งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติ ของ Smart Farmer -  1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  2. ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน (ผ่านอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ของคุณสมบัติแต่ละด้าน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติ ของ Smart Farmer -  1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  2. ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน (ผ่านอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ของคุณสมบัติแต่ละด้าน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คุณสมบัติ ของ Smart Farmer
- 1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 2. ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน (ผ่านอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ของคุณสมบัติแต่ละด้าน) 1 2 3 4 5 6 มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม/สังคม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้  สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้คำแนะนำปรึกษาให้กับผู้อื่นได้  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเจ้าหน้าที่ และผ่านทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet , Mobile Phone เป็นต้น  มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้  มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร  มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องตามระบบ GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ  มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy)  รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้  สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น  มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบ การวิเคราะห์วางแผน ก่อนเริ่มดำเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให้ สอด คล้องกับความต้องการของตลาด  มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero Waste management)  มีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้ 3

4 คุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ 1. คุณสมบัติตามที่ กษ. กำหนด 1. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 2. มีคุณสมบัติครบ 6 ด้าน 2. คุณสมบัติที่ กตส. กำหนด 1. มีการบันทึกบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 2. สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาต้นทุนและกำไรขาดทุน จากการประกอบอาชีพได้ 3. มีการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต 4. มีรายได้เพิ่ม/มีเงินออม 5. สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุน การประกอบอาชีพให้กับชุมชนได้


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติ ของ Smart Farmer -  1. รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  2. ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน (ผ่านอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ของคุณสมบัติแต่ละด้าน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google