งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ – ไทยขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. สนับสนุนตลาดส่งออกให้ขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ 4. สนับสนุนด้านระบบข่าวสารที่รวดเร็ว ในด้านข่าวสารและการผลิต 5. สนับสนุนการผลิตที่ครบวงจร – เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเองและอยู่ในวงการยาง เพื่อรู้ ทิศทางของตลาด 6. การลดภาษีนำเข้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสม 7. มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเคมียาง 8. การจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี – อุตสาหกรรมต้องพึ่งพาแรงงานมาก 9. การมีสาธารณูปโภคที่ดี 2 ประชุมวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม รายสาขา ( อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ )( ต่อ )

3

4

5 กรอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพาราครบวงจร (2542-2546) ด้านตลาดยาง 1. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา และรักษาเสถียรภาพราคายาง - แทรกแทรงราคายาง ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, องค์การยาง, สถาบันเกษตรกร, สมาคมยางพาราไทย, กรมส่งเสริม ( เกษตร ), สหกรณ์, กระทรวงการต่างประเทศ 2. พัฒนาตลาดส่งออก ผู้รับผิดชอบ - กรมการค้าต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการส่งออก, สมาคมยางพาราไทย, สมาคมน้ำยางข้นไทย 3. สนับสนุนการพัฒนาการส่งออก ผู้รับผิดชอบ – กรมวิชาการเกษตร, กรมศุลกากร, องค์การยาง, กรมการค้าต่างประเทศ, การ ท่าเรือแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ด้านการบริหารงานภาคยาง - ตั้งคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ( กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การ ดำเนินงานภาครัฐเป็นไป ตามยุทธศาตร์ครบวงจร ) - ตั้งองค์การยาง ( กระทรวงเกษตรฯ ตั้งองค์การยางโดยรวม อสย. และ สกย. เพื่อสนับสนุน เกษตรกร ผู้รับผิดชอบ – กระทรวงเกษตรฯ, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนร่วมมือกับ อก. ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ผู้รับผิดชอบ – อก. - ตั้งกองทุนพัฒนายาง และผลิตภัณฑ์ยาง ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 5

6

7 ด้านตลาดยาง 1. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา และรักษาเสถียรภาพ ราคายาง - แทรกแทรงราคายาง ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, องค์การยาง, สถาบันเกษตรกร, สมาคม ยางพาราไทย, กรมส่งเสริม ( เกษตร ), สหกรณ์, กระทรวงการต่างประเทศ 2. พัฒนาตลาดส่งออก ผู้รับผิดชอบ - กรมการค้าต่างประเทศ, กรมส่งเสริม การส่งออก, สมาคมยางพารา ไทย, สมาคมน้ำยางข้นไทย 3. สนับสนุนการพัฒนาการส่งออก ผู้รับผิดชอบ – กรมวิชาการเกษตร, กรมศุลกากร, องค์การยาง, กรมการค้าต่าง ประเทศ, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้า ทางเรือฯ

8 ด้านการบริหารงานภาคยาง - ตั้งคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ( กระทรวง เกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไป ตามยุทธศาตร์ครบ วงจร ) - ตั้งองค์การยาง ( กระทรวงเกษตรฯ ตั้งองค์การ ยางโดยรวม อสย. และ สกย. เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ – กระทรวงเกษตรฯ, หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง - สนับสนุนร่วมมือกับ อก. ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยาง ผู้รับผิดชอบ – อก. - ตั้งกองทุนพัฒนายาง และผลิตภัณฑ์ยาง ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google