งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมเด่นของไทย ประเภทมูลค่าส่งออก ( ล้านบาท ) ร้อยละ 1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 180,369.7023.10 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 130,652.0016.90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมเด่นของไทย ประเภทมูลค่าส่งออก ( ล้านบาท ) ร้อยละ 1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 180,369.7023.10 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 130,652.0016.90."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมเด่นของไทย ประเภทมูลค่าส่งออก ( ล้านบาท ) ร้อยละ 1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 180, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 130, เม็ดพลาสติก 69, เคมีภัณฑ์ 69, เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์จาก เหล็ก 67, อุตสาหกรรม คือ การใช้ทุนและแรงงานแปรวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นสิ่งของหรือจัดให้มี บริการ ห่วงโซ่อุปทาน

2 วิเคราะห์อุตสาหกรรมไทย ทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค อาเซียน แหล่งวัตถุดิบด้านเกษตรมีคุณภาพ แรงงานมีทักษะ ระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สินค้าอุตสาหกรรมมีการใช้วัตถุดิบ การเกษตรน้อย เทคโนโลยีวิจัยและการพัฒนาต่ำ แรงงานขาดความรู้ และมีการเปลี่ยนงาน บ่อย ลดมาตรการทางภาษีระหว่างกัน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการลงทุน เพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันมากขึ้น มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไป ยังประเทศอื่น แรงงานมีฝีมือเคลื่อนย้ายไปประเทศที่ให้ ค่าตอบแทนสูงกว่า มีอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง จุดแข็ง Sw OT จุดอ่ อน โอกาสอุปสรร ค

3 นักการตลาด นักออกแบบ ผลิตภัณฑ์ นักสถิติ นักบริหาร จัดการ พนักงานขาย นักบัญชี วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรยานยนต์ วิศวกร โรงงาน วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา การเตรียมความพร้อมสู่ AEC คนต้องเก่ง เทคโนโลยีการผลิตต้องดี มีการเตรียมพร้อมด้านการลงทุนจาก ต่างชาติ ปรับตัว เรียนรู้ บริหารจัดการแบบ ยืดหยุ่น มีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

4 อุตสาหกรรมยาน ยนต์ ประเภทการผลิตรถยนต์ ของไทย

5 อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการ ผลิตรถยนต์ ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับ ยอดขายรถยนต์ อันดับโลกสำหรับการผลิต รถยนต์ อันดับโลกสำหรับการ ขายรถยนต์ หน่วย : คัน

6 แนวโน้มอุตสาหกรรม ยานยนต์ อันดับ โลก ยอดขาย ปี ค. ศ ประมาณการ ยอดขาย ปี ค. ศ ประมาณการ ยอดขาย ปี ค. ศ หน่วย : คัน

7 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

8 มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

9 ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ประเทศไทยรับจ้างผลิตแต่ไม่ใช่เจ้าของ ขาดมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี ศักยภาพและการ เติบโต ปัญหาและอุปสรรค

10 จุดแข็งของ SMEs ของประเทศใน อาเซียน

11

12 ประเทศค่าแรง / วัน ( บาท ) สิงคโปร์ 1, ,752 ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม 96.0 กัมพูชา พม่า 17.4 บรูไน - ไม่มี - 1. ที่มา : asia.comhttp://www.business-in- asia.com 2. ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30 บาท ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ / วัน ค่าจ้าง แรงงานขั้น ต่ำ ปัจจัยหนึ่งในการ กำหนดศูนย์กลาง อุตสาหกรรมในอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมเด่นของไทย ประเภทมูลค่าส่งออก ( ล้านบาท ) ร้อยละ 1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 180,369.7023.10 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 130,652.0016.90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google