งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมเด่นของไทย มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมเด่นของไทย มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมเด่นของไทย มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)
อุตสาหกรรม คือ การใช้ทุนและแรงงานแปรวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ อุตสาหกรรมเด่นของไทย ประเภท มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) ร้อยละ 1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 180,369.70 23.10 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 130,652.00 16.90 3. เม็ดพลาสติก 69,751.50 8.90 4. เคมีภัณฑ์ 69,613.90 5. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 67,747.10 8.80 ห่วงโซ่อุปทาน

2 วิเคราะห์อุตสาหกรรมไทย
จุดแข็ง ทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน แหล่งวัตถุดิบด้านเกษตรมีคุณภาพ แรงงานมีทักษะ ระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สินค้าอุตสาหกรรมมีการใช้วัตถุดิบการเกษตรน้อย เทคโนโลยีวิจัยและการพัฒนาต่ำ แรงงานขาดความรู้ และมีการเปลี่ยนงานบ่อย จุดอ่อน S w โอกาส ลดมาตรการทางภาษีระหว่างกัน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการลงทุน เพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก อุปสรรค ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันมากขึ้น มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น แรงงานมีฝีมือเคลื่อนย้ายไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า มีอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง O T

3 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC
คนต้องเก่ง เทคโนโลยีการผลิตต้องดี มีการเตรียมพร้อมด้านการลงทุนจากต่างชาติ ปรับตัว เรียนรู้ บริหารจัดการแบบยืดหยุ่น มีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน วิศวกรโยธา นักการตลาด วิศวกรยานยนต์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรโรงงาน นักสถิติ วิศวกรเครื่องกล นักบริหารจัดการ วิศวกรคอมพิวเตอร์ พนักงานขาย นักบัญชี

4 อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทการผลิตรถยนต์ของไทย

5 ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการผลิตรถยนต์ ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับยอดขายรถยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการผลิตรถยนต์ ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับยอดขายรถยนต์ อันดับโลกสำหรับการผลิตรถยนต์ อันดับโลกสำหรับการขายรถยนต์ หน่วย : คัน หน่วย : คัน

6 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์
หน่วย : คัน ยอดขาย ปี ค.ศ. 2011 ประมาณการยอดขาย ปี ค.ศ. 2015 ประมาณการยอดขาย ปี ค.ศ. 2018 อันดับโลก

7 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

8 มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

9 ศักยภาพและการเติบโต ปัญหาและอุปสรรค ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ประเทศไทยรับจ้างผลิตแต่ไม่ใช่เจ้าของ ขาดมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี

10 จุดแข็งของ SMEs ของประเทศในอาเซียน

11

12 ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ/วัน
ปัจจัยหนึ่งในการกำหนดศูนย์กลางอุตสาหกรรมในอาเซียน ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ/วัน ประเทศ ค่าแรง/ วัน (บาท) สิงคโปร์ 1, ,752 ฟิลิปปินส์ ไทย 300.0 มาเลเซีย 294.3 อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม 96.0 กัมพูชา พม่า 17.4 บรูไน -ไม่มี- ที่มา : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30 บาท


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมเด่นของไทย มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google