งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณวิจิตร ไพเราะในร้อยกรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณวิจิตร ไพเราะในร้อยกรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรรณวิจิตร ไพเราะในร้อยกรอง

2 วรรณวิจิตร ร้อยกรองไพเราะโดย จังหวะการแบ่งคำในแต่ละวรรค การใช้สัมผัสใน
เล่นสัมผัสสระ สัมผัสอักษร หลีกเลี่ยงสัมผัสต้องห้าม เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค การเลือกใช้ถ้อยคำ เล่นคำ สำนวนโวหาร

3 จังหวะการแบ่งคำในวรรค
ใน “วรรค” มี “ตอน” กาพย์ยานี ๒/๓ ๓/๓ กลอนแปด ๓/๒/๓

4 โลกนี้/และโลกหน้า ปรารถนา/อย่าพบเห็น
อย่าอยู่/และอย่าเป็น อย่างของเล่น/ของใครใคร พบหมาย/ทั้งชายหญิง อย่ากลอกกลิ้ง/ให้จริงใจ แค้นเข็ญ/หรือเช่นไร ไม่มุ่งร้าย/ทำลายกัน

5 ชีวิตไม่/ได้ราบ/กุหลาบโรย
ต้องโอดโอย/ปวดช้ำ/จากหนามไหน่ แต่เท้าที่/ย่างก้าว/ได้ยาวไกล คือเท้าที่/กล้าให้/หนามไหน่แทง

6 “สัมผัสใน” คือ สัมผัสระหว่าง “ตอน” ในวรรค

7 กาพย์ยานี วรรคหน้า คำที่ ๑ ๒ / ๓ ๔ ๕ สัมผัสสระ คำที่ ๒ กับ ๓ หรือ ๔
สัมผัสสระ คำที่ ๒ กับ ๓ หรือ ๔ สัมผัสอักษร คำที่ ๒ กับ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ วรรคหลัง คำที่ ๑ ๒ ๓ / ๔ ๕ ๖ สัมผัสสระ คำที่ ๓ กับ ๔ หรือ ๕ สัมผัสอักษร คำที่ ๓ กับ ๔ หรือ ๕ หรือ ๖

8 โลกนี้/และโลกหน้า ปรารถนา/อย่าพบเห็น
อย่าอยู่/และอย่าเป็น อย่างของเล่น/ของใครใคร พบหมาย/ทั้งชายหญิง อย่ากลอกกลิ้ง/ให้จริงใจ แค้นเข็ญ/หรือเช่นไร ไม่มุ่งร้าย/ทำลายกัน

9 กลอนแปด ๘ คำ ๑ ๒ ๓ / ๔ ๕ / ๖ ๗ ๘ สัมผัสสระ คำที่ ๓ กับ ๔ ห้าม ๕
คำที่ ๕ กับ ๖ หรือ ๗ ห้าม ๘ สัมผัสอักษร คำที่ ๓ กับ ๔ หรือ ๕ คำที่ ๕ กับ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘

10 เมื่อสังคม / บ่มเพาะ / ด้วยภัยพิษ
จึงชีวิต / อันตราย / อยู่รอบด้าน เป็นวิถี / โสมม / จมภัยพาล ทุกทางผ่าน / จึงอยู่เยี่ยง / คนเสี่ยงภัย


ดาวน์โหลด ppt วรรณวิจิตร ไพเราะในร้อยกรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google