งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ความหมายของบทร้อยกรอง บทร้อยกรอง หมายถึง การเรียบ เรียงถ้อยตามลักษณะบังคับของคำ ประพันธ์แต่ละชนิด มีสัมผัสคล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ความหมายของบทร้อยกรอง บทร้อยกรอง หมายถึง การเรียบ เรียงถ้อยตามลักษณะบังคับของคำ ประพันธ์แต่ละชนิด มีสัมผัสคล้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ความหมายของบทร้อยกรอง บทร้อยกรอง หมายถึง การเรียบ เรียงถ้อยตามลักษณะบังคับของคำ ประพันธ์แต่ละชนิด มีสัมผัสคล้อง จอง และใช้ถ้อยคำอย่างสละสลวย ไพเราะงดงาม

2 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานของบทร้อยกรอง ๑. คณะ ๒. พยางค์/คำ -สัมผัสสระ ๓. สัมผัส -สัมผัสอักษร -สัมผัสนอก -สัมผัสใน

3 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานของบทร้อยกรอง ๔. คำครุ ลหุ ๕. คำเอก คำโท ๗. คำสร้อย ๖. คำเป็น คำตาย

4 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ประเภทของบทร้อยกรอง ๑. กลอน ๒. โคลง ๔. ฉันท์ ๓. กาพย์ ๕. ร่าย

5 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง O O O O แผนผัง กลอนแปด วรรค สดับ / สลับ วรรครับ วรรครอง วรรคส่ง

6 ่้้ หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง O O O O O O O O O (O O) O O O O O O O O (O O) แผนผังโคลง สี่สุภาพ ้ ่้้ ้้ ้

7 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง O O O O O O O O O O O O O O O O แผนผัง กาพย์ยานี ๑๑

8 หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง แผนผังอินทร วิเชียรฉันท์ ๑๑ ั ััั ัั ุุุุ ั ััััั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุุุ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๑๐ การเขียนบทร้อยกรอง ในงานอาชีพ ความหมายของบทร้อยกรอง บทร้อยกรอง หมายถึง การเรียบ เรียงถ้อยตามลักษณะบังคับของคำ ประพันธ์แต่ละชนิด มีสัมผัสคล้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google