเขียว สนง. กษจ. ชัยภูมิ 4. นายประจวบ เพ็งประไพ สนง. กษจ. พัทลุง 5. นางมลทิรา ทันเพื่อน สนง. กษจ. ภูเก็ต 6. นางทรงพร อ้อมค้อม สนง. กษจ. อุตรดิตถ์ 7. นายสมบัติ ทรงโฉม กรมส่งเสริมการเกษตร

2 สถานการณ์การผลิตสับปะรดของ ไทย ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ สับปะรดอันดับ 1 ของโลก มูลค่า ประมาณ 25,000 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตประมาณ 2 ล้านตัน / ปี ผลผลิต ร้อยละ 70 ส่งเข้าโรงงานแปรรูป ร้อยละ 26 บริโภคผลสดในประเทศ ร้อยละ 4 ผลสด ส่งออก ต่างประเทศ

3 สถานการณ์การผลิตสับปะรด ของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งที่สำคัญ ของไทย มีบริษัทใหญ่เป็นเจ้าของการผลิตครบวงจร มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ

4 ศักยภาพการแข่งของไทย กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน คุณภาพผลผลิตของไทย ต่ำกว่าคู่แข่ง ต้นทุนการผลิตของไทย สูงกว่าคู่แข่ง

5 สถานการณ์การผลิตสับปะรด มีข้อได้เปรียบ - เสียเปรียบอย่างไร ข้อได้เปรียบ - ไทย มี พท. ปลูกมาก มีเกษตรกร รายย่อย มีโรงงานฯที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูง สินค้าสับปะรดมีความหลากหลาย ข้อเสียเปรียบ ต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพยังไม่ ดีเท่าที่ควร ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ออกกระจุกตัว โรงงานฯไม่มีตราสินค้าเป็นของตัวเอง ไม่มี ระบบ contract farming

6 ปัญหางานส่งเสริมฯที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พท. ปลูกลดลง ต้นทุนการผลิตสูง ( ปุ๋ย - ยา – ค่าแรงงาน ราคาสูง ) แรงงานขาดแคลน เกษตรกรอายุมาก ลูกหลานไม่สืบทอดอาชีพ เทคโนโลยีการผลิตมีหลากลายไปตามพื้นที่ ต่างๆ ระบบ โซนนิ่ง และ contract farming ยังไม่เกิด การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง โรงงานไม่มีมาตรฐานรับซื้อที่แน่นอน

7 แนวโน้มในการเพิ่ม / ลด พื้นที่ปลูก พท. ปลูกลดลงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนไป ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน อดีตราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงเลิก หรือ ลดพท. ปลูกสับปะรด

8 ต้นทุนการผลิตสับปะรด ภาคตะวันออก 4.26 บาท / กก ภาคตะวันออก 4.07 บาท / กก ภาคเหนือ 3.40 บาท / กก ต้นทุนภาพรวมของประเทศ 3.91 บาท / กก

9 แนวทางการส่งเสริม ด้านการผลิต - เชิงรุก 1. โซนนิ่งและขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ 3. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร

10 - เชิงรับ 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี GAP 2. มีศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ 3. ส่งเสริมระบบ contract farming 4. สนับสนุนจัดหาแรงงานที่ถูกต้อง 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยว

11 ด้านการตลาด เชิงรุก 1. รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลสดและ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ 2. หาตลาดใหม่ในการส่งออก 3. ส่งเสริมการส่งออก สับปะรดผลสด 4. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสับปะรดใน ประเทศ เชิงรับ 1. สร้างตราสินค้า สับปะรดไทย

12 ด้านการแปรรูป เชิงรุก -. สนับสนุนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้าง มูลค่าเพิ่ม เชิงรับ - สนับสนุนการจัดหาแรงงานที่ถูกต้องให้กับ โรงงานฯ

13 ด้านการบริหารจัดการ เชิงรุก 1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สับปะรด 2. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสับปะรด 3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารการจัดการ สับปะรด 3 ฝ่าย

14 ขอขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสับปะรด 1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง. กษจ. ลำปาง ( ประธาน ) 2. นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ สนง. กษจ. ประจวบฯ ( เลขานุการฯ ) 3. นายทองพูน แซงภูเขียว สนง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google