งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(1) จัดทำโครงการและ งบประมาณ ปี 2555 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ลดต้นทุน การผลิต ) 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(1) จัดทำโครงการและ งบประมาณ ปี 2555 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ลดต้นทุน การผลิต ) 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 (1) จัดทำโครงการและ งบประมาณ ปี 2555 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ลดต้นทุน การผลิต ) 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ลดต้นทุน การผลิต ) 1.2 ยกร่างโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ลดต้นทุน การผลิต ) 1.2 ยกร่างโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ลดต้นทุน การผลิต ) เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ คชก. เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ คชก.

3 1.3 เสนอโครงการการดำเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555/56 – 2559/60 1.3 เสนอโครงการการดำเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555/56 – 2559/60 (2) ประชุมพิจารณาจัดสรร งบประมาณโครงการ พัฒนาด้านอ้อยให้กับ คณะอนุกรรมการอ้อย ระดับท้องถิ่น 26 เขต 65 โครงการ งบประมาณ 29,996,835 บาท

4 (3) กำหนดแผนติดตาม โครงการส่งเสริมการผลิต และขยายอ้อยพันธุ์ดี จังหวัดสุโขทัย (4) ประชุมคณะทำงาน สารสนเทศการเกษตร ระดับประเทศ ( อ้อย, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ )

5 1. ร่วมเป็นคณะทำงาน คัดเลือกเกษตรกร สาขาพืชไร่ 2. จัดทำโครงการและ งบประมาณ ปี 2555 ( ถั่ว เหลือง ) 3. โครงการส่งเสริมการปลูก ข้าวโพดหวาน และถั่วลิสง เพื่อผลิตเป็นสินค้า ในแขวง เวียงจันทร์

6 มันสำปะหลัง 1. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนดำเนินงาน โครงการจัดระบบพิเศษ เฉพาะพื้นที่ปลูกมันปลูกมัน สำปะหลัง 2. สำรวจภาวะการผลิตมัน สำปะหลังร่วมกับภาคเอกชน 3. ลงนามในข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กสก. กวก. และมูลนิธิฯ

7 สับปะรด 1. ดำเนินงานโครงการเสริม สภาพคล่อง ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร เพื่อรักษา เสถียรภาพราคาสับปะรด โดยการสนับสนุนเงินชดเชย ดอกเบี้ยให้แก่โรงงานที่กู้ยืม เงิน จาก ธกส. เพื่อใช้รับซื้อ ผลผลิตสับปะรด จากเกษตรกร วงเงินกู้ยืม 1,000 ล้านบาท

8 สับปะรด 2. ประสานการทำข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) กับผู้แทนเกษตรกร และ โรงงานสับปะรด 18 แห่ง เพื่อร่วมโครงการ เสริมสภาพคล่องให้กับ ผู้ประกอบการโรงงาน แปร รูปเพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคาสับปะรด กับสำนักงาน เกษตรจังหวัด 5 จังหวัด

9 สับปะรด 3. ขอความร่วมมือ 20 จังหวัดที่ ปลูกสับปะรด 3.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกสับปะรด ปี 2554 เพิ่มเติม จากช่วงต้นปี (26 พ. ย.53 - 1 ก. พ. 54) มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน รวม ทั้งสิ้น 23,134 ราย 3.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกสับปะรด ปี 2554 เพิ่มเติม จากช่วงต้นปี (26 พ. ย.53 - 1 ก. พ. 54) มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน รวม ทั้งสิ้น 23,134 ราย 3.2 ฟื้นฟูกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด เดิม และจัดตั้งกลุ่มใหม่ สร้าง เครือข่ายเชื่อมโยงกัน 3.2 ฟื้นฟูกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด เดิม และจัดตั้งกลุ่มใหม่ สร้าง เครือข่ายเชื่อมโยงกัน

10 สับปะรด 4. ประสานงานกับ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบัน เกษตรกร ในการเตรียมการ วางแผน รองรับปัญหา สับปะรด ซึ่งอาจจะ เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาล การผลิตหน้า ( พ. ค.- มิ. ย. 55)

11


ดาวน์โหลด ppt (1) จัดทำโครงการและ งบประมาณ ปี 2555 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ลดต้นทุน การผลิต ) 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google