งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสับปะรด 1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง.กษจ.ลำปาง(ประธาน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสับปะรด 1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง.กษจ.ลำปาง(ประธาน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสับปะรด 1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง.กษจ.ลำปาง(ประธาน )
1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง.กษจ.ลำปาง(ประธาน ) 2. นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ สนง.กษจ.ประจวบฯ (เลขานุการฯ) 3. นายทองพูน แซงภูเขียว สนง.กษจ.ชัยภูมิ 4.นายประจวบ เพ็งประไพ สนง.กษจ.พัทลุง 5.นางมลทิรา ทันเพื่อน สนง.กษจ.ภูเก็ต 6. นางทรงพร อ้อมค้อม สนง.กษจ.อุตรดิตถ์ 7.นายสมบัติ ทรงโฉม กรมส่งเสริมการเกษตร

2 สถานการณ์การผลิตสับปะรดของไทย
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลก มูลค่า ประมาณ 25,000 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตประมาณ 2 ล้านตัน / ปี ผลผลิต ร้อยละ 70 ส่งเข้าโรงงานแปรรูป ร้อยละ26 บริโภคผลสดในประเทศ ร้อยละ 4 ผลสด ส่งออกต่างประเทศ

3 สถานการณ์การผลิตสับปะรด ของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทย มีบริษัทใหญ่เป็นเจ้าของการผลิตครบวงจร มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ

4 ศักยภาพการแข่งของไทย กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
คุณภาพผลผลิตของไทย ต่ำกว่าคู่แข่ง ต้นทุนการผลิตของไทย สูงกว่าคู่แข่ง

5 สถานการณ์การผลิตสับปะรด มีข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบอย่างไร
ข้อได้เปรียบ-ไทย มี พท.ปลูกมาก มีเกษตรกรรายย่อย มีโรงงานฯที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูง สินค้าสับปะรดมีความหลากหลาย ข้อเสียเปรียบ ต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ออกกระจุกตัว โรงงานฯไม่มีตราสินค้าเป็นของตัวเอง ไม่มีระบบcontract farming

6 ปัญหางานส่งเสริมฯที่เกิดขึ้นในพื้นที่
พท.ปลูกลดลง ต้นทุนการผลิตสูง(ปุ๋ย-ยา –ค่าแรงงาน ราคาสูง) แรงงานขาดแคลน เกษตรกรอายุมาก ลูกหลานไม่สืบทอดอาชีพ เทคโนโลยีการผลิตมีหลากลายไปตามพื้นที่ต่างๆ ระบบ โซนนิ่ง และ contract farming ยังไม่เกิด การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง โรงงานไม่มีมาตรฐานรับซื้อที่แน่นอน

7 แนวโน้มในการเพิ่ม/ลด พื้นที่ปลูก
พท.ปลูกลดลงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน อดีตราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงเลิก หรือ ลดพท.ปลูกสับปะรด

8 ต้นทุนการผลิตสับปะรด
ภาคตะวันออก 4.26 บาท/กก ภาคตะวันออก 4.07 บาท/กก ภาคเหนือ 3.40 บาท/กก ต้นทุนภาพรวมของประเทศ 3.91 บาท/กก

9 แนวทางการส่งเสริม ด้านการผลิต - เชิงรุก 1.โซนนิ่งและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- เชิงรุก 1.โซนนิ่งและขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ 3. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร

10 - เชิงรับ 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีGAP 2. มีศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ 3.ส่งเสริมระบบ contract farming 4. สนับสนุนจัดหาแรงงานที่ถูกต้อง 5.ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยว

11 ด้านการตลาด เชิงรุก 1. รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลสดและผลิตภัณฑ์ในประเทศ 2. หาตลาดใหม่ในการส่งออก 3. ส่งเสริมการส่งออก สับปะรดผลสด 4. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสับปะรดในประเทศ เชิงรับ 1. สร้างตราสินค้า สับปะรดไทย

12 ด้านการแปรรูป เชิงรุก -
ด้านการแปรรูป เชิงรุก -.สนับสนุนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เชิงรับ - สนับสนุนการจัดหาแรงงานที่ถูกต้องให้กับโรงงานฯ

13 ด้านการบริหารจัดการ เชิงรุก 1.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสับปะรด 2. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสับปะรด 3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารการจัดการสับปะรด3ฝ่าย

14 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสับปะรด 1. นายนิวัต ใจรินทร์ สนง.กษจ.ลำปาง(ประธาน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google