งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายดนัย ปัญจพิทยากุลประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต 9 จังหวัด นายนิวัฒน์ ฉัตรทองเลขานุการ นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรรจมาตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายดนัย ปัญจพิทยากุลประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต 9 จังหวัด นายนิวัฒน์ ฉัตรทองเลขานุการ นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรรจมาตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายดนัย ปัญจพิทยากุลประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต 9 จังหวัด นายนิวัฒน์ ฉัตรทองเลขานุการ นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรรจมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

3

4 การผลิต สับปะรด อุตสาหกรรม โรงงาน 1. ความสำคัญ ทาง เศรษฐกิจ 2. ลักษณะ ทางพฤษา ศาสตร์ 3. ยุทธศาสตร์ สับปะรด ปี 53 - 57 4. เทคโนโลยี การผลิต

5  พื้นที่การปลูก 6.2 แสนไร่ 22 จังหวัดใน ประเทศไทย  ผู้ปลูกสับปะรดโรงงานจำนวน 40,000 ครัวเรือน  มูลค่าการส่งออก 26,000 ล้านบาท  ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง / น้ำสับปะรด เข้มข้น / สับปะรดแช่แข่ง / สับปะรดกวน  ตลาดการส่งออก ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา แคนนาดา ตะวันออกกลาง เอเชีย ตะวันออก

6 การขยายพันธุ์ ใช้จุก, หน่อข้าง, ตะเกียง สภาพดิน ดินทุกชนิด ( ยกเว้นดิน เหนียว ) การระบายน้ำดี pH 4.5 -5.5 ปริมาณน้ำฝน 800 – 1,000 มม. การขยายพันธุ์ ใช้จุก, หน่อข้าง, ตะเกียง สภาพดิน ดินทุกชนิด ( ยกเว้นดิน เหนียว ) การระบายน้ำดี pH 4.5 -5.5 ปริมาณน้ำฝน 800 – 1,000 มม.

7 ยุทธศาสตร์สับปะรดมี 4 ยุทธศาสตร์ 1. ด้านการผลิต 2. ด้านการแปรรูป 3. ด้านการตลาด 4. ด้านการบริหาร จัดการ ยุทธศาสตร์สับปะรดมี 4 ยุทธศาสตร์ 1. ด้านการผลิต 2. ด้านการแปรรูป 3. ด้านการตลาด 4. ด้านการบริหาร จัดการ ประเทศไทย มีเป้าหมาย - เป็นผู้ผลิตและส่งออกอับ ดับ 1 ของโลก - เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ คุณภาพและปลอดภัย ประเทศไทย มีเป้าหมาย - เป็นผู้ผลิตและส่งออกอับ ดับ 1 ของโลก - เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ คุณภาพและปลอดภัย

8 การเลือกและการเตรียมพื้นที่ การเตรียมวัสดุปลูก พันธุ์ ระบบการปลูก การควบคุมวัชพืช ปุ๋ย การตรวจเช็คน้ำหนักต้นก่อนบังคับดอก

9 การเร่งการออกดอก การผ่าหน่อดูผลการบังคับดอก การตรวจเช็คดอกในระยะการเจริญเติบโต การเช็คดอกการออกโดยธรรมชาติ การเก็บเกี่ยวผลผลิต

10


ดาวน์โหลด ppt นายดนัย ปัญจพิทยากุลประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต 9 จังหวัด นายนิวัฒน์ ฉัตรทองเลขานุการ นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรรจมาตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google