งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการโปรแกรมสำนักงาน และสารสนเทศ ง๒๑๒๔๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน 1 หน่วยกิต ผู้สอน นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการโปรแกรมสำนักงาน และสารสนเทศ ง๒๑๒๔๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน 1 หน่วยกิต ผู้สอน นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการโปรแกรมสำนักงาน และสารสนเทศ ง๒๑๒๔๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน 1 หน่วยกิต ผู้สอน นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทร

2 ผลการเรียนรู้ ๑. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้ ๓. อธิบายองค์ประกอบของข้อมูลและสารสนเทศได้ ๔. บ่งชี้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหน้าที่ของ ส่วนประกอบนั้นได้ ๕. จัดทำผลงานสื่อสิ่งพิมพ์จากจินตนาการด้วยเทคโนโลยี สารสนเสนอ อย่างสร้างสรรค์ได้ ๖. จัดทำผลงานสื่อสิ่งพิมพ์จากจินตนาการด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ได้ ๗. ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ สื่อสาร อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบได้

3 หน่วยที่ ๑ รู้จักกับเทคโนโลยี สารสนเทศ และการศึกษา ผลการเรียนรู้ ๑.อธิบายความหมายของ สารสนเทศได้ ๒.อธิบายลักษณะสำคัญของ สารสนเทศได้ ๓.อธิบายผลกระทบของ สารสนเทศได้

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร คืออะไร ?.....................................................

5 มุมนักคิด ๑. ๑ ลองจินตนาการดูว่า เรา เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารใดบ้าง


ดาวน์โหลด ppt วิชาการโปรแกรมสำนักงาน และสารสนเทศ ง๒๑๒๔๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน 1 หน่วยกิต ผู้สอน นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google