งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คชก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คชก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คชก.
(1) จัดทำโครงการและงบประมาณ ปี 2555 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดต้นทุนการผลิต) 1.2 ยกร่างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดต้นทุนการผลิต) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คชก.

3 1.3 เสนอโครงการการดำเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555/56 – 2559/60 (2) ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ พัฒนาด้านอ้อยให้กับคณะอนุกรรมการอ้อย ระดับท้องถิ่น 26 เขต 65 โครงการ งบประมาณ 29,996,835 บาท

4 (3) กำหนดแผนติดตาม โครงการส่งเสริมการผลิต และขยายอ้อยพันธุ์ดี จังหวัดสุโขทัย (4) ประชุมคณะทำงานสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ (อ้อย,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

5 1. ร่วมเป็นคณะทำงาน คัดเลือกเกษตรกร สาขาพืชไร่ 2
1.ร่วมเป็นคณะทำงาน คัดเลือกเกษตรกร สาขาพืชไร่ 2.จัดทำโครงการและ งบประมาณ ปี 2555 (ถั่วเหลือง) 3.โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน และถั่วลิสงเพื่อผลิตเป็นสินค้า ในแขวงเวียงจันทร์

6 มันสำปะหลัง 1.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนดำเนินงาน โครงการจัดระบบพิเศษ เฉพาะพื้นที่ปลูกมันปลูกมันสำปะหลัง 2.สำรวจภาวะการผลิตมันสำปะหลังร่วมกับภาคเอกชน 3.ลงนามในข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กสก. กวก. และมูลนิธิฯ

7 สับปะรด 1. ดำเนินงานโครงการเสริมสภาพคล่อง ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรด โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้แก่โรงงานที่กู้ยืมเงิน จาก ธกส. เพื่อใช้รับซื้อผลผลิตสับปะรด จากเกษตรกร วงเงินกู้ยืม 1,000 ล้านบาท

8 สับปะรด 2. ประสานการทำข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) กับผู้แทนเกษตรกร และโรงงานสับปะรด 18 แห่ง เพื่อร่วมโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงาน แปรรูปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรด กับสำนักงานเกษตรจังหวัด 5 จังหวัด

9 สับปะรด 3. ขอความร่วมมือ 20 จังหวัดที่ปลูกสับปะรด
3.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ปี 2554 เพิ่มเติมจากช่วงต้นปี (26 พ.ย ก.พ. 54) มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน รวมทั้งสิ้น 23,134 ราย 3.2 ฟื้นฟูกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดเดิม และจัดตั้งกลุ่มใหม่ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกัน

10 สับปะรด 4. ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันเกษตรกร ในการเตรียมการวางแผน รองรับปัญหาสับปะรด ซึ่งอาจจะ เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาล การผลิตหน้า (พ.ค.- มิ.ย. 55)

11


ดาวน์โหลด ppt เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คชก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google