งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 คุณสมบัติ ของ Smart Farmer - 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี มีความรู้ ในเรื่องที่ทำอยู่1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 คุณสมบัติ ของ Smart Farmer - 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี มีความรู้ ในเรื่องที่ทำอยู่1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2

3 คุณสมบัติ ของ Smart Farmer - 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี มีความรู้ ในเรื่องที่ทำอยู่1 มีข้อมูล ประกอบการ ตัดสินใจ2 มีการบริหาร จัดการผลผลิต และการตลาด3 มีความตระหนักถึง คุณภาพสินค้าและ ความปลอดภัย ของผู้บริโภค4 มีความ รับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม / สังคม5 มีความ ภูมิใจในความ เป็นเกษตรกร6  สามารถเป็น วิทยากรถ่ายทอด เทคโนโลยี หรือ ให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับ ผู้อื่นได้  สามารถเป็น เกษตรกรต้นแบบ หรือจุดเรียนรู้ ให้กับผู้อื่น  สามารถ เข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเจ้าหน้าที่ และผ่านทางระบบ สารสนเทศและ การสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น  มีการบันทึก ข้อมูลและใช้ ข้อมูลมาประกอบ การวิเคราะห์ วางแผน ก่อนเริ่ม ดำเนินการและ บริหารจัดการ ผลผลิตให้ สอด คล้องกับ ความต้องการของ ตลาด  มีการบันทึก ข้อมูลและใช้ ข้อมูลมาประกอบ การวิเคราะห์ วางแผน ก่อนเริ่ม ดำเนินการและ บริหารจัดการ ผลผลิตให้ สอด คล้องกับ ความต้องการของ ตลาด  มีการนำ ข้อมูลมาใช้ในการ แก้ไขปัญหาและ พัฒนาอาชีพของ ตนเองได้  มี ความสามารถใน การบริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ  มีความสามารถใน การเชื่อมโยงการ ผลิตและการตลาด เพื่อให้ขายผลผลิต ได้  มีความสามารถใน การเชื่อมโยงการ ผลิตและการตลาด เพื่อให้ขายผลผลิต ได้  มีการจัดการ ของเหลือจาก การผลิตที่มี ประสิทธิภาพ (Zero Waste management )  มี กระบวนการผลิต ที่สอดคล้องตาม ระบบ GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ  มี กระบวนการ ผลิตที่ไม่ ก่อให้เกิด มลภาวะและไม่ ทำลาย สิ่งแวดล้อม (Green Economy)  มีกิจกรรม ช่วยเหลือชุมชน และสังคมอย่าง ต่อเนื่อง  มีความ มุ่งมั่นในการ ประกอบอาชีพ การเกษตร  รักและหวง แหนพื้นที่และ อาชีพทางการ เกษตรไว้ให้รุ่น ต่อไป  มีความสุข และพึงพอใจใน การประกอบ อาชีพ การเกษตร ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2. ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน ( ผ่านอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ของคุณสมบัติแต่ละด้าน ) 

4 องค์ประกอบคุณสมบัติ 1. คุณสมบัติตามที่ กษ. กำหนด 1. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี 2. มีคุณสมบัติครบ 6 ด้าน 2. คุณสมบัติที่ กตส. กำหนด 1. มีการบันทึกบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพอย่าง ต่อเนื่อง 2. สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาต้นทุนและกำไร ขาดทุน จากการประกอบอาชีพได้ 3. มีการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายในการผลิต 4. มีรายได้เพิ่ม / มีเงินออม 5. สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำ บัญชีต้นทุน การประกอบอาชีพให้กับชุมชนได้ คุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt 2 คุณสมบัติ ของ Smart Farmer - 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี มีความรู้ ในเรื่องที่ทำอยู่1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google