งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณ วิจิตร ไพเราะในร้อย กรอง. ร้อยกรองไพเราะ โดย จังหวะการแบ่งคำในแต่ ละวรรค การใช้สัมผัสใน เล่นสัมผัสสระ สัมผัส อักษร หลีกเลี่ยงสัมผัสต้องห้าม เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณ วิจิตร ไพเราะในร้อย กรอง. ร้อยกรองไพเราะ โดย จังหวะการแบ่งคำในแต่ ละวรรค การใช้สัมผัสใน เล่นสัมผัสสระ สัมผัส อักษร หลีกเลี่ยงสัมผัสต้องห้าม เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรรณ วิจิตร ไพเราะในร้อย กรอง

2 ร้อยกรองไพเราะ โดย จังหวะการแบ่งคำในแต่ ละวรรค การใช้สัมผัสใน เล่นสัมผัสสระ สัมผัส อักษร หลีกเลี่ยงสัมผัสต้องห้าม เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค การเลือกใช้ถ้อยคำ เล่น คำ สำนวนโวหาร วรรณ วิจิตร

3 จังหวะการแบ่งคำในวรรค ใน “ วรรค ” มี “ ตอน ” กาพย์ยานี ๒ / ๓ ๓ / ๓ กลอนแปด ๓ / ๒ / ๓

4 โลกนี้ / และโลกหน้า ปรารถนา / อย่าพบเห็น อย่าอยู่ / และอย่าเป็น อย่าง ของเล่น / ของใครใคร พบหมาย / ทั้งชายหญิง อย่า กลอกกลิ้ง / ให้จริงใจ แค้นเข็ญ / หรือเช่นไร ไม่มุ่ง ร้าย / ทำลายกัน

5 ชีวิตไม่ / ได้ราบ / กุหลาบโรย ต้องโอดโอย / ปวดช้ำ / จาก หนามไหน่ แต่เท้าที่ / ย่างก้าว / ได้ยาว ไกล คือเท้าที่ / กล้าให้ / หนาม ไหน่แทง

6 “ สัมผัสใน ” คือ สัมผัสระหว่าง “ ตอน ” ในวรรค

7 กาพย์ยานี วรรคหน้า คำที่ ๑ ๒ / ๓ ๔ ๕ สัมผัสสระ คำที่ ๒ กับ ๓ หรือ ๔ สัมผัสอักษร คำที่ ๒ กับ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ วรรคหลัง คำที่ ๑ ๒ ๓ / ๔ ๕ ๖ สัมผัสสระ คำที่ ๓ กับ ๔ หรือ ๕ สัมผัสอักษร คำที่ ๓ กับ ๔ หรือ ๕ หรือ ๖

8 โลกนี้ / และโลกหน้า ปรารถนา / อย่าพบเห็น อย่าอยู่ / และอย่าเป็น อย่าง ของเล่น / ของใครใคร พบหมาย / ทั้งชายหญิง อย่า กลอกกลิ้ง / ให้จริงใจ แค้นเข็ญ / หรือเช่นไร ไม่มุ่ง ร้าย / ทำลายกัน

9 กลอนแปด ๘ คำ ๑ ๒ ๓ / ๔ ๕ / ๖ ๗ ๘ สัมผัสสระ คำที่ ๓ กับ ๔ ห้าม ๕ คำที่ ๕ กับ ๖ หรือ ๗ ห้าม ๘ สัมผัสอักษร คำที่ ๓ กับ ๔ หรือ ๕ คำที่ ๕ กับ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘

10 เมื่อสังคม / บ่มเพาะ / ด้วย ภัยพิษ จึงชีวิต / อันตราย / อยู่รอบ ด้าน เป็นวิถี / โสมม / จมภัยพาล ทุกทางผ่าน / จึงอยู่เยี่ยง / คนเสี่ยงภัย


ดาวน์โหลด ppt วรรณ วิจิตร ไพเราะในร้อย กรอง. ร้อยกรองไพเราะ โดย จังหวะการแบ่งคำในแต่ ละวรรค การใช้สัมผัสใน เล่นสัมผัสสระ สัมผัส อักษร หลีกเลี่ยงสัมผัสต้องห้าม เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google